Pro žadatele

Co je finanční dar?

Jedná se o peněžité plnění, které dárce ČEZ, a. s., poskytuje dobrovolně a bez jakéhokoliv protiplnění ze strany obdarovaného. Žádost o dar mohou podávat níže definované subjekty na vybrané účely.

Jak můžete žádat o finanční dar?

Pokud jste přesvědčeni o tom, že by si váš projekt zasloužil podporu Skupiny ČEZ, vyplňte elektronickou žádost o finanční příspěvek. Žádosti doručené jiným způsobem nemohou být zařazeny do hodnotícího procesu.

Pravidla pro poskytování finančních darů

ČEZ, a. s., se jako obchodní společnost s majetkovou účastí státu musí řídit při uzavírání darovacích smluv § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu s následujícími rozhodnutími:

 • usnesením vlády České republiky č. 334/1999, k poskytování sponzorských darů státními podniky a podniky s většinovou majetkovou účastí státu
  • usnesením vlády České republiky č. 534/2000, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 1187/2001, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 903/2003, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 174/2009, o změně usnesení vlády č. 334/1999
 • sdělením o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády České republiky č. 334/1999

V souladu s výše uvedeným usnesením musí mít příjemce daru jednu z následujících právních forem

 • Příspěvková organizace
 • Spolek (dříve občanské sdružení dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)  
 • Obecně prospěšná společnost, ústav
 • Účelové zařízení církve
 • Nadace
 • Nadační fond
 • Obec

V souladu s výše uvedeným usnesením může být poskytnut dar pouze za následujícím účelem

 • Obcím v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení na projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury a na projekty regionálního rozvoje
 • v oblasti kultury
 • v oblasti školství, vědy a péče o mládež
 • v oblasti zdravotnictví
 • v oblasti ochrany životního prostředí
 • v oblasti charitativní, humanitární a sociální
 • v oblasti zemědělství

Elektronické podání žádosti

Schvalování a hodnocení žádostí

Rozhodování o poskytnutí finančních darů  probíhá vždy jednou měsíčně. Schvalování projektů probíhá na základě podrobného hodnocení každé došlé žádosti.

Doručené žádosti jsou hodnoceny podle následujících kritérií:

 • právní forma žadatele je v souladu s usnesením vlády k poskytování darů
 • účel projektu je v souladu s usnesením vlády k poskytování darů
 • územní dosah projektu (obec, kraj, region)
 • oblast podpory (regionální rozvoj, podpora komunitního života, životní prostředí, kultura, sport, vzdělávání, pomoc potřebným atd.)
 • návaznost na energetiku

O výsledku schvalování došlých žádostí budete informování prostřednictvím e-mailové zprávy, obvykle do patnáctého dne následujícího měsíce od termínu pro podávání žádostí. Pokud žádost na podporu svého projektu či akce posíláte s časovým předstihem, nemusí být projednávána hned v prvním schvalovacím období, vždy však rozhodneme včas s ohledem na termín konání vaší akce.

Termíny pro předkládání projektů v roce 2024

 

Měsíc

Termín podávání žádosti

Termín projednání

Leden

1. 01. – 31. 01. 2024

13. 02. 2024

Únor

1. 02. – 29. 02. 2024

13. 03. 2024

Březen

1. 03. – 31. 03. 2024

10. 04. 2024

Duben

1. 04. – 30. 04. 2024

13. 05. 2024

Květen

1. 05. – 31. 05. 2024

12. 06. 2024

Červen

1. 06. – 30. 06. 2024

10. 07. 2024

Červenec

1. 07. – 31. 07. 2024

12. 08. 2024

Srpen

1. 08. – 31. 08. 2024

11. 09. 2024

Září

1. 09. – 30. 09. 2024

10. 10. 2024

Říjen

1. 10. – 31. 10. 2024

13. 11. 2024

Listopad

1. 11. – 30. 11. 2024

11. 12. 2024

Prosinec

1. 12. – 31. 12. 2024

10. 01. 2024