Služby

Společnost ČEZ ICT Services nabízí svým klientům špičkovou podporu ve dvou vzájemně provázaných odvětvích: služby elektronických komunikací a informačních technologií.

Služby informačních technologií

Základní charakteristikou IT služeb je jejich plná procesní orientace s přirozenou podporou přímého a operativního řízení služeb.

Služby Řízení zdrojů firmy (ERP)

Představují portfolio komplexních systémů pro řízení financí, procesů personalistiky, logistiky apod. Aplikační architektura je nastavena s cílem systémové podpory napříč holdingovou strukturou. Systém je založen na platformě SAP s podporou vlastního úseku.

Zákaznické systémy (CIS)

Podporují prodej energetických komodit, tzn. elektrické energie, tepla a plynu, a to i v cílových destinacích zahraničních akvizic. Služba propojuje zákaznické a finanční účetnictví a poskytuje pro konečné odběratele výhody elektronické fakturace.

Provozní systémy pro distribuci elektrické energie (PTIS-D)

Vytváří optimální podmínky pro řízení výstavby a údržby distribuční sítě včetně podpory procesu odstraňování poruch. Systém disponuje grafickým prostředím pro aktualizaci mapových a výkresových podkladů. Služba je provozována s vysokými nároky na kvalitu a trvalou dostupnost.

Provozní systémy pro výrobu EE (PTIS-V)

Podporují procesy výroby elektrické energie tak, aby výroba probíhala optimálně podle aktuálních potřeb trhu. Systémy poskytují přístup v oblasti provozně technických dat, řízení provozu, koordinace činností a řídící a provozní dokumentace elektráren.

Systémy pro měření EE (EDM)

Realizují centralizované a vzdáleně prováděné odečty elektrické energie. Systém vyhodnocuje dodržování sjednaných odběrových diagramů. Zákazníkům poskytuje rozhraní pro elektronickou komunikaci nahlížení na své faktury. Systém realizuje odesílání naměřených hodnot na operátora trhu s EE. Systém EDM je poskytován i pro zahraniční akvizice v Bulharsku a Rumunsku.

Systémy podporující obchodování s EE (OIS a TSM)

Zahrnují jak predikční a optimalizační systémy, tak systémy pro vlastní obchodování.
Systém vytváří optimální podmínky pro obchodování s EE a plynem. Služba podporuje veškeré obchodování Skupinu ČEZ na komoditních trzích v České republice i v zahraničí.

Kancelářské služby

Poskytují uživatelům využití lokální výpočetní techniky s připojením do datových center. Součástí služby je přístup k poštovnímu systému, základním kancelářským a uživatelským aplikacím a dalším informačním zdrojům typu intranetových a internetových portálů.

Připojení k internetu

V rámci služby poskytujeme přístup z ostatních sítí k námi provozovaným informačním systémům. Přístup je realizován s vysokou dostupností. V této službě dokážeme řídit prioritu tak, aby obchodní komunikace nebyla narušována jinou komunikací. Tento externí přístup
je zabezpečen dvoufaktorovou autentizací s použitím moderních metod ověřování.

Provoz tiskových linek

Služba podporuje obchodní korespondenci se zákazníky Skupiny ČEZ a umožňuje distribuovat statisíce obchodních zásilek denně.

Další specializované služby

Poskytujeme další služby jako například sledování vozidel pro optimální řízení osádek nebo systémy pro ruční odečítání elektroměrů.

Všechny zaváděné služby jsou realizovány projektovým řízením za aktivní spoluúčasti zákazníků, ale i našich hlavních dodavatelů (SAP, HP, IBM, Microsoft a dalších).

Služby elektronických komunikací 

Společnost ČEZ ICT Services, a. s., je oprávněna poskytovat služby elektronických komunikací na základě osvědčení č. 400 vydaném Českým telekomunikačním úřadem dle všeobecného oprávnění č. VO-S/1/07.2005-9.

Hlasové služby

ČEZ ICT Services, a. s., je alternativním telekomunikačním operátorem působícím v rámci celé České republiky. Komplexní portfolio hlasových služeb je poskytováno prostřednictvím přímého připojení služeb založených na protokolu IP. Hlasová síť je propojena ve všech propojovacích bodech se sítěmi všech nejvýznamnějších alternativních i operátorů pevných i mobilních sítí. Volitelnou součástí hlasových služeb jsou i služby s přidanou hodnotou (služby bezplatného volání, služby se sdílenými náklady), služby kartových systémů (předplacené karty či účty), komunikační řešení kontaktních center a řešení dispečerských pracovišť.

Datové služby

Pestrá škála datových služeb poskytovaná na platformě MPLS zajišťuje vysokorychlostní, multimediální a vysoce flexibilní prostředí pro integrovaný přenos dat, hlasu i videa, včetně vzdáleného přístupu a připojení do sítě Internet založeného na protokolu IP bez transportu velkých objemů dat. Samozřejmostí je časově nelimitované, neagregované připojení s volitelnou přenosovou rychlostí, servis, dohled služby i související obchodní a technická podpora.

Služby dohledu

Na provoz veškerých hlasových a datových služeb je dohlíženo 24 hodin denně, 365 dní v roce prostřednictvím dohledového centra. Zákazníkům tak ČEZ ICT Services, a. s., nabízí nepřetržitý vzdálený aktivní monitoring stavu jejich služeb, prostředků a řešení. V případě zaznamenání poruchového stavu dohledové centrum spouští návazné servisní procesy vedoucí k opětovnému zprovoznění služby v časech definovaných v uzavřené SLA smlouvě.

Služby Radiosítě

Zajištují provoz samostatných radiových sítí pro provoz technologie a pro dispečerské řízení osádek. Služba pokrývá území, kde Skupina ČEZ provozuje a řídí dispečerskou síť pro přenos elektrické energie.