Společnost Severočeské doly a.s. je jako řízená osoba součástí koncernu řízeného společností ČEZ, a. s., jako řídící osobou. Toto oznámení je činěno v souladu s ustanovením § 79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění.

Profil společnosti

Severočeské doly a.s. jsou společností, která vznikla dne 1. ledna 1994 rozhodnutím o privatizaci podstatné části majetku dvou stáních podniků, Doly Nástup Tušimice a Doly Bílina. Předmětem jejího podnikání je zejména těžba, úprava a odbyt hnědého uhlí a doprovodných surovin.

Svou těžební činnost provozují v Severočeské hnědouhelné pánvi na dvou odloučených lokalitách Tušimice a Bílina. Doly Bílina jsou producentem nízkosirnatého tříděného a energetického uhlí. Doly Nástup Tušimice produkují především energetické uhlí. Sortiment produkce je velmi široký a stejně široká a různorodá je i struktura odběratelů, kterým společnost garantuje kvalitu a standardy produkovaného uhlí. Společnost ročně produkuje řádově 20 mil. tun uhlí, čímž zaujímá vedoucí pozici na trhu.

Posláním společnosti není pouze těžba uhlí pro energetiku. Plně si uvědomuje nutnost odpovídající kompenzace využívaných přírodních zdrojů v podobě zahlazování následků důlní činnosti. Důsledná příprava a realizace obnovy krajiny a ekologické stability území po těžbě hnědého uhlí je jednou ze základních součástí činnosti společnosti.

K 1. lednu 2005 vlastnil ČEZ, a. s., ve společnosti Severočeské doly a.s. podíl 37,20 %, který byl v červnu 2005 zvýšen na 37,31 % nákupem akcií od obce Březno. Vláda České republiky rozhodla dne 29. září 2005 o privatizaci majetkového podílu státu ve společnosti Severočeské doly přímým prodejem společnosti ČEZ, a. s. V návaznosti na toto usnesení a v souladu se Smlouvou o koupi akcií podepsanou mezi Fondem národního majetku České republiky jako prodávajícím a ČEZ, a. s., jako kupujícím dne 20. října 2005 získal ČEZ, a. s., dalších 55,79 % akcií (za 9,068 mld. Kč včetně souvisejících nákladů), a navýšil tak svůj podíl na 93,1 %.

Na žádost hlavního akcionáře ČEZ, a. s., se uskutečnila dne 27. března 2006 valná hromada společnosti Severočeské doly a.s., která rozhodla o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) na ČEZ, a. s. Po zápisu rozhodnutí valné hromady do obchodního rejstříku a naplnění kroků požadovaných obchodním zákoníkem se stal ČEZ, a. s., vlastníkem 100 % akcií společnosti. 

Oficiální webové stránky společnosti

Více informací o společnosti Severočeské doly a.s. naleznete na jejích oficiálních stránkách zde.

ID datové schránky

58gchbx