Pro žadatele

Co je finanční dar?

Jedná se o peněžité plnění, které dárce ČEZ, a. s., poskytuje dobrovolně a bez jakéhokoliv protiplnění ze strany obdarovaného. Žádost o dar mohou podávat níže definované subjekty na vybrané účely.

Jak můžete žádat o finanční dar?

Pokud jste přesvědčeni o tom, že by si váš projekt zasloužil podporu Skupiny ČEZ, vyplňte elektronickou žádost o finanční příspěvek. Žádosti doručené jiným způsobem nemohou být zařazeny do hodnotícího procesu.

Pravidla pro poskytování finančních darů

ČEZ, a. s., se jako obchodní společnost s majetkovou účastí státu musí řídit při uzavírání darovacích smluv § 2055 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a musí být v souladu s následujícími rozhodnutími:

 • usnesením vlády České republiky č. 334/1999, k poskytování sponzorských darů státními podniky a podniky s většinovou majetkovou účastí státu
  • usnesením vlády České republiky č. 534/2000, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 1187/2001, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 903/2003, o změně usnesení vlády č. 334/1999
  • usnesením vlády České republiky č. 174/2009, o změně usnesení vlády č. 334/1999
 • sdělením o pravidlech postupu při poskytování sponzorských darů státními podniky a obchodními společnostmi s většinovou majetkovou účastí státu podle usnesení vlády České republiky č. 334/1999

V souladu s výše uvedeným usnesením musí mít příjemce daru jednu z následujících právních forem

 • Příspěvková organizace
 • Spolek (dříve občanské sdružení dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník)  
 • Obecně prospěšná společnost, ústav
 • Účelové zařízení církve
 • Nadace
 • Nadační fond
 • Obec

V souladu s výše uvedeným usnesením může být poskytnut dar pouze za následujícím účelem

 • Obcím v sousedství velkých energetických děl a jiných energetických zařízení na projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury a na projekty regionálního rozvoje
 • v oblasti kultury
 • v oblasti školství, vědy a péče o mládež
 • v oblasti zdravotnictví
 • v oblasti ochrany životního prostředí
 • v oblasti charitativní, humanitární a sociální
 • v oblasti zemědělství

Elektronické podání žádosti

Schvalování a hodnocení žádostí

Rozhodování o poskytnutí finančních darů  probíhá vždy jednou měsíčně. Schvalování projektů probíhá na základě podrobného hodnocení každé došlé žádosti.

Doručené žádosti jsou hodnoceny podle následujících kritérií:

 • právní forma žadatele je v souladu s usnesením vlády k poskytování darů
 • účel projektu je v souladu s usnesením vlády k poskytování darů
 • územní dosah projektu (obec, kraj, region)
 • oblast podpory (regionální rozvoj, podpora komunitního života, životní prostředí, kultura, sport, vzdělávání, pomoc potřebným atd.)
 • návaznost na energetiku

O výsledku schvalování došlých žádostí budete informování prostřednictvím e-mailové zprávy, obvykle do patnáctého dne následujícího měsíce od termínu pro podávání žádostí. Pokud žádost na podporu svého projektu či akce posíláte s časovým předstihem, nemusí být projednávána hned v prvním schvalovacím období, vždy však rozhodneme včas s ohledem na termín konání vaší akce.

Termíny pro předkládání projektů v roce 2021

Měsíc Termín podávání žádosti Termín projednání
Leden 1. 1. – 31. 1. 2021 11. 2. 2021
Únor 1. 2. – 28. 2. 2021 11. 3. 2021
Březen 1. 3. – 31. 3. 2021 9. 4. 2021
Duben 1. 4. – 30. 4. 2021 11. 5. 2021
Květen 1. 5. – 31. 5. 2021 11. 6. 2021
Červen 1. 6. – 30. 6. 2021 9. 7. 2021
Červenec 1. 7. – 31. 7. 2021 11. 8. 2021
Srpen 1. 8. – 31. 8. 2021 10. 9. 2021
Září 1. 9. – 30. 9. 2021 11. 10. 2021
Říjen 1. 10. – 31. 10. 2021 11. 11. 2021
Listopad 1. 11. – 30. 11. 2021 13. 12. 2021
Prosinec 1. 12. – 31. 12. 2021 10. 1. 2022