Umisťování jaderného zařízení

Získat povolení k umístění jaderného zařízení, zkráceně umisťování, je prvním důležitým krokem při postupu na projektu nového jaderného zařízení z pohledu zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Žadatelem ve věci žádosti o povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je společnost Elektrárna Dukovany II, a. s.

Předmětem žádosti o povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je umístění dvou jaderných zařízení, každého s jedním tlakovodním reaktorem o jmenovitém tepelném výkonu do 3500 MWt, s příslušným čistém elektrickém výkonem do 1200 MWe.  Rozhodnutí zda nakonec bude probíhat výstavba 2 či 1 jaderných zařízení bude předmětem dalších rozhodnutí.

Práce na dokumentaci k žádosti o povolení k umístění začaly kolem roku 2015, tedy v roce, kdy již byly postupně ukončovány činnosti na dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Zkoumány byly oblasti geotechniky, hydrogeologie, tektoniky, seismicity, biologie, meteorologie, hydrologie a mnoho dalších oblastí, které mohou mít vliv na jadernou bezpečnost předkládaného záměru.

Na zpracování samotné dokumentace k povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která obsahuje necelých 1600 stran textu, se podílelo více než 30 expertů útvaru Výstavby jaderných elektráren společnosti ČEZ, a. s. a několik desítek dalších zaměstnanců ČEZ, a. s. poskytovalo svou odbornou konzultaci. Při přípravě dokumentace bylo citováno více než 200 odborných studií, které sloužily jako podklad pro uvedené závěry. Nejvýznamnější dodavatelé zapojeni do tvorby dokumentace byli:

 • ÚJV Řež, a. s.;
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.;
 • AMEC Foster Wheeler s.r.o.;
 • Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.;
 • Ústav fyziky Země, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta;
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.;
 • Česká geologická služba;
 • a další.

Zároveň byl v rámci přípravy dokumentace pro povolení k umístění kladen velký důraz na mezinárodní spolupráci a zpětnou vazbu od zahraničních odborníků. Příklad konkrétní spolupráce je projekt SIGMA-2, v rámci kterého se experti ČEZ, a. s. společně s odborníky dodavatelských institucí podílí na činnostech vedoucí ke zpřesňování seismického hazardu v Evropě. 

Na samotném pozemku k umístění byl rozsah terénních průzkumných prací:

 • 13 hydrogeologických monitorovacích vrtů a dalších 17 v těsném okolí pozemku (nejhlubší 150 m) v celkové délce 1,7 km, vrtná jádra jsou archivována v 234 bednách;
 • 173 Inženýrsko-geologických vrtů v celkové délce 4,4 km, vrtná jádra jsou archivována v 888 bednách;
 • 31 geofyzikálních měření v celkové délce cca 21 km.

A v okolí pozemku k umístění:

 • 66 inženýrsko-geologických vrtů v celkové délce 1 km, samotná vrtná jádra jsou archivována v 187 bednách;
 • 20 geologických rýh a celkové délce 0,85 km;
 • 53 geofyzikálních měření v celkové délce cca 19 km.

Příklad rýhy ze segmentu Platt-Lechovice z charakteristiky zlomového systému Diendorf-Boskovice

Data z těchto terénních průzkumů a data poskytnutá mnohými veřejnými institucemi v ČR (například historická meteorologická data) sloužila jako podklad pro zpracování Zadávací bezpečnostní zprávy pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany, která je rozdělena do tří dílů a obsahuje 17 výkresů a 4 přílohy. Vlastnosti území jsou shrnuty v druhém díle, který shrnuje data z průzkumů území k umístění a na základě analýzy identifikovaných vnějších a vnitřních událostí (jevů), které mohou vést k ohrožení důležitých systémů, konstrukcí a komponentů s vlivem na jadernou bezpečnost.

Další dokumenty (například Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události), které jsou součástí žádosti, mají rozsah od několika stran až po desítky stran textu. Příslušné dokumenty nejčastěji obsahují návrhy řešení pro budoucí etapy životního cyklu jaderného zařízení.

Předpoklad jedné z výkonových variant pro území k umístění

Dokumentace k žádosti o povolení k umístění byla předána na Státní úřad pro jadernou bezpečnost dne 25. března 2020.

Lhůta správního řízení je 12 měsíců. Na konci tohoto období by měl Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydat své rozhodnutí. Ovšem Státní úřad pro jadernou bezpečnost může v rámci správního řízení o povolení k umístění požadovat doplnění dokumentace nebo dokonce vlastní správní řízení o povolení umístění jaderného zařízení přerušit, tím může dojít i  k prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí o povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany o dobu, po kterou by bylo řízení přerušeno.