Umisťování jaderného zařízení

Získat povolení k umístění jaderného zařízení je prvním důležitým krokem při postupu na projektu nového jaderného zařízení z pohledu zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. Žadatelem ve věci žádosti o povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je společnost Elektrárna Dukovany II, a. s.

Předmětem žádosti o povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany je umístění dvou jaderných zařízení, každého s jedním tlakovodním reaktorem o jmenovitém tepelném výkonu do 3500 MWt, s příslušným čistém elektrickém výkonem do 1200 MWe.  Rozhodnutí, zda nakonec bude probíhat výstavba 2 nebo 1 jaderných zařízení, bude předmětem dalších etap přípravy NJZ EDU.

Práce na dokumentaci k žádosti o povolení k umístění začaly kolem roku 2015, tedy v roce, kdy již byly postupně ukončovány činnosti na dokumentaci k posuzování vlivu na životní prostředí Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Zkoumány byly oblasti geotechniky, hydrogeologie, tektoniky, seismicity, biologie, meteorologie, hydrologie a mnoho dalších oblastí, které mohou mít vliv na jadernou bezpečnost předkládaného záměru.

V souladu se zákonem č. 263/2016 Sb., atomový zákon byly k žádosti o povolení k umístění jaderného zařízení na Státní úřad pro jadernou bezpečnost podány dokumenty (ke stažení na konci stránky):

 • Zadávací bezpečnostní zpráva pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany,
 • Analýza potřeb a možností zajištění fyzické ochrany (nezveřejněno v souladu se zákonem o utajovaných informacích, předáno pouze SÚJB),
 • Program systému řízení (zveřejňováno v souladu s ochranou osobních údajů GDPR),
 • Záměr zajištění monitorování výpustí z jaderného zařízení,
 • Program monitorování,
 • Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události,
 • Návrh koncepce bezpečného ukončení provozu,
 • Popis způsobu zajišťování kvality přípravy realizace výstavby,
 • Zásady zajišťování kvality následujících etap životního cyklu jaderného zařízení.

Na zpracování samotné dokumentace k povolení k umístění Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která obsahuje necelých 1600 stran textu, se podílelo více než 30 expertů společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. a několik desítek dalších zaměstnanců ČEZ, a. s. poskytovalo svou odbornou konzultaci. Při přípravě dokumentace bylo citováno více než 200 odborných studií, které sloužily jako podklad pro uvedené závěry. Nejvýznamnější dodavatelé zapojeni do tvorby dokumentace byli:

 • ÚJV Řež, a. s.;
 • Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i.;
 • AMEC Foster Wheeler s.r.o.;
 • Energoprůzkum Praha, spol. s r. o.;
 • Ústav fyziky Země, Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta;
 • Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.;
 • Česká geologická služba;
 • a další.

Zároveň byl v rámci přípravy dokumentace pro povolení k umístění kladen velký důraz na mezinárodní spolupráci a zpětnou vazbu od zahraničních odborníků. Příklad konkrétní spolupráce je projekt SIGMA-2, v rámci kterého se experti ČEZ, a. s. společně s odborníky dodavatelských institucí podílí na činnostech vedoucí ke zpřesňování seismického hazardu v Evropě. 

V území k umístění byl rozsah terénních průzkumných prací následující:

 • Hydrogeologie území k umístění: 30 hydrogeologických monitorovacích vrtů, z toho 17 v těsném okolí pozemku (nejhlubší 150 m) v celkové délce 1,7 km, vrtná jádra archivována v 234 bednách.
 • Inženýrská geologie staveniště: 173 inženýrsko-geologických vrtů v celkové délce 4,4 km, vrtná jádra archivována v 888 bednách.
 • Tektonika blízkého okolí EDU: 28 geofyzikálních měření v celkové délce cca 11 km; 41 inženýrsko-geologických vrtů v celkové délce 700 m, vrtná jádra archivována ve 131 bednách; 12 geologických rýh o celkové délce výkopu 500 m.
 • Tektonika zlomového systému Diensdorf: 25 geofyzikálních měření v celkové délce 8 km; 25 inženýrsko-geologických vrtů v celkové délce 350 m, vrtná jádra archivována v 56 bednách; 8 geologických rýh a celkové délce výkopu 0,35 km.

Celkem tedy bylo provedeno 30 monitorovacích vrtů, 239 inženýrsko-geologických vrtů, 53 geofyzikálních měření a bylo odkryto 20 geologických rýh. Vrtná jádra jsou uložena ve 1309 bednách. 

Data z těchto terénních průzkumů a data poskytnutá mnohými veřejnými institucemi v ČR (například historická meteorologická data) sloužila jako podklad pro zpracování Zadávací bezpečnostní zprávy pro Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany, která je rozdělena do tří dílů a skládá se z přibližně 1600 stran textu, 17 výkresů3 příloh. Vlastnosti území jsou shrnuty v druhém díle, který shrnuje data z průzkumů území k umístění a na základě analýzy identifikovaných vnějších a vnitřních událostí (jevů), které mohou vést k ohrožení důležitých systémů, konstrukcí a komponentů s vlivem na jadernou bezpečnost.

Další dokumenty (například Záměr zajištění zvládání radiační mimořádné události nebo Program monitorování aj.), které jsou součástí žádosti, mají rozsah od několika stran až po desítky stran textu a je k nim přiloženo několik příloh. Příslušné dokumenty nejčastěji obsahují návrhy řešení pro budoucí etapy životního cyklu jaderného zařízení.

Dokumentace k žádosti o povolení k umístění byla předána na Státní úřad pro jadernou bezpečnost dne 25. března 2020 a byl zaplacen poplatek za žádost o povolení k umístění dvou bloků NJZ EDU - 39,2 mil. Kč.

Správní řízení o povolení k umístění jaderného zařízení má stanovenou lhůtu 12 měsíců, která běží ode dne podání žádosti. Nicméně správní řízení nakonec trvalo necelých 12 měsíců, během kterých bylo směrem od SÚJB ke společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. odesláno celkem 5 výzev. Identifikované nedostatky formulované ve všech pěti obdržených výzvách byly ze strany společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s., jako účastníka řízení odstraněny.

Společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost povolení k umístění dvou bloků NJZ EDU v lokalitě Dukovany dne 8. března 2021.