Územní řízení

Předmětem územního řízení ve smyslu zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) je výstavba a provoz Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany o čistém elektrickém výkonu do 2400 MWe, (až 2 bloky, každý o výkonu 1200 MWe) včetně všech souvisejících, podmiňujících a vyvolaných investic (staveb) souvisejících s výstavbou a provozem NJZ EDU. Zpracování dokumentací pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (dokumentace pro vydání územního rozhodnutí) a podání příslušných žádostí je v souladu s První prováděcí smlouvou o spolupráci při výstavbě Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice, uzavřenou mezi Českou republikou, zastoupenou Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, a společnostmi ČEZ, a. s. a Elektrárna Dukovany II, a. s.

V rámci předmětné investiční akce „Soubor staveb v areálu jaderného zařízení NJZ EDU a vybraných souvisejících staveb“ žadatel EDU II předkládá celkem 12 dokumentací pro vydání územních rozhodnutí (DÚR) včetně všech souvisejících příloh a žádostí, s tím, že u 11 DÚR bude uplatňováno společné řízení podle správního řádu. DÚR se všemi přílohami a žádostmi byly předány na příslušný stavební úřad, Městský úřad Třebíč.

Územní řízení je navazujícím řízením na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). V DÚR jsou vždy pro danou stavbu zohledněny a podrobně popsány (s ohledem na aktuální fázi povolovacího procesu) relevantní podmínky souhlasného závazného stanoviska EIA, které bylo vydáno ze strany MŽP v roce 2019. Jelikož se však jedná o navazující řízení, jehož součástí je rovněž posouzení a vydání verifikačních stanovisek (tzv. „coherence stamp“) k jednotlivým stavbám, byly včas na MŽP podány příslušné žádosti o jejich vydání.

Bylo zpracováno celkem 12 DÚR, z toho u 11 DÚR je uplatňováno společné řízení:

 • I – Odvod srážkových vod z NJZ EDU Lipňanským potokem vč. jejich retence;
 • II – Soubor staveb v areálu jaderného zařízení „Nový jaderný zdroj v lokalitě Dukovany (výstavbová plocha a plocha zařízení staveniště);
 • III – Podzemní kabelová vedení 110 kV NJZ EDU z rozvodny TR Slavětice;
 • IV – Vedení 400 kV – vyvedení výkonu V883 a V884 pro NJZ EDU;
 • V – Přívodní řady surové vody z VD Mohelno a nový vodojem pro NJZ EDU;
 • VI – Odvedení odpadních vod z NJZ EDU a MVE;
 • VII – Odvedení odpadních vod z výstavby NJZ EDU do Skryjské nádrže;
 • VIII – Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Skryjské nádrže;
 • IX – Odvedení srážkových vod z plochy NJZ EDU do Lipňanského potoka;
 • X – Odvedení srážkových vod z ploch zařízení staveniště NJZ EDU do Heřmanického potoka;
 • XI – Účelové komunikace pro zajištění přístupu k cizím pozemkům na ploše ZS NJZ EDU.

A jedno samostatné řízení:

 • Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu.

Koordinační situační výkres 11 staveb, které budou předmětem společného řízení.Koordinační situační výkres 11 staveb, které budou předmětem společného řízení.

V rámci územního řízení pro NJZ EDU je popisováno území o rozloze cca 230 ha (z toho přibližně 100 ha představuje maximální trvalý zábor, zbylých 130 ha pak maximální dočasný zábor). Záměr se rozkládá na území obcí Dukovany (k.ú Dukovany, Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou), Rouchovany (k.ú. Rouchovany a Heřmanice u Rouchovan) a Slavětice (k.ú. Slavětice). Záměr je v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina.

Samotné dokumentace k žádostem o vydání územních rozhodnutí mají více než 8 500 stran a více než 4 500 stran podkladových studií, které tvořilo cca 70 odborníků z externích firem zejména projekčních kanceláří a specialistů ze společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. Tvorba všech podkladových dokumentů začala v polovině roku 2019 a trvala 2 roky. Kromě jiného bylo v rámci přípravy podkladů k žádostem o vydání územních rozhodnutí zajištěno přes 900 stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí, souhlasů, sdělení a vyjádření od dotčených orgánů nebo vlastníků či správců inženýrské a dopravní infrastruktury.

Žádosti se všemi přílohami a výkresy byly předány 1. června 2021 na příslušný stavební úřad.