Posuzování vlivu na životní prostředí

Provoz jaderné elektrárny, jako každá jiná lidská činnost, ovlivňuje okolní prostředí. Při objektivním porovnání jaderných elektráren s jinými energetickými zdroji nebo průmyslovými provozy z hlediska vlivu na okolní prostředí jsou jaderné elektrárny velmi šetrné k okolnímu prostředí, viz například nedávná publikace IAEA věnující se roli jaderné energetiky v nízkoemisní budoucnosti.

Vlivy provozovaných jaderných elektráren jsou průběžně monitorovány a vyhodnocovány a nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by svědčily o významných negativních vlivech na jednotlivé složky životního prostředí. Vyhodnocován je rovněž zdravotní stav obyvatelstva v okolí obou našich elektráren. Podle dosavadních výsledků těchto studií neexistuje žádný přímý vliv provozu jaderné elektrárny na zdraví obyvatelstva žijícího v jejím okolí a četnost výskytu onemocnění se zde neliší od jiných oblastí.

Průběh celého procesu EIA se vyznačuje zpracováním tisíců stran odborných studií, analýz, posudků a dalších podkladů, na jejichž přípravě se podílely desítky odborníků z České republiky. Výraznou charakteristikou procesu je rovněž velká celková časová náročnost. Po celou dobu však může česká i zahraniční veřejnost proces sledovat, rovněž existuje několik možností vznášet v jeho průběhu připomínky a dotazy k jednotlivým dokumentům.

Celý proces posuzování vlivu na životní prostředí začal 20. července 2016, kdy bylo společností Elektrárna Dukovany II, a. s. podáno oznámení záměru na Ministerstvo životního prostředí ČR. Oznámení záměru slouží k zahájení zjišťovacího řízení, jehož cílem je upřesnění informací (obsah a rozsah) z hlediska životního prostředí, které je vhodné uvést v následující dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen "dokumentace EIA"). V rámci zjišťovacího řízení získalo Ministerstvo životního prostředí ČR připomínky od dotčených správních úřadů (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Ministerstvo zemědělství ČR, krajských úřadů atd.), dotčených územních samosprávných celků (obce a samosprávy krajů), veřejnosti, a to včetně zahraniční.

V závěru zjišťovacího řízení vydaném 9. prosince 2016 upřesnilo Ministerstvo životního prostředí ČR v souladu s příslušnou právní úpravou informace, které bylo vhodné uvést do dokumentace EIA. Ministerstvo životního prostředí ČR tyto informace rozčlenilo do 70 bodů, ve kterých na základě doručených vyjádření a průběhu zjišťovacího řízení, stanovilo požadavky na 15 environmentální aspektů (např. technické řešení, bezpečnost, odpady, doprava, vliv na obyvatelstvo, ovzduší a klima, vodu, půdu, biotu, ale i kulturní památky). Zároveň uvedlo, že je nutné v dokumentaci EIA zohlednit a vypořádat všechny relevantní požadavky a připomínky, které jsou uvedeny v doručených vyjádřeních. Jedná se celkem o desítky jednotlivých vyjádření nebo jejich vzorů (zejména od zahraniční veřejnosti) z České republiky, Slovenské republiky, Německa, Rakouska, Polska i Maďarska. Ty jsou dostupné v Informačním systému EIA.

Předložení dokončené dokumentace EIA na Ministerstvo životního prostředí ČR proběhlo 13. listopadu 2017, tedy po termínu nabytí účinnosti novely zákona EIA (z listopadu 2017) z důvodu jednoznačnosti postupů požadovaných touto novelou. Ministerstvo životního prostředí ČR zveřejnilo dokumentaci EIA 16. listopadu 2017 a rozeslalo k vyjádření dotčeným osobám. Ministerstvo životního prostředí ČR tak získalo připomínky od dotčených osob (např. SÚJB, MPO, MZd, krajských úřadů, atd.), dotčených územních samosprávných celků (obce a samosprávy krajů), veřejnosti, a to včetně zahraniční. Veřejnost, dotčené orgány, územní samosprávné celky se mohly k dokumentaci EIA vyjádřit písemně do 30 dnů od zveřejnění informace o dokumentaci EIA na úředních deskách dotčených krajů, která byla zveřejněna 21. listopadu 2017. Ministerstvo životního prostředí ČR lhůtu pro vyjádření dotčených osob ze zahraničí dle zákona o 30 dní prodloužilo.

Ministerstvo životního prostředí ČR následně delegovalo dokumentaci EIA nestrannému zpracovateli posudku a rovněž dotčeným sousedním státům a v souladu s § 13 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a článkem č. 5 Espoo úmluvy nabídlo předběžné projednávání. Zájem o předběžné projednávání projevilo Německo a Rakousko. Polsko se společně s Maďarskem spokojilo pouze s písemnou formou konzultací v podobě odpovědí na vznesené připomínky a dotazy. Samotné mezistátní konzultace s německými zástupci se pod vedením Ministerstva životního prostředí ČR uskutečnily 6. dubna 2018 v Praze v budově ministerstva. Hlavní náplní byla odborná diskuse a zodpovězení prezentovaných dotazů zúčastněných expertů. V obdobném formátu proběhly i následné mezistátní konzultace s Rakouskem, konané 10. a 11. dubna 2018.

V souvislosti se vztahem k veřejnosti proběhlo 3. května 2018 veřejné projednání v maďarské Budapešti, a to na základě požadavků maďarské legislativy. Rovněž ale proběhly tzv. veřejné diskuse (nikoliv projednání ve smyslu zákona) v Rakousku (Vídeň, 6. června 2018) a Německu (Mnichov, 13. června 2018). Samozřejmostí pak bylo veřejné projednání v ČR, zorganizované ze strany Ministerstva životního prostředí ČR 19. června 2018 v Třebíči, na kterém měl kdokoli možnost uplatnit své dotazy a připomínky týkající se hodnocení vlivu záměru nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí. 

Zpracovatel posudku zpracoval svůj posudek na základě dokumentace EIA a k ní podaných vyjádření, spolu se zohledněním závěrů veřejného projednání a mezistátních konzultací k dokumentaci EIA. Zpracovatel posudku posuzovanou dokumentaci nesmí přepracovávat ani ji doplňovat. V souladu s předepsaným průběhem procesu EIA byly zpracovateli posudku poskytnuty pouze vyžádané dílčí podklady o vlivech provedení záměru nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí, respektive dílčí podklady od jiných odborníků, a tato skutečnost byla v posudku uvedena.

Ministerstvo životního prostředí ČR na základě dokumentace EIA, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku vydalo dne 30. srpna 2019 souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (dále jen „stanovisko“). Zároveň jej zaslalo oznamovateli, dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zveřejnilo jej spolu s posudkem. Součástí vydaného stanoviska je řada podmínek pro omezení či eliminaci vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví, které musí být dodrženy ve fázích přípravy, výstavby a provozu záměru a také při následném monitorování a rozboru vlivů záměru na životní prostředí. Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Na žádost oznamovatele příslušný úřad prodlouží platnost stanoviska o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí.  

Stanovisko je nezbytným podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních (územní, stavební) a musí být platné v době vydání těchto rozhodnutí v prvním stupni. Dokumentace vlivů Nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany na životní prostředí je k dispozice ke stažení na konci stránky. Další dokumentace související s procesem EIA je uvedena v Informačním systému EIA