Elektrárna Ledvice

Novinka: Virtuální prohlídka

Elektrárna Ledvice leží na úpatí východní části Krušných hor, mezi lázeňskými městy Teplice a Bílina. Původně byla tvořena 5 výrobními bloky, zprovozněnými v letech 1966 – 69, blokem č. 1 o výkonu 200 MW a boky č. 2 až 5 po 110 MW. Bloky 1 a 5 byly odstaveny z provozu v devadesátých letech 20. století, bloky 2 a 3 prošly v polovině devadesátých let ekologickým programem (vybaveny odsířením, snížení Nox, kombinace regulace množství spalovacího vzduchu, úprava konstrukce hořáků a rekonstrukce odlučovačů), výrobní blok č. 4 prošel zásadní rekonstrukcí - původní granulační kotel byl nahrazen v roce 1998 kotlem s fluidním spalováním, následně byla v roce 2007 u tohoto bloku vyměněna i turbína. Ta je optimalizována pro teplárenský provoz, výkon zůstal 110 MW. Bloky 2 a 3 byly odstaveny v letech 2013, respektive 2015. V současné době je v provozu již jen blok č. 4 o výkonu 110 MW a nový blok č. 6 (tzv. Nový zdroj) o výkonu 660 MW, který byl po výstavbě zprovozněn v listopadu 2017.

Nový zdroj Ledvice

Nový zdroj v Ledvicích je vysoce ekologický výrobní blok s nadkritickými parametry a zároveň jednou z nejmodernějších klasických elektráren ve střední Evropě. Byl vybudován v rámci 2. vlny ekologizace uhelných elektráren Skupiny ČEZ v severních Čechách. Díky použité nejmodernější dostupné technologie pro daný projekt i nastavení provozních a výrobních parametrů poklesly veškeré sledované emise v lokalitě Ledvice v průměru o 50 procent.

Hodnota instalovaného elektrického výkonu - 660MW - byla zvolena jako průnik volitelných parametrů výrobních technologií (nadkritické parametry páry a velké jednotkové výkony ke zvýšení energetické účinnosti), využitelných zásob energetického uhlí v dole Bílina na dobu projektové životnosti bloku, prostorových podmínek a velikostí výkonu z hlediska spolehlivého provozu přenosové soustavy ČR. V rámci výstavby Nového zdroje byly i nově postaveny a uvedeny do provozu společné technologie nutné k zajištění provozu stávajících bloků (dnes je již v provozu pouze blok č. 4 s ekologickým fluidním spalováním) - chemická úpravna vody a zauhlování, skládka uhlí, ale také čerpací stanice dešťových vod, regulační stanice plynu, nová administrativní budova.  

Zprovozněním Nového zdroje završila Skupina ČEZ rozsáhlý ekologický program započatý již v roce 1992. Tehdy se jednalo o 1. vlnu ekologizace, která do konce roku 1998 přinesla odsíření a denitrifikaci všech uhelných výrobních zdrojů společnosti v České republice, což znamenalo snížení emisí oxidů síry a popílku o 90 a oxidu dusíku o 50 procent. Druhá vlna ekologizace v tomto trendu v souvislosti se zpřísněním limitů v rámci evropské legislativy pokračovala snížením veškerých emisí o dalších cca 50 procent, přičemž kromě výstavby Nového zdroje v Ledvicích obnášela rovněž komplexní modernizaci elektráren Tušimice II a Prunéřov II a realizaci nového Paroplynového cyklu Počerady.

V Elektrárně Ledvice je spalováno hnědé uhlí z Dolů Bílina. Uhlí je dopravováno pásovými dopravníky ze sousední Úpravny uhlí Ledvice, buď přímo do zásobníků paliva jednotlivých kotlů, nebo na manipulační skládku, která má kapacitu 60 000 t. Nový zdroj má 139 m vysoký věžovitý granulační kotel o rozměrech 88 x 82 m se jmenovitým výkonem 1 286 MW  a množstvím přehřáté páry1683 t/h. Účinnost při Pjm   cca 91,23 %. Kondenzační turbína je čtyřtělesová, složená z VT – ST – 2x NT dílů.

Elektrárna Ledvice je, prostřednictvím ČEZ Teplárenská, a. s., významným dodavatelem tepla pro své okolí. V páře dodává teplo pro města Bílina a Teplice, v horké vodě pro město Ledvice a okolní průmyslové podniky. Instalovaný výkon pro dodávky tepla je 380 MWt. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit. Výhodou dodávky tepla z elektrárny jsou přiměřené a konkurenceschopné ceny a provozně – technická i cenová stabilita dodávek. Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ.

Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí. Jako záložní zdroj tepla a zároveň podpůrný zdroj při najíždění nového bloku po odstávkách do provozu slouží nově postavená plynová kotelna o parním výkonu 168 t/hod., kterou rovněž provozuje ČEZ Teplárenská.

Hlavním zdrojem vody pro elektrárnu je řeka Labe a Všechlapská nádrž, která je zdrojem záložním. Filtrace a úprava vody demineralizací probíhá v moderní chemické úpravně vody, která svými parametry zajišťuje dostatečnou výrobu co do množství a kvality přídavné vody pro parovodní okruh obou výrobních bloků.

Nový zdroj Elektrárny Ledvice je i zajímavým cílem pro příznivce industriální turistiky a rozhleden. Jeho 140 m vysoká kotelna je v současné době nejvyšší průmyslovou stavbou na území Česka. Dvě podpůrné věže kotelny, takzvaná ledvická dvojčata, jsou ještě o něco vyšší. Na vrcholu severní věže je proto prosklená rozhledna s možností vystoupit na ochoz ve výšce 140 metrů. Na oficiálně nejvyšší rozhlednu v ČR se lze dostat v rámci exkurze po předchozí prohlídce Informačního centra klasické energetiky, které je rovněž jediné svého druhu v republice. Infocentrum nabízí řadu interaktivních zážitků, včetně 3D filmu o historickém vývoji Země a tudíž i výrobě elektřiny, on-line měření fotosyntézy živého stromu nebo detailních popisů technologie nového uhelného elektrárenského bloku s možností virtuálního nahlédnutí do jednotlivých provozů.

Nový zdroj Elektrárny Ledvice si lze prohlédnout i z klidu domova prostřednictvím virtuální prohlídky.

Elektrárna Ledvice je v rámci Skupiny ČEZ zapojena i do záchovného programu ornitologů z ALKA Wildlife, o. p. s. Na jednom z ochozů komína je od roku 2015 umístěna takzvaná sokolí budka, v níž pár ohroženého druhu sokola stěhovavého vyvádí na svět 1 – 3 mláďata ročně.

Program odchovu sokolů

Elektrárenské lokality Skupiny ČEZ lze považovat za největší hnízdiště sokola stěhovavého, který patří mezi vysoce ohrožené druhy. V celé České republice je sledováno cca 90 pravidelně hnízdících párů těchto dravců. Zatím sedm jich trvale vyvádí na svět své potomky na ochozech komínů či chladicích věží ČEZ. Na ochozu komínu Elektrárny Ledvice byla hliníková sokolí budka vyplněná keramzitem nainstalována na podzim roku 2015 a hned příští rok v ní sokolí pár vyvedl dvě mláďata. V roce 2017 přišel na svět sice jen jeden sameček, ale zato nejslavnější ze všech elektrárenských sokolů. Byl totiž vůbec prvním okroužkovaným sokolím juniorem, který se vylíhl na elektrárenském komínu. Zaměstnanci elektrárny mu pak v anketě dali jméno Ledvík, které je i zaneseno v jeho kroužkovacím „křestním listu“. Celkem se již v Elektrárně Ledvice vylíhlo 8 mláďat. Ledvík je přitom otcem loňských sokolích dvojčat z Elektrárny Počerady, kde se podle kroužků dal dohromady se samicí z Bavorska.

Vedlejší energetické produkty - ELEKTRÁRNA LEDVICE 

Prodej vedlejších energetických produktů - pro stavebníky 

Ze spalovacích procesů probíhajících při výrobě elektřiny a tepla vznikají vedlejší energetické produkty, které se stávají za předpokladu splnění technických a zákonných podmínek surovinou pro další zpracování a výrobu. 

Tyto odpady z procesu spalování a odsíření se přepracovávají na druhotnou surovinu využitelnou zejména ve stavebnictví a rekultivaci vytěženého lomu Fučík. Touto surovinou je stabilizát, který vzniká z koncového produktu odsíření, popílku a vody v míchacím zařízení.

Teplo - Elektrárna Ledvice

Prodej tepelné energie

Elektrárna Ledvice kromě výroby elektrické energie zajišťuje i dodávky tepla pro odběratele v nejbližším okolí a prostřednictvím teplárenské společnosti United Energy dodává teplo pro místa Teplice a Bílina. Společná výroba elektřiny a tepla v jednom cyklu, tzv. kogenerace, snižuje spotřebu paliva na vyrobenou jednotku energie a tím šetří i životní prostředí.

Celková roční dodávka tepla odběratelům je cca 1000 TJ při maximálním tepelném výkonu 150 MW. Instalovaný výkon pro dodávku tepla je 380 MW, kapacita chemické úpravy vody umožňuje dodat 270 MW do tepelných sítí. Elektrárna tedy disponuje značnou výkonovou rezervou, která umožňuje připojení dalších odběratelů (např. město Duchcov) a navýšení dodávek do stávajících lokalit.

Výhodou dodávky tepla z elektrárny  jsou přiměřené a konkurenceschopné ceny a provozně - technická i cenová stabilita dodávek.

Infocentrum Ledvice

Ledvice-II

Infocentrum Ledvice je umístěno v prostorách administrativní budovy Elektrárny Ledvice, která leží na úpatí Krušných hor nedaleko měst Bílina a Teplice v Čechách.

Infocentrum Ledvice je zaměřené na klasickou uhelnou energetiku a je tak první svého druhu v České republice. Tématicky doplňuje ostatní informační centra Skupiny ČEZ zaměřená na jadernou energetiku či obnovitelné zdroje. Nové Infocentrum je třípodlažní a vyznačuje se výrazným moderním architektonickým a výtvarným řešením.

Ledvice-I

Styl expozice je akční, interaktivní, nabízí zážitkovou formu prezentací a využívá vysoce vyspělé audiovizuální technologie, např. 3D zobrazení, virtuální realitu, on-line měření fotosyntézy živého stromu, detailní popisy technologie nového uhelného elektrárenského bloku, atd. Kapacita informačního centra pro skupiny je 50 osob.

mapa Ledvice

Kde nás najdete?

Informační centrum Elektrárny Ledvice
ČEZ, a. s. – Elektrárna Ledvice

Bílina, č.p. 141
418 48 Bílina

Tel.: +420 411 102 313
E-mail: infocentrum.ele@cez.cz

Informační centrum Elektrárny Ledvice se nenachází v Bílině, ale téměř v Ledvicích! (viz. mapka)