25. 6. 2020

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2019

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2019 vás seznámí s nefinančními informacemi Skupiny ČEZ za vykazovací období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Navazuje na Výroční zprávu Skupiny ČEZ 2019 a účetní závěrky (konsolidovanou i nekonsolidovanou) obsahující hospodářské výsledky. Je strukturována podle stávající strategie udržitelného rozvoje Energie pro budoucnost a jejích pěti priorit, ke kterým jsou přiřazeny Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), k nimž se hlásíme.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

asi málokdo z nás si na začátku roku 2020 uměl představit, čím si celý svět projde z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Celou Evropu včetně České republiky ochromily nouzové stavy, zákazy vycházení, omezení výroby a podnikání, ale i smutné příběhy lidí, kteří epidemii podlehli. Zároveň jsme však také svědky nebývalé vlny solidarity, lidskosti a vzájemné pomoci.

Hlavním úkolem ČEZ jako poskytovatele kritické infrastruktury státu je během této náročné doby zajistit hladký provoz výroby a distribuce elektřiny a tepla. I my jsme však cítili, že to zdaleka nestačí. Nadace ČEZ proto obratem zřídila grant Krizová pomoc, který během několika dnů vyplatil přes 30 milionů korun na 651 projektů neziskových organizací, měst a obcí k realizaci opatření směřujících ke snížení následků epidemie COVID-19. Pomoc šla zejména těm v první linii: lidem pomáhajícím v uzavřených oblastech, dobrovolníkům starajícím se o nákupy pro seniory a handicapované, organizacím vyrábějícím roušky. Naši zaměstnanci dobrovolně ušili tisíce roušek a vytiskli stovky ochranných štítů pro zdravotníky v regionech, darovali jsme stovky litrů dezinfekce na ruce, kterou vyrábějí kolegové v našich laboratořích v elektrárnách. Zákazníkům v těžké finanční situaci jsme umožnili odklad plateb za energie. Opět jsme si tím ověřili, že dárcovství a pomoc druhým máme přirozeně v krvi a že naše procesy jsou nastaveny tak, abychom dokázali rychle reagovat i v kritických situacích.

Současně se ale musíme plně soustředit na problémy, s nimiž se potýkáme dlouhodobě. Rok 2019 byl bezesporu rokem klimatu. Téma klimatických změn a snahy o jejich zpomalení rezonovalo napříč světadíly a konkrétně v Evropě vyvrcholilo v prosinci schválením ambiciózní dohody European Green Deal. Ačkoliv energetika prochází bouřlivou proměnou směrem k ekologičtějšímu provozu již několik let, i zde se tempo zavádění různých opatření bude zrychlovat a čekají nás další převratné změny.

Skupina ČEZ se postupnému snižování dopadů svých činností na klima věnuje dlouhodobě. Závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkově neutrální výroby elektřiny jsme vyhlásili již v roce 2015 a od té doby snižujeme emisní intenzitu: za poslední tři roky klesly měrné emise našich zdrojů o 20 %, očekávaný pokles do roku 2040 činí dalších 72 %. Ochranu klimatu vnímáme jako jednu z priorit.

Naše společnost se ale dívá na svět mnohem komplexněji. Vnímáme, že klimatická opatření jsou sice důležitým dílem, ale stále jen jedním z mnoha potřebných pro to, aby se svět rozvíjel udržitelně. Pečlivě proto analyzujeme veškerou naši činnost z pohledu Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals/SDGs) a jako jedna ze 14 českých společností jsme se v této souvislosti zúčastnili globální studie SDG Challenge 2019. Identifikovali jsme celkem 14 cílů ze 17, kde můžeme reálně přispět k jejich plnění. Zároveň jsme v loňském roce realizovali stakeholder dialog podle mezinárodních standardů právě na téma udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Díky tomu jsme získali lepší přehled o tom, které oblasti jsou ve vztahu k naší společnosti vnímány jako klíčové.

Vybrat z množství aktivit, které jsme v roce 2019 realizovali, ty nejvýznamnější je vždy nesmírně těžké – jsem hrdá na všechny naše, i ty sebemenší, úspěchy. Pokud bych ale měla některé z nich jmenovat, nebude mezi nimi chybět hospodaření s vodou. Pro energetiku je to naprosto klíčová surovina a zároveň čím dál vzácnější tekutina, se kterou se snažíme hospodařit co nejefektivněji. Postupně snižujeme odběry povrchové vody i spotřebu pitné vody, snažíme se vodu ve výrobě co nejvíce recyklovat. Zároveň modernizujeme vodní elektrárny, aby dokázaly ze stejného množství vody vyrobit více elektřiny.

Další téma, které bych ráda zmínila, je ochrana zákazníků. ČEZ dlouhodobě upozorňuje na nekalé praktiky některých aktérů v energetice a podporuje vznik legislativy, která ochrání především seniory.

Do třetice bych vyzdvihla naši snahu být prospěšní pro místní komunity. A nemyslím tím jen finanční podporu, byť i ta je velmi důležitá. Neopomenutelné jsou podle mě vstřícné kroky v každodenním životě tak, jak to chodí mezi dobrými sousedy. Podnikoví hasiči vyjíždějí pomáhat do okolí provozů elektráren, závodní lékaři otevírají dveře svých ordinací i obyvatelům z okolí, zaměstnanci nakupují výrobky místních chráněných dílen na pravidelných charitativních trzích. V našich provozech či informačních centrech pořádáme kulturní a rodinné akce. Troufám si říct, že jsme díky tomu nedílnou součástí života v regionech.

Přeji vám inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ