Zprávy o udržitelném rozvoji

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2019

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

asi málokdo z nás si na začátku roku 2020 uměl představit, čím si celý svět projde z důvodu pandemie onemocnění COVID-19. Celou Evropu včetně České republiky ochromily nouzové stavy, zákazy vycházení, omezení výroby a podnikání, ale i smutné příběhy lidí, kteří epidemii podlehli. Zároveň jsme však také svědky nebývalé vlny solidarity, lidskosti a vzájemné pomoci.

Hlavním úkolem ČEZ jako poskytovatele kritické infrastruktury státu je během této náročné doby zajistit hladký provoz výroby a distribuce elektřiny a tepla. I my jsme však cítili, že to zdaleka nestačí. Nadace ČEZ proto obratem zřídila grant Krizová pomoc, který během několika dnů vyplatil přes 30 milionů korun na 651 projektů neziskových organizací, měst a obcí k realizaci opatření směřujících ke snížení následků epidemie COVID-19. Pomoc šla zejména těm v první linii: lidem pomáhajícím v uzavřených oblastech, dobrovolníkům starajícím se o nákupy pro seniory a handicapované, organizacím vyrábějícím roušky. Naši zaměstnanci dobrovolně ušili tisíce roušek a vytiskli stovky ochranných štítů pro zdravotníky v regionech, darovali jsme stovky litrů dezinfekce na ruce, kterou vyrábějí kolegové v našich laboratořích v elektrárnách. Zákazníkům v těžké finanční situaci jsme umožnili odklad plateb za energie. Opět jsme si tím ověřili, že dárcovství a pomoc druhým máme přirozeně v krvi a že naše procesy jsou nastaveny tak, abychom dokázali rychle reagovat i v kritických situacích.

Současně se ale musíme plně soustředit na problémy, s nimiž se potýkáme dlouhodobě. Rok 2019 byl bezesporu rokem klimatu. Téma klimatických změn a snahy o jejich zpomalení rezonovalo napříč světadíly a konkrétně v Evropě vyvrcholilo v prosinci schválením ambiciózní dohody European Green Deal. Ačkoliv energetika prochází bouřlivou proměnou směrem k ekologičtějšímu provozu již několik let, i zde se tempo zavádění různých opatření bude zrychlovat a čekají nás další převratné změny.

Skupina ČEZ se postupnému snižování dopadů svých činností na klima věnuje dlouhodobě. Závazek dosáhnout do roku 2050 uhlíkově neutrální výroby elektřiny jsme vyhlásili již v roce 2015 a od té doby snižujeme emisní intenzitu: za poslední tři roky klesly měrné emise našich zdrojů o 20 %, očekávaný pokles do roku 2040 činí dalších 72 %. Ochranu klimatu vnímáme jako jednu z priorit.

Naše společnost se ale dívá na svět mnohem komplexněji. Vnímáme, že klimatická opatření jsou sice důležitým dílem, ale stále jen jedním z mnoha potřebných pro to, aby se svět rozvíjel udržitelně. Pečlivě proto analyzujeme veškerou naši činnost z pohledu Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals/SDGs) a jako jedna ze 14 českých společností jsme se v této souvislosti zúčastnili globální studie SDG Challenge 2019. Identifikovali jsme celkem 14 cílů ze 17, kde můžeme reálně přispět k jejich plnění. Zároveň jsme v loňském roce realizovali stakeholder dialog podle mezinárodních standardů právě na téma udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ. Díky tomu jsme získali lepší přehled o tom, které oblasti jsou ve vztahu k naší společnosti vnímány jako klíčové.

Vybrat z množství aktivit, které jsme v roce 2019 realizovali, ty nejvýznamnější je vždy nesmírně těžké – jsem hrdá na všechny naše, i ty sebemenší, úspěchy. Pokud bych ale měla některé z nich jmenovat, nebude mezi nimi chybět hospodaření s vodou. Pro energetiku je to naprosto klíčová surovina a zároveň čím dál vzácnější tekutina, se kterou se snažíme hospodařit co nejefektivněji. Postupně snižujeme odběry povrchové vody i spotřebu pitné vody, snažíme se vodu ve výrobě co nejvíce recyklovat. Zároveň modernizujeme vodní elektrárny, aby dokázaly ze stejného množství vody vyrobit více elektřiny.

Další téma, které bych ráda zmínila, je ochrana zákazníků. ČEZ dlouhodobě upozorňuje na nekalé praktiky některých aktérů v energetice a podporuje vznik legislativy, která ochrání především seniory.

Do třetice bych vyzdvihla naši snahu být prospěšní pro místní komunity. A nemyslím tím jen finanční podporu, byť i ta je velmi důležitá. Neopomenutelné jsou podle mě vstřícné kroky v každodenním životě tak, jak to chodí mezi dobrými sousedy. Podnikoví hasiči vyjíždějí pomáhat do okolí provozů elektráren, závodní lékaři otevírají dveře svých ordinací i obyvatelům z okolí, zaměstnanci nakupují výrobky místních chráněných dílen na pravidelných charitativních trzích. V našich provozech či informačních centrech pořádáme kulturní a rodinné akce. Troufám si říct, že jsme díky tomu nedílnou součástí života v regionech.

Přeji vám inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

odpovědné podnikání je téma, které rezonuje stále více v Evropě i v české společnosti. Stává se důležitým jak pro akcionáře, finanční investory, obchodní partnery, tak i pro celou veřejnost.

S tím roste také význam zprávy, která se vám již potřetí dostává do rukou a je přehledem toho, čeho jsme za rok 2018 v této oblasti dosáhli. ČEZ se řídí strategií udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost“, kterou jsme poprvé představili před dvěma lety. Tato strategie odráží principy, které při své činnosti ČEZ zastává dlouhodobě – jde zejména o požadavek odpovědného podnikání, snahu využít nejlepší a nejmodernější technologie, potřebu být dobrým sousedem a podílet se na prosperitě svého okolí.

V tomto smyslu stojí „Energie pro budoucnost“ na pěti základních prioritách: zajistit udržitelný provoz, být dobrým partnerem, přinášet užitečná řešení zákazníkům, umožnit transformaci energetiky a nastartovat motor inovací.

V první prioritě se zaměřujeme na zdokonalení fungování našich stávajících provozů, snižování energetické náročnosti, zvyšování jejich efektivity a environmentální vyspělosti. Intenzivně se v tomto ohledu připravujeme jak na emisní limity podle směrnice o průmyslových emisích, tak na striktnější limity podle závěrů o BAT – Best Available Technique (BREF), které již v řadě parametrů v předstihu plníme. V následujících letech očekáváme odstavení neekologizovaných bloků našeho uhelného portfolia, u některých lokálních teplárenských provozů přecházíme z uhlí na plyn a postupně budujeme portfolio obnovitelných zdrojů, kdy v tuto chvíli například provozujeme největší evropskou pevninskou větrnou farmu vůbec. Jen připomenu, že od roku 1990 klesly emise prachu z našich elektráren o více než 98%, emise oxidu siřičitého o více než 97% a emise oxidů dusíku o 86 %.

V distribuci intenzivně přecházíme na chytré sítě. Podařilo se nám opět meziročně snížit množství ztrát v síti v Česku i v dalších státech, kde jsme distributory. Ve výrobě, distribuci, prodeji i podpůrných činnostech se snažíme o environmentální kroky v souladu s aktuálními trendy a celospolečenskou potřebou. Jde například o omezení využívání plastů, snížení spotřeby vody nebo výsadbu stromů. Podtrhnout bych chtěla i to, že základem našeho podnikání je přísné dodržování kultury bezpečnosti, která předchází všem ostatním aspektům.

V rámci předávání našich znalostí a zkušeností se věnujeme také spolupráci se šedesáti středními školami a univerzitami. V roce 2018 jsme v rámci vzdělávacího programu Skupiny ČEZ „Svět energie“ uskutečnili 354 besed na školách.

V prioritách „Být dobrým partnerem“ a „Přinášet užitečná řešení zákazníkům“ bych ráda vyzdvihla aktivity Nadace ČEZ, která je největším korporátním dárcem v České republice a která se řídí heslem „Pomáháme tam, kde působíme“. Těší mě zejména aktivity, do nichž se přímo zapojují naši zaměstnanci nebo veřejnost. V rámci světového dne dárcovství „Giving Tuesday“ jsme se s naší sbírkou „Plníme přání“ stali největším přispěvatelem. Jde o sbírku, do které zaměstnanci navrhují konkrétní osoby, které potřebují pomoc, a ostatní zaměstnanci finančně přispívají na splnění jejich přání.

Vítám také, že počet lidí, kteří využívají naši sportovně-charitativní aplikaci „EPP – Pomáhej pohybem“, přesáhl 400 tisíc. Tato aplikace si tak dlouhodobě drží zlatou příčku mezi uživateli sportovních aplikací v Česku.

Za důležitý považuji projekt KISMO, kterým ČEZ Distribuce informuje zástupce samospráv o kalamitách či zvýšené poruchovosti, nebo paralelní iniciativu bezstavy.cz se spuštěním v roce 2019, zaměřenou na informování zákazníků během kalamit.

Věnujeme se také tématu rovných příležitostí. Kontinuálně rozšiřujeme počet žen zaměstnaných v ČEZ – loni jsme byli v první vlně českých společností, které prošly gender auditem.

Priority „Umožnit transformaci energetiky“ a „Nastartovat motor inovací“se nesou ve znamení výzkumu a vývoje, kdy provozní náklady společností Skupiny ČEZ dosáhly výše 420 mil. Kč. Týkají se investic do bezemisní energetiky, energetických služeb ČEZ Prodej a ČEZ ESCO, elektromobility a clean-tech fondu Inven Capital. Společně s Technologickou agenturou ČR a dalšími institucemi jsme zahájili řadu nových projektů. Počet dobíjecích stanic pro elektromobily stále narůstá, budujeme v průměru jednu stanici týdně. Naše projekty energetických úspor formou EPC (Energy Performance Contracting) v roce 2018 zákazníkům ušetřily 215 mil. Kč.

Jsem ráda, že se věnujeme zavádění nových moderních technologií do výroby, distribuce a prodeje energií a zároveň jsme schopni tyto technologie poskytovat v rámci rostoucího segmentu energetických služeb ESCO našim zákazníkům.

Přeji vám inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se vám do rukou již druhá Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ, tentokrát za rok 2017. Prostřednictvím nefinančních informací vám představí náš záměr působení v České republice i v zahraničí, a to s důrazem na odpovědné podnikání. Víme, že význam a velikost Skupiny ČEZ vyvolává řadu očekávání od našich akcionářů, obchodních partnerů, zaměstnanců a veřejnosti. Energetika je koneckonců odvětví, které má velký vliv na celé české a evropské hospodářství, na své okolí a na životní prostředí i naši budoucnost. Management mateřské společnosti ČEZ, a. s., a ostatních společností Skupiny ČEZ si je vědom odpovědnos- ti za kvalitu vztahů se zaměstnanci, zákazníky, investory, odbory, médii, odbornou i laickou veřejností, s místními samosprávami a dodavateli.

Za posledních několik let jsme v této oblasti udělali velký krok kupředu. Připravili jsme strategii udržitelného rozvoje s názvem „Energie pro budoucnost“ – v rámci celé Skupiny ČEZ jsme již v roce 2016 zformulovali pět strategických priorit udržitelného rozvoje. Jsou projevem našeho odpovědného chování, plně odrážejí strategii podnikání Skupiny ČEZ a jsou na ni úzce navázány. První část zprávy pojednává právě o podnikatelské činnosti, způsobu řízení a záměrech Skupiny ČEZ a také zde rekapitulujeme přístup k vnitřní i vnější etice včetně hodnot, zásad a norem.

V druhé, hlavní části zprávy se strategickým prioritám udržitelného rozvoje věnujeme detailně, jsou jimi: Zajistit udržitelný provoz, Být dobrým partne- rem, Přinášet užitečná řešení zákazníkům, Umožnit transformaci energetiky a Nastartovat motor inovací. Dočtete se zde o našich aktivitách, zajímavých a úspěšných projektech i výzvách, kterým při jejich realizaci čelíme. Například v decentralizované energetice za námi stojí úspěšné projekty energeticky inteligentních domů, konceptu chytrých měst i bezemisní elektrické dopravy. Skupina ÚJV Řež v roce 2017 slavnostně zahájila provoz nejnovějšího kom- plexu laboratoří vybudovaného v rámci projektu Udržitelné energetiky SUSEN (SUStainable Energy). Skupina ČEZ si drží pozici jednoho z nejatraktivnějších zaměstnavatelů v Česku a navzdory velmi nízké míře nezaměstnanosti se nám daří nabírat nové zaměstnance. Daří se také zvyšovat procento žen působících v řídících orgánech Skupiny ČEZ, to překlenulo v roce 2017 hranici 10 %. Do odpovědnosti za životní prostředí, technický rozvoj i společenský pokrok v komunitách patří i přijetí a uplatňování 17 globálních cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vyhlášených OSN. Aktivně se zapojujeme zejména v těchto z nich: Dostupné a čisté energie, Udržitelná města a obce nebo Odpovědná výroba a spotřeba.

Nad zákonný rámec poskytování vybraných nefinančních informací jsme pro zpracování zprávy přijali nejnovější komplexnější mezinárodní metodiku GRI Standards. Její ukazatele na úrovni CORE plníme prostřednictvím zveřejnění této v pořadí druhé Zprávy o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ. GRI Standard Content Index je obsahem třetí, závěrečné kapitoly.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, koncept udržitelného rozvoje je pro podnikání tak velké a významné společnosti, jako je Skupina ČEZ, zcela zásadní a daleko přesahuje aktivity společenské odpovědnosti. Tato zpráva naši činnost v tomto ohledu vyčerpávajícím způsobem shrnuje, věřím, že se jedná o zajímavé a inspirativní čtení.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení

Vážené čtenářky a vážení čtenáři,

zpráva, kterou otevíráte, shrnuje vývoj, výsledky a přístup k odpověd- nému podnikání a udržitelnému rozvoji Skupiny ČEZ za rok 2016. Jsme bezpečným provozovatelem široké palety energetických zdrojů včetně jaderných, reagujeme na technický pokrok a společenský vývoj. Cíle našeho celkového působení jdou však daleko nad rámec prosté snahy o zdravou budoucnost firmy.

Odpovědné podnikání a udržitelný rozvoj vychází ze samé podstaty naší společnosti, které je vyjádřeno naším posláním – zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé spo- lečnosti. Odpovědné podnikání a téma udržitelnosti mají pevné místo v naší firemní vizi – dlouhodobě svým působením usilujeme o zvyšování kvality života v naší zemi, v celé společnosti. Snažíme se jak o podporu veřejně prospěšných cílů, tak o úzkou spolupráci s obcemi, městy i kraji, hlásíme se k principům udržitelného rozvoje.

Současný posun vnímání společenské odpovědnosti a posun od filantropie k dlouhodobé udržitelnosti podnikání byl pro nás jedním z důvodů, proč jsme se rozhodli náš přístup i veškeré související aktivity formalizovat, a zajistit tak odpovídající a nutné provázání aspektů udržitelného rozvoje s našimi strategickými podnikatelskými záměry. Chceme, aby se aplikace odpovědného chování a jednání promítala do způsobu našeho podnikání. Dbáme, aby procesy naše- ho podnikání byly udržitelné, a tím jsme jako firma celkově přispívali k prospěchu a průběžnému rozvoji lokalit a regionů, kde působíme. Vedení ČEZ, a. s., každodenně přijímá odpovědnost za to, aby naše působení bylo udržitelné nejen pro nás, ale i pro společnost v celo- evropském společenském kontextu, a inspiruje tímto způsobem další manažery, nejen ve Skupině ČEZ.

Proto jsme v roce 2016 přijali strategii udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ založenou na pěti pilířích, které máme zájem dlouhodobě budovat pomocí řady cílených programů. Strategie udržitelného rozvoje je úzce navázána a rozpracovává strategii podnikání Skupiny ČEZ. Strategii udržitelného rozvoje budeme každoročně vyhodnocovat, zaměříme se na kvalitní způsob sledování a kvantifikace dopadů našeho podnikání ve všech oblastech.

Firmu charakterizují její lidé, doslova každý zaměstnanec je reprezentantem firemní kultury. Průběžně pracujeme na co největší informovanosti všech našich zaměstnanců a na vytváření podmínek a možností pro jejich individuální zapojení. Kolegů, kteří se zajímají o dění kolem sebe, aktivně se angažují a pomáhají, je celá řada a jsou příkladem pro každého z nás. O vztahy se zaměstnanci i s dalšími zainteresovanými osobami a institucemi (stakeholdery) se více dozvíte v textu zprávy.

Věřím, že naše zpráva bude pro vás inspirativní čtení plné zajímavých informací.

Michaela Chaloupková
členka představenstva, ředitelka divize správa, Leader udržitelného rozvoje Skupiny ČEZ

Ke stažení