Valná hromada 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Oznámení o výplatě dividendy

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 22. června 2018 od 11 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu

 Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Protinávrh akcionáře Radka Honzajka k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka

Protinávrh majoritního akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu majoritního akcionáře České republiky - Ministerstva financí

Protinávrh akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED - k bodu 5 pořadu valné hromady
(POZN.: Na základě dodatečné žádosti akcionářů uveřejňujeme úplné znění protinávrhu)
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.         Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017

 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 - prezentace

Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.         Zpráva dozorčí rady

 Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.         Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4.         Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2017 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2017

 Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2017, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.         Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

Protinávrh akcionáře Radka Honzajka k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka

Protinávrh majoritního akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 5
Stanovisko představenstva k protinávrhu majoritního akcionáře České republiky - Ministerstva financí

Protinávrh akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED - k bodu 5 pořadu valné hromady
(POZN.: Na základě dodatečné žádosti akcionářů uveřejňujeme úplné znění protinávrhu)
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED

6.         Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018

7.         Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8.         Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ

Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ

Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ - prezentace

Vyjádření představenstva

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

9.         Odvolání a volba členů dozorčí rady

Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.       Odvolání a volba členů výboru pro audit

Odvolání a volba členů výboru pro audit