Valné hromady 2018

 

Valná hromada 30. listopadu 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Stanovy společnosti

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Valná hromada společnosti ČEZ, a. s., svolaná na žádost kvalifikovaného akcionáře – skupiny akcionářů jednajících ve shodě, kterou tvoří Ing. Michal Šnobr, který zároveň zastupuje ostatní dále uvedené členy této skupiny akcionářů, a společnosti J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED, všechny se sídlem v Nikósii, Kyperská republika (dále společně jen „Kvalifikovaný akcionář“), se bude konat dne 30. listopadu 2018 od 11 hod. v konferenčním komplexu Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

 Pozvánka na valnou hromadu

Oprava tiskové chyby v pozvánce na valnou hromadu

Příloha č. 1 pozvánky na valnou hromadu (Žádost Kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady)

Odpověď představenstva na žádost o svolání valné hromady

Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

 Pořad valné hromady:

1.     Změna stanov týkající se opčního programu pro management společnosti ČEZ, a. s.

Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem a stanovisko představenstva, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.

2.     Změna stanov týkající se koncepce (strategie) činnosti společnosti ČEZ, a. s.

Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně návrhů usnesení a jejich zdůvodnění předložených Kvalifikovaným akcionářem, stanovisko představenstva a protinávrh představenstva k návrhu Kvalifikovaného akcionáře, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.

3.     Odvolání a volba členů dozorčí rady

Informace k tomuto bodu pořadu valné hromady, včetně jeho zdůvodnění Kvalifikovaným akcionářem, naleznete výše v pozvánce na valnou hromadu.

 

Valná hromada 22. června 2018

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Oznámení o výplatě dividendy

Výsledky jednání

Výsledky hlasování

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 22. června 2018 od 11 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hod. v den a místě konání valné hromady.

Pozvánka na valnou hromadu

 Formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě

Oznámení o návrzích a protinávrzích akcionářů

Představenstvo oznamuje, že ve lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byly společnosti doručeny následující návrhy a protinávrhy akcionářů týkající se valné hromady:

Protinávrh akcionáře Radka Honzajka k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka

Protinávrh majoritního akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu majoritního akcionáře České republiky - Ministerstva financí

Protinávrh akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED - k bodu 5 pořadu valné hromady
(POZN.: Na základě dodatečné žádosti akcionářů uveřejňujeme úplné znění protinávrhu)
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED

Informace o zpracování osobních údajů

V souvislosti s konáním valné hromady budou zpracovávány osobní údaje fyzických osob, které se mohou valné hromady účastnit jako akcionáři nebo jejich zástupci; podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.         Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017

 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2017 - prezentace

Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 9 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

 Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2017

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.         Zpráva dozorčí rady

 Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.         Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4.         Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2017 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2017

 Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2017 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2017, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.         Rozhodnutí o rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

Protinávrh akcionáře Radka Honzajka k bodu 5 pořadu valné hromady
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionáře Radka Honzajka

Protinávrh majoritního akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu 5
Stanovisko představenstva k protinávrhu majoritního akcionáře České republiky - Ministerstva financí

Protinávrh akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED - k bodu 5 pořadu valné hromady
(POZN.: Na základě dodatečné žádosti akcionářů uveřejňujeme úplné znění protinávrhu)
Stanovisko představenstva k protinávrhu akcionářů - Ing. Michala Šnobra a společností J&T SECURITIES MANAGEMENT LIMITED, Tinsel Enterprises Limited a HAMAFIN RESOURCES LIMITED

6.         Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2018

7.         Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

8.         Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ

Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ

Informace o důvodech zvažování transformace Skupiny ČEZ - prezentace

Vyjádření představenstva

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

9.         Odvolání a volba členů dozorčí rady

Odvolání a volba členů dozorčí rady

10.       Odvolání a volba členů výboru pro audit

Odvolání a volba členů výboru pro audit