26. 7. 2022

Nová zeleň poskytne stín bytovkám zaměstnanců psychiatrické nemocnice

Horní Beřkovice – Již podruhé využilo vedení Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice možnost, zažádat si u Nadace ČEZ o finanční příspěvek v rámci grantu Stromy. Zatímco v prvním případě probíhala nová výsadba zeleně přímo v areálu nemocnice, jehož součástí je rozsáhlý anglický park z 19. století, ve druhém se jednalo navazující výsadbu u bytové zástavby v obci. Nadace ČEZ přispěla nemocnici zajímavou částkou, a to 149 997 korunami na 15 lip srdčitých a 324 keře růží.

„Na zámecký park navazuje areál s bytovými domy, v nichž bydlí zaměstnanci nemocnice. Jako vlastník pozemků jsme si nechali vloni vypracovat „Technickou zprávu a projektovou dokumentaci výsadby Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice mimo areál" a na základě odborného posudku pak v lokalitě vysadil zkušený arborista růžové keře a stromy, konkrétně lípy srdčité. Následnou péči o ně pak zajistí právě zaměstnanci nemocnice,“ uvedl Miloslav Malík, podnikový ekolog Psychiatrické nemocnice v Horních Beřkovicích. Jak dodal, areál se sice nachází na pozemcích nemocnice, ovšem stejně jako zámecký park je volně přístupný veřejnosti.  Smysl výsadby nové zeleně je přitom velmi prostý - oddělení zástavby od páteřní komunikace a zastínění bytových jednotek z jižní strany. 

Jak ještě Miloslav Malík připomněl, loňského dubna byly přímo v parku vysazeny díky finančnímu přispění Nadace ČEZ ve výši 110 300 korun různé druhy listnatých stromů o celkovém počtu 19 kusů a 20 keřů maliníku. „I v tomto případě jsme pochopitelně vycházeli z odborného posudku, který se týká inventarizace stromů v areálu nemocnice, a návrhu pěstebních opatření a také návrhů nových výsadeb do roku 2025. A protože zámek je veden jako národní kulturní památka, řídíme se pokyny orgánů Ochrany přírody a krajiny, tak i Národního památkového ústavu, takže nejde v areálu vykácet a poté naopak vysázet, co se nám kde zlíbí. Vše určují na slovo vzatí odborníci. Vloni jsem tak například nechali na jejich doporučení vysadit na konkrétních místech javory, tisy, jabloně, jasany a také buk, lípu a dub.“

Grant Stromy je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou grantu  je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících.

„Příjemcem nadačního příspěvku o maximální výši 150 000 korun mohou být právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy. To je vyhlašováno dvakrát do roka, a to pro jarní a podzimní sázení. A právě podzimní uzávěrka  je už tento pátek 29. července. Opozdilci tak mají poslední dva dny na případnou registraci žádosti,“ uzavřela Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.