2. 1. 2024

U vodní nádrže v Kamenném Újezdu zakořeňují třešně svaté Lucie, díky Nadaci ČEZ

Kamenný Újezd u Rokycan – Novoročním setkáním obyvatel Kamenného Újezdu u tamní víceúčelové vodní nádrže a křtem 15 okrasných třešní mahalebka vysazených v areálu na konci loňského roku uzavřeli v obci výsadba nové zeleně, na kterou přispěla Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy 66 460 korunami. Křtu, vysazeného stromořadí se zhostili tři otužilci, kteří se neváhali ponořit do kalných studených vod nádrže během každoroční akce Kameňácký otužilec. Prunus mahaleb je rovněž známá jako višeň turecká, třešeň mahalebka, mahalebka obecná či třešeň svaté Lucie. Jedná se o okrasný druh s bílými květy a malými plody, které nejsou určeny ke konzumaci.

„Jindy bývá novoročních plavců otužilců daleko více, bohužel několik jich hned na začátku roku skolil nějaký moroburus, takže raději všichni z jejich party zůstali doma. Reputaci Kameňáckého otužilce zachránili alespoň tři odvážlivci, dva místní a jeden z Rokycan.  Za finanční prostředky od Nadace ČEZ  jsme velmi vděčni. Nicméně patnáctý strom jsme museli nakonec koupit ze svého, jelikož se nám těsně před výsadbou jeden ztratil neznámo kam,“ pokrčila rameny starostka Gabriela Stránská. Sama se rovněž řadí mezi otužilce, a tak účastníky novoročního setkání přivítala po kolena ve vodě. „Víc mi bohužel manžel s poukazem na onemocnělou partu nedovolil. Nechtěl, aby mne také něco sklátilo,“ dodala již s úsměvem.

Prostor víceúčelové obecní nádrže je oploceným areálem a je využíván zejména v letních měsících k rekreaci a odpočinku nejen místními obyvateli, v zimních měsících se u ní scházejí právě otužilci. Každoročně je zde pořádáno mnoho akcí s velkou návštěvností. Namátkou například Kameňácký utopenec a Kameňácký otužilec, dětský den, hasičské cvičení, koncerty pod širým nebem, soutěž v šipkách či obecní grilování.

„A právě proto, že se jedná o místo komunitního setkávání, jsme se rozhodli jej o něco více zvelebit. Samozřejmě počítáme s vyčištěním a natřením nádrže. Aby zde pak lidé měli dostatek stínu, jsme zde liniově vysadili patnáct mahalebek obecných. Ty budou mít ve finále výšku maximálně deset metrů a korunu o průměru šesti metrů. Stínu tudíž bude dost. Stromy zároveň poslouží i jako protihluková a protiprašná bariéra, neboť hned za plotem vede železniční trať. Mysleli jsme i na naše děti, a tak na protilehlé  straně jsme je nechali u plotu mateřinky Kameňáček vysadit keře ostružníku a maliníku o celkovém počtu pětadvaceti kusů. Až začnou plodit, budou mít zdravou svačinku,“ poznamenala ještě starostka.

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a obecních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru, prachu či hluku. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více na www.nadacecez.cz), tedy kromě samospráv i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace.

Od roku 2011 již bylo vysazeno na 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.  Nadace ČEZ počítá s vyhlášením grantu i pro letošní jarní a následně i podzimní výsadbu. 

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz