Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob ČEZ Prodej, a. s.

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 25. 5. 2018. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 5. 9. 2023.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci, uživatelé informačních systémů nebo aplikací, společnost ČEZ Prodej, a. s., IČ: 27232433, se sídlem
Praha 4, Duhová 1/425, PSČ 140 53, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 22581, jakožto správce
osobních údajů (dále jen „naše společnost“), si vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich
osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).

Naše společnost je zároveň společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí jako řídící osoba ve smyslu ustanovení
§ 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“) společnost ČEZ, a.s.,
IČ 45274649. Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů,
včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.

Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu.

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, v ojedinělých případech rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty a certifikáty elektronického podpisu, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, číslo přístupové ID karty (pokud je vám přidělena), přístupové ID a heslo do osobního účtu uživatele (pokud jsou vytvořeny);
 • ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;
 • osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;
 • osobní údaje v obrazovém záznamu – kamerové záznamy, fotografie, videa.

Naše společnost získává vaše osobní údaje především přímo od vás, zejména v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají.

Taktéž generujeme další vaše osobní údaje, kterými jsou zejména údaje o spotřebě a spotřebitelském chování (v případě dodávání komodit jako je elektřina apod.). Pro realizaci našeho oprávněného zájmu na provádění přímého marketingu používáme kontaktní a profilové údaje, které jsme získali přímo od Vás nebo v souladu s právními předpisy od třetích stran. Tyto osobní údaje můžeme v nezbytné míře použít pro vhodný výběr adresátů kampaně.

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Za účelem ochrany našich práv a oprávněných zájmů, spočívajících zejména v posuzování schopnosti a ochoty plnit vaše smluvní závazky se naše společnost může informovat o záležitostech, které vypovídají o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jako našeho zákazníka nebo obchodního partnera prostřednictvím příslušného soukromého registru. Údaje jsou zpracovávány z databáze společnosti SOLUS. Naše společnost je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, která takové soukromé registry provozuje. SOLUS slouží k vzájemnému informování o identifikačních údajích zákazníků a o záležitostech, které vypovídají o vaší bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti. K tomuto informování není třeba vašeho souhlasu a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Neplníte-li Vaše závazky, jsme oprávněni poskytnout Vaše údaje o Vás a Vaší bonitě registru SOLUS. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor (ii) definice mých osobních údajů, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech. Aktuální znění Poučení můžete kdykoliv získat i na informační lince sdružení SOLUS 840 140 120 a na www.solus.cz.

Naše společnost za účelem zvyšování kvality služeb, objektivity, prokazatelnosti, bezpečnosti a ochrany práv monitoruje a zaznamenává komunikaci s vámi (příkladem jsou telefonáty se zákazníky). V těchto případech vás o této skutečnosti vždy předem informujeme, pokud s tím nesouhlasíte, můžete hovor ihned ukončit a kontaktovat nás jiným způsobem (např. e-mailem, osobně na kontaktním místě aj.).

Naše společnost z důvodu zajištění ochrany majetku, zdraví osob a bezpečnosti poskytovaných služeb disponuje kamerovými systémy, které jsou umístěny na budovách ve vlastnictví či správě naší společnosti nebo některé ze společnostní Koncernu ČEZ. O užití kamerových systémů jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí umístěných na dotčených objektech. Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za níže vyjmenovanými účely, na základě uvedených právních titulů a po definovanou dobu. 

Právním titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce: 

Účel zpracování OÚ

Právní rámec

Retenční doba

Výkon práv a povinností z komoditních smluv (elektřina, plyn) včetně činností před uzavřením smlouvy, obsluha zákazníka, reklamace, fakturace, správa salda zákazníka a zajištění plnění smluvních závazků.

B - Smlouva,
C - Právní povinnos

Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla

Výkon práv a povinností z nekomoditních smluv (FVE, TADO, Elektromobilita, Technologie pro vytápění aj.) včetně činností před uzavřením smlouvy, obsluha zákazníka, reklamace,  fakturace, správa salda zákazníka a zajištění plnění smluvních závazků.

B - Smlouva,
C - Právní povinnos

Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla

Výkon práv a povinností ze smluv pro poskytování servisních činností (ČEZ servis vytápění aj.) včetně činností před uzavřením smlouvy, obsluha zákazníka, reklamace, fakturace,  správa salda zákazníka a zajištění plnění smluvních závazků.

B - Smlouva,
C - Právní povinnos

Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla

Správa pohledávek a obsluha zákazníků s pohledávkou po dobu trvání a i po ukončení smlouvy (vymáhání pohledávek, upomínání a odpojování). Předávání pohledávek k mimosoudnímu a soudnímu inkasu a přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, předávání dat do registrů dlužníků.

B - Smlouva,
C - Právní povinnost

Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla, nebo jeden rok po skončení soudního sporu nebo ukončení vymáhání

Činnosti nezbytné před uzavřením smlouvy v případě, kdy zájemce smlouvu neuzavře.

B - Smlouva

3 měsíce od posledního kontaktu ze strany zákazníka

Nabídka produktů a služeb zákazníkům (přímý marketing, cross-sell/up-sell). 

F - Oprávněný zájem správce

Po dobu trvání smlouvy/do doby vznesení námitky ze strany zákazníka

Nabídka produktů a služeb na základě souhlasu.

A - Souhlas

Po dobu trvání souhlasu

Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách F - Oprávněný zájem správce Retenční lhůta je vázána na skartační lhůtu příslušného dokumentu.
Systémy technické ochrany - dohledový videosystém nebo uzavřený video okruh. C - Právní povinnost,
F - Oprávněný zájem správce
Maximálně 1 měsíc
Plnění agendy Pověřence pro ochranu osobních údajů. B - Smlouva,
C - Právní povinnost
5 let
Evidence obchodních partnerů pro uzavírání nákupních a prodejních smluv na materiál, služby a investice. B - Smlouva Až jeden rok po ukončení smlouvy a uplynutí skartační lhůty pro daný typ dokumentu.
Ombudsman - řešení podnětů zákazníků. B - Smlouva,
F - Oprávněný zájem správce
5 let od vyřízení žádosti
On-line platforma. F - Oprávněný zájem správce 1 rok, nebo po dobu trvání smlouvy
Poskytování služeb elektronických komunikací v ČOL. B - Smlouva 3 měsíce po skončení smlouvy
Záznamy hlasové komunikace - pořizování záznamů hovorů za účelem zaznamenání  požadavků a přání volajících a z důvodu bezpečnosti a hodnocení kvality poskytnuté služby. B - Smlouva,
F - Oprávněný zájem správce
až 1 rok
Virtuální zákaznické centrum - videonahrávka A - Souhlas max. 48 hodin
Evidence soudních sporů. F - Oprávněný zájem správce Až jeden rok od ukončení právního sporu
CX - zjišťování zákaznické spokojenosti, výzkum. F - Oprávněný zájem správce Po dobu nezbytně nutnou pro provedení výzkumu a vyhodnocení výstupů
Sledování výkonu obsluhy na zákaznických centrech, pobočkách smluvních partnerů a zákaznické lince ČEZ, zkvalitňování služeb zákazníkům. F - Oprávněný zájem správce 3 měsíce po ukončení výzkumu
Evidence případů s požadavkem na náhradu škody. B - Smlouva,
C - Právní povinnost
5 let od skončení účetního období, ve kterém byla škodní  událost vyřešena
Vyřízení žádosti o připojení a s ní související dokumentace. B - Smlouva 10 let od ukončení smlouvy
Databáze uchazečů o zaměstnání. A - Souhlas Po dobu trvání souhlasu, max. 3 roky
Povinný výkup, smluvní výkup elektřiny. B - Smlouva,
C - Právní povinnost
Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od  skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla
Zajištění ukončení odběru u cizího obchodníka. B - Smlouva 5 let od uskutečnění právního jednání (řádného odstoupení  od smlouvy/výpovědi smlouvy)
Šetření bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany informací ve Skupině ČEZ. C - Právní povinnost,
F - Oprávněný zájem správce
Lhůta 4 roky ode dne, kdy se událost stala, případně po  dobu trvání případného správního či soudního řízení.
Ověřování bonity zákazníků. C - Právní povinnost, 
F - Oprávněný zájem správce
7 dní
Výkon práv a povinností z nekomoditních smluv MVNO včetně činností před uzavřením  smlouvy, obsluha zákazníka, reklamace, fakturace, správa salda zákazníka a zajištění plnění smluvních závazků. B - Smlouva,
C - Právní povinnost
Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla.
Školení interních a externích pracovníků. F - Oprávněný zájem správce Zpravidla 1 rok
Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů. C - Právní povinnost 5 let
Testování systémů F - Oprávněný zájem správce 1 rok
Oznamování a prošetřování možného porušení předpisů (whistleblowing). F - Oprávněný zájem správce 10 let od ukončení šetření
Ověřování právní způsobilosti protistrany k uzavření smlouvy. C - Právní povinnost 5 let
Zpracování osobních údajů při epidemiích a jiných mimořádných humanitárních situacích. C - Právní povinnost,
D - Nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů,
E -  Nezbytnost ve veřejném zájmu
Po dobu trvání mimořádných preventivních (ochranných) opatření a po dobu nezbytně nutnou k jejich vyhodnocení
Vedení seznamu robinsonů (black-listů) za účelem neoslovování zákazníků, kteří si to nepřejí. C - Právní povinnost Po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla
Vývoj nových IT systémů a jejich následná správa a rozvoj F - Oprávněný zájem správce Po dobu trvání smlouvy s dodavatelem
Oslovování zákazníků po ukončení smlouvy. F - Oprávněný zájem správce Max. 3,5 roku od ukončení poslední smlouvy se zákazníkem
Výkon práv a povinností z komoditních smluv (elektřina, plyn) – podepsaná smlouva, nedodané nezbytné podklady pro zahájení dodávky energií. B - Smlouva 5 let
Zveřejnění CX zpětné vazby udělené zákazníkem. A - Souhlas Po dobu trvání souhlasu, max. 3 roky
Public relations B - Smlouva,
C - Právní povinnost,
F - Oprávněný zájem správce
10 let
Zpracování účetních podkladů, zasílání a příjem podkladů (v rámci nastavených procesů, případně na vyžádání). C - Právní povinnost Až 20 let
Ověřování možných právních překážek zájemců o zaměstnání/zaměstnanců pro pracovněprávní vztah. F - Oprávněný zájem správce Až 4 roky
Ochrana informací příslušných společností SkČ v IS SKČ a zajištění jednoznačné identifikace pomocí správy a řízení životního cyklu identit, rolí a oprávnění (IDM, BCRI, GIPD). B - Smlouva,
C - Právní povinnost,
F - Oprávněný zájem správce
4 roky
Zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností spojených s institutem dodavatele poslední instance (DPI) C - Právní povinnost Po dobu dodávek energie v režimu DPI a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém byly dodávky ukončeny
Volání odběratelům v režimu dodavatele poslední instance za účelem ujištění, že obdrželi informace a jejich poskytnutí.

D - Nezbytnost pro ochranu životně důležitých zájmů,
E -  Nezbytnost ve veřejném zájmu,
F - Oprávněný zájem správce

ode dne vytvoření záznamu pro volání do ukončení dodávky v režimu poslední instance a dále po dobu nezbytnou pro provedení vyhodnocení volání na základě tohoto účelu, případně budou zpracovávány po dobu, kdy se odběratel dostane do neoprávněného odběru elektřiny, pokud by současný režim nestihl opustit včas
Vyřizování evidence žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím C - Právní povinnost
F - Oprávněný zájem správce
5 let od vyřízení žádost
Automatický přepis hovorů, hlasová analýza hovorů (zájmová slova, emotivita, plynulost řeči) F - Oprávněný zájem správce až 1 rok

Poskytování informací o opatřeních na úsporu energií (např. ČEZ Akademie)

účast v kurzech

B – Smlouva

po dobu trvání kurzu 

účast na akcích s vyplácením odměn

B – Smlouva
C - Právní povinnost

1 rok po skončení akce, v případě vyplacení odměny 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém byla odměna vyplacena

zasílání newsletterů souvisejících s ČEZ Akademií

A  souhlas

po dobu trvání ČEZ Akademie nebo do odvolání souhlasu

ČEZ Šetřivý balíček (poskytování SW služeb a nájem zařízení)

B - Smlouva

po dobu trvání smlouvy a následně 11 let od skončení ročního účetního období, ve kterém smlouva zanikla

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů, a to na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců, nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů. 

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva. 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto je v souladu příslušnými právními předpisy zabezpečena jednotně pro celý Koncern ČEZ, přičemž je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů i u našich smluvních partnerů, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají. 

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v Koncernu ČEZ. 

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům. 

Kategorie zpracovatele

Činnost

Bezpečnostní agentury Externí bezpečnostní agentury zajišťující ochranu života, zdraví a majetku. 
Další společnosti ze Skupiny ČEZ ČEZ, a. s., je mateřskou společností Skupiny ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce se svými dceřinými společnostmi, které jsou blíže uvedeny na stránkách www.cez.cz.
Firemní dobrovolnictví Realizace firemního dobrovolnictví zaměřeného na pomoc jednotlivcům i konkrétním projektům.
Marketing a komunikace Zajištění komunikace s veřejností, včetně realizace reklamních akcí, komunikačních materiálů a marketingových výzkumů.
Personální agentury Zajištění náboru a výběru vhodných uchazečů o zaměstnání.
Poskytovatel IT služeb a dodavatel software Vývoj a údržba relevantních IT systémů, webových stránek, systémů pro elektronickou realizaci valných hromad, správu a fungování elektromobility apod.
Poskytovatel služeb servisu, obsluhy Zajištění nabízených produktů a obsluhy zákazníků.
Poskytovatel služeb telefonního centra Zajištění telefonních služeb.
Poskytovatel archivačních služeb Archivace dokumentů.
Vymáhání pohledávek Provádění vymáhání pohledávek naší společnosti.
Poskytovatelé tiskových služeb Zajištění tisku, zejména korespondence.
Poskytovatel poštovních a kurýrních služeb Společnost zajišťující poštovní služby dle zákona o poštovních službách (Česká pošta), včetně dodání poukázané peněžní částky, dále přeprava poštovních zásilek a kurýrní přeprava zásilek.
Poskytovatel právních služeb a poradenství Poskytování právních služeb a poradenství.
Zplnomocněný subjekt Právnická nebo fyzická osoba, která je na základě plné moci či smlouvy zmocněna vystupovat a činit právní jednání jménem zmocnitele, kterým je v tomto případě ČEZ Prodej, a. s.

 

Příjemci osobních údajů 

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány. 

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Energetický regulační úřad
 • Distributoři energií
 • Auditoři
 • Poskytovatelé platebních bran
 • Česká televize
 • Český rozhlas
 • Český telekomunikační úřad
 • orgány činné v trestním řízení
 • orgány veřejné správy

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů. 

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek: 

 • vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země / mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;
 • vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

 • právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
 • závazná podniková pravidla;
 • standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
 • standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
 • schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
 • schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů.

Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“, který se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies. 

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA. 

Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici v informaci o webu.

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou. 

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Podrobné informace ohledně vašich práv včetně způsobů výkonu vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete zde

 

Cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dozorový úřad

Úřad v ČR zřízen jako Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Koncern ČEZ

Naše společnost je společně s dalšími společnostmi členem Koncernu ČEZ, v jehož čele stojí společnost ČEZ, a. s. jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celý Koncern ČEZ.

Nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj (dále jen „OÚ“)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osoba jmenovaná pro celý Koncern ČEZ podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též jako „DPO“) má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro Koncern ČEZ a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů

Příjemce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde

Správce osobních údajů

Právnická osoba (společnost ČEZ Prodej, a. s.), která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele

Subjekt údajů (dále jen „SÚ“)

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Test přiměřenosti

Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu

ZZOÚ

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje)

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Nebo nám pište na adresu ČEZ, Prodej a. s., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4 , heslo „zpracování osobních údajů“. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty. 

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda, LL.M. Lze ho kontaktovat prostřednictvím webového formuláře nebo písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 1/425, 140 53, Praha 4 nebo prostřednictvím datové schránky ID: yqkcds6. Podrobnosti o možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.