Profil společnosti Lomy Mořina, spol. s.r.o.

Profil společnosti

Lomy Mořina, spol. s.r.o., se zabývá hornickou činností - těžbou a úpravou vápence. V širším okolí Mořiny, jako v ostatních částech Barrandienu jsou uložena ložiska vápenců na spodním devonu, s vysokým obsahem karbonátů. Ověřené zásoby vápenců vysokoprocentních i ostatních vytvářejí předpoklad možnosti dlouhodobé těžby. Objemem ověřených zásob a velikostí současné produkce se jedná o významnou těžební společnost v Čechách.

Společnost ČEZ, a. s., má v Lomech Mořina 51% podíl, zbylých 49 % vlastní společnost Českomoravský cement, a.s.

V  současnosti těžba probíhá ve třech lomech. Prvním je lom Čeřinka, který je založen v severním křídle antiklinály Doutnáče, a který je hlavním zdrojem suroviny pro odsiřování elektráren. Druhým lomem je Holý Vrch, který se nachází na jižním křídle a v jádru antiklinály Ameriky. Zde jsou převážně vápence vhodné pouze pro výrobu drceného kameniva. Třetím je lom Tetín na pravém břehu Berounky, kde jsou vyvinuty vápence koněpruské a slivenecké ve větší mocnosti. Zdejší surovina je vhodná k účelům náročnějším na obsah karbonátů a čistotu suroviny.

Lomy Morina

foto výše: Lom Čeřinka

Lomy Morina

foto výše: Lom Tetín

Oficiální internetové stránky společnosti

Více informací o společnosti Lomy Mořina, s.r.o. naleznete na jejích oficiálních stránkách zde.

ID datové schránky

nn8tz9f