Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Veřejné prostředky přispějí k vývoji účinnější a ekologicky šetrnější technologie využití paliv

Účelem projektu "Vliv pracovního média na konstrukční materiály používané v parovodním okruhu energetických bloků" je vyvinout metodiku hodnocení zařízení umožňující sledování a optimální kombinaci materiál-chemismus pro podmínky nadkritické vody a vysokoteplotní páry  (SCWVP) a konstrukční materiály zařízení, zejména kovové. Zároveň je účelem projektu rozvinout  spolupráci mezi organizacemi, které jsou do této problematiky  zainteresovány, a to BG SYS HT s.r.o., ČEZ a.s., Škoda Power, VŠCHT Praha, Centrum výzkumu Řež, s.r.o. a Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. a tím dále podporovat efektivní spolupráci, vývoj a výzkum v této oblasti, která má – vzhledem k širokému spektru možností uplatnění SCW v průmyslu – velmi vysoký potenciál stát se široce používaným médiem. V neposlední řadě je účelem projektu usnadnit širší využití SCW jako chladícího média v energetice, ale i dalších oblastech průmyslu, a tím přispět k nižší zátěži prostředí – jak životního, tak společenského – dopady antropogenních spodin využíváním efektivnějších způsobů získávání energie z fosilních zdrojů a optimalizovat
provoz energetických bloků s vysokoteplotní parou.

Základními činnostmi řešení projektu bude expozice vzorků vybraných materiálů prostředí SCWVP s chemickým režimem upraveným vytipovanými  chemikáliemi. Expozice budou prováděny v unikátních zařízeních Centra výzkumu Řež s.r.o. schopnými velmi dobře simulovat provozní podmínky  nadkritických a vysokoteplotních fosilních bloků. Následně budou vzorky analyzovány fyzikálně-chemickými metodami.

Vzhledem k možnosti využít SCWVP jako média v mnoha, nejen energetických, aplikacích je poznání mechanismu a způsobu působení tohoto chladiva s různými příměsemi na konstrukční materiál velmi významnou znalostí nutnou k bezpečnému a finančně výhodnému použití těchto technologií. V případě optimalizace korozního působení SCWVP na daný materiál úpravou chemických podmínek, je možné ve vysokoteplotních fosilních blocích, kde může provozní teplota dosahovat 570°C při tlaku 17 MPa, výrazné zvýšit bezpečnost takových provozů, ale i ekonomickou bilanci bloků a tedy snížit dopady antropogenních zplodin na životní prostředí.