Pokud jste v předpisu SIPO nenašli zálohu na elektřinu, nebo je tato záloha nižší než obvykle, je to tím, že jsme Vám do záloh zohlednili příspěvek státu na energie tzv. úsporný tarif a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE). Více informací v textu níže

 

Poradíme Vám ohledně energií. 18.-19. 5. v zákaznickém centru v Pardubicích.

 

Výsledky druhé veřejné soutěže programu ALFA

Dne 6. ledna 2012 vyhlásila Technologická agentura ČR výsledky v pořadí již druhé veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Jedná se o první program, který Technologická agentura ČR připravila, a rostoucí zájem uchazečů o podporu z programu napovídá, že je kvalitně připraven. Z celkem 832 podaných návrhů projektů se v této druhé veřejné soutěži předpokládá uzavření smlouvy s 273 projekty, mezi něž bude souhrnně v prvním roce řešení vyplacena z veřejných zdrojů částka 633,6 mil. Kč.

Program ALFA klade důraz na posílení spolupráce veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích ve třech oblastech rozvržených do tzv. podprogramů. Do prvního podprogramu zaměřeného na progresivní technologie, materiály a systémy bylo podáno nejvíce návrhů projektů (48,6 %), do podprogramu Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí se přihlásilo 31,7 % a zbylých 19,7 % směřovalo do oblasti udržitelného rozvoje dopravy. Oproti první veřejné soutěži, vyhlášené v roce 2010, bylo podáno celkově o 175 projektů více (27% navýšení). Meziroční nárůst je patrný u všech podprogramů, nejvíce je však patrný u podprogramu Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí (40 %).

V průběhu hodnotícího procesu byly návrhy projektů zhodnoceny nejprve po formální a poté odborné stránce. Mezi hodnocená kritéria patří především dosažení alespoň jednoho aplikovatelného výsledku, soulad s cíli programu ALFA ale také ekonomické ukazatele uchazečů a schopnost spolufinancovat projekt z neveřejných zdrojů. Přestože v této veřejné soutěži vzrostl počet podaných návrhů projektů, podařilo se projekty vyhodnotit v kratší než zákonné lhůtě, a to při zachování vysoké kvality hodnocení.

V podprogramu zaměřeném na progresivní technologie a systémy se předpokládá podpora 122 projektů v objemu 321,1 mil. Kč, v podprogramu orientovaném na energetiku a životní prostředí získá podporu 90 projektů v částce 181,6 mil. Kč a v podprogramu Udržitelný rozvoj dopravy bude rozděleno 130,9 mil. Kč mezi 61 projektů. Financování podpořených projektů bude zahájeno v únoru 2012. Seznam podpořených projektů je zveřejněn na webových stránkách Technologické agentury ČR www.tacr.cz.

Třetí a zároveň poslední veřejná soutěž programu ALFA, která bude pravděpodobně objemem finančních prostředků ze všech nejmenší, bude vyhlášena v roce 2012.