Výzkum a vývoj 2005

Podívejte se na hlavní milníky aktivit ČEZ v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2005.

V roce 2005 byla činnost zaměřena

  • Na oblast jaderné energetiky, kde se jednalo mj. o shromáždění bezpečnostních projektových východisek do úrovně komponent jednotlivých zařízení Jaderné elektrárny Temelín, technickou podporu v oblasti reaktorové fyziky a termohydrauliky, bezpečnostní analýzy, dále o metodiku pro nový typ paliva Gd-2 pro Jadernou elektrárnu Dukovany, svědečný program, aplikovaný výzkum v oblasti životnosti zařízení jaderných elektráren apod. S podporou programů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky byly realizovány např. studie k zajištění dlouhodobé jaderné bezpečnosti, životnosti a zvýšené efektivnosti provozu jaderných elektráren v České republice aj. S podporou programů PHARE je realizována akce zaměřená na kvalifikaci nedestruktivního zkoušení a provozních prohlídek.
  • Na oblast klasické energetiky, kde se jednalo zejména o vytvoření obecného modelu pro simulaci statických režimů fluidních kotlů – sběr dat a vytvoření modelu konvekčního tahu kotle.
  • Na oblast činnosti regionálních distribučních společností, kde se jednalo mj. o analýzu nastavení ochran pro paralelní chod sítí 110 kV, hodnocení zpětných vlivů na zařízeních připojovaných k distribuční soustavě, hodnocení spolehlivosti v distribuční soustavě, srovnávací mechanické zkoušky vodičů, sledování námrazy na vodičích a zpracování analýzy pokrytí a analýzy šíření signálu hromadného dálkového ovládání.
  • Na oblast výzkumu a vývoje v těžbě uhlí, která je zaměřena na technické inovace, hodnocení dobývacích podmínek nadloží uhelné sloje a na oblast výzkumu důlních vod (Severočeské doly a.s.).
  • Na oblasti činnosti ostatních dceřiných společností, např. na výzkum a vývoj pokročilého systému plánování provozu a údržby elektrárenského bloku (ŠKODA PRAHA a.s.).

Zvláštní postavení ve Skupině ČEZ má společnost ÚJV Řež, a. s., která např. podle zadání Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky řeší úkol zaměřený na koncepci nového jaderného zdroje pro energetiku, zvýšení bezpečnosti a efektivity provádění náročných anebo rizikově klasifikovaných lidských činností, výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů, výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů, reaktorově-fyzikální experimenty pro zdokonalené a nové typy reaktorů, materiály a technologie pro komponenty fúzních reaktorů, vodíkové technologie pro palivové články, dopravu a energetické využití, vývoj nástrojů nové generace pro implementaci a intenzifikaci využití pokročilých typů jaderných paliv v jaderných reaktorech českých elektráren.

Dále tento ústav řeší pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky např. úkol OECD – CABRI (Přenos a uplatnění výsledků ve vědě a technice České republiky), využití výsledků získaných v projektu OECD – Halden Reactor Project, využití výsledků výzkumné základny České republiky v programu EDFA. Ústav je zapojen do mezinárodního výzkumného programu Phebus FP, v projektu LTD (dlouhodobá difuze), ve využití získaných výsledků a v centru cílených terapeutik.

Pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost pak ÚJV Řež, a. s., provádí vývojové a výzkumné činnosti zaměřené na metodiku hodnocení lidského faktoru v provozu jaderných zařízení, stanovení skutečného průběhu radiačního poškození po tloušťce stěny tlakové nádoby energetického reaktoru VVER, pravděpodobnostní hodnocení náhlého porušení tlakové nádoby reaktoru, výzkum a vývoj možností snižování rizik a následků těžkých havárií jaderných elektráren v České republice na základě pokročilých experimentálních a analytických metod a vývoj programového vybavení pro hodnocení radiologických důsledků vážných havárií.

Na základě grantu uděleného Grantovou agenturou České republiky provádí tento ústav např. analýzy v oblasti extrakčních metod izolace štěpných produktů z jaderných odpadů, pro Ministerstvo obrany České republiky plní úkoly v rámci národního programu výzkumu, bezpečnosti a obrany.

Výdaje na činnost v oblasti výzkumu a vývoje a na ochranu autorských a průmyslových práv

Celkové náklady na výzkum a vývoj v roce 2005 byly 233,1 mil. Kč, z toho ČEZ, a. s., 149,6 mil. Kč.

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s., v roce 2005 tis. Kč
Poplatky patentovým zástupcům 198,0
Poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví za přihlášení, prodloužení a licenční poplatky ochranných známek v České republice 80,0
Poplatky za mezinárodní registraci ochranných známek Mezinárodnímu úřadu v Ženevě dle Madridské dohody a individuální zápisy do jednotlivých států 119,0
Celkem 397,0

 

Celkové poplatky spojené s registrací ochranných známek za Skupinu ČEZ v roce 2005 činily 25,5 mil. Kč
Doplňující informace týkající se využití zlepšovacích návrhů  
- Přínosy z využití zlepšovacích návrhů v ČEZ, a. s., v roce 2005 134 tis. Kč
- Vyplacené odměny v roce 2005 z využitých zlepšovacích návrhů v ČEZ, a. s. 58 tis. Kč