Výzkum a vývoj 2007

Celkové náklady na výzkum a vývoj společností Skupiny ČEZ v roce 2007 dosáhly výše 578,6 mil. Kč (z toho ČEZ, a. s., 78,3 mil. Kč).

ČEZ, a. s.

ČEZ, a. s., zadává výzkumné projekty externím zpracovatelům. K tomu vyhotovuje technická zadání a oponentury, kontroluje plnění a případně též zajišťuje dokumentaci, technické informace, data, výsledky měření atp.

V oblasti jaderné energetiky se jednalo zejména o projekty:

 • shromáždění bezpečnostních projektových východisek včetně podpůrné informace do úrovně komponentů jednotlivých zařízení Jaderné elektrárny Temelín,
 • svědečný program; aplikovaný výzkum v oblasti životnosti zařízení jaderných elektráren.

S podporou programů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky byly realizovány studie:

 • zajištění dlouhodobé jaderné bezpečnosti provozu jaderných elektráren v České republice; cílem projektu je rozvoj nástrojů pro periodické hodnocení bezpečnosti, stanovení a ověření metody pro přesnější zjišťování výskytu necelistvostí v materiálech, vytvoření informačního systému pro grafickou a expertní podporu provozu jaderných elektráren, stanovení technických opatření na zmírnění průběhu a následků těžkých havárií,
 • zajištění know-how a technologie pro bezpečnostní analýzy a bezpečnostní hodnocení kampaní (výpočetní kódy a metodiky akceptované Státním úřadem pro jadernou bezpečnost).

ÚJV Řež, a. s.

ÚJV Řež, a. s., je technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací Skupiny ČEZ.

Klíčovým posláním ÚJV Řež je výzkum a vývoj, projekční a inženýrské služby, technický inženýring, výroba speciálních produktů a zařízení a expertní činnost v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví.

ÚJV Řež je významnou součástí Evropského výzkumného prostoru, přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky jak v oblasti EU, tak zejména v rámci České republiky. Těžiště svých aktivit soustřeďuje především do výzkumných, vývojových a projekčních služeb pro provozovatele a dodavatele energetických zařízení. Paralelně s tím je významná rovněž jeho angažovanost ve výzkumu a vývoji v mezinárodním měřítku, zejména v oblastech strategických zájmů EU, zaměřená mimo jiné na:

 • dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz jaderně energetických zařízení (6. a 7. rámcový program EU),
 • vývoj a výzkum nových typů jaderných elektráren v rámci mezinárodní spolupráce (EURATOM, GIF IV),
 • využívání jaderných technologií ve zdravotnictví, zejména ve výzkumu, vývoji a výrobě klasických a nových radiofarmak,
 • čisté technologie spalování uhlí,
 • vodíkové technologie,
 • jaderný palivový cyklus a zacházení s radioaktivními odpady,
 • jadernou fúzi (projekt ITER).

Dlouhodobá a tradiční spolupráce ÚJV Řež, a. s., s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) se uskutečňovala v roce 2007 především prostřednictvím regionálních projektů technické spolupráce a koordinovaných výzkumných projektů. Úzkou vazbu na světové výzkumné směry v jaderné oblasti udržuje ÚJV Řež prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních projektech OECD Nuclear Energy Agency.

Za účelem větší koncentrace a efektivnějšího řízení vývoje a výzkumu jsou v působnosti ÚJV Řež specializované dceřiné společnosti – ŠKODA VÝZKUM s.r.o. v oblasti výzkumu a testování zařízení v energetice a transportních systémech, Centrum výzkumu Řež s.r.o. pro vědecké a výzkumné činnosti spojené s využíváním výzkumných reaktorů LR-0 a LVR-15 a Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., jenž má dlouholetou tradici ve výzkumu a poskytování služeb v oblasti strojního inženýrství a návrhu konstrukcí. V souhrnu tvořil výzkum a vývoj v roce 2007 cca 30 % aktivit Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. Tyto činnosti jsou financovány zejména účelovými podporami ze státního rozpočtu formou dotací na projekty a pomocí grantů (239,8 mil. Kč) a též vlastními zdroji (189,8 mil. Kč). Z menší části se podílejí také výzkumné kontrakty od odběratelů.

ÚJV Řež, a. s., je koordinátorem projektu vývoje, realizace a provozu prvního vodíkového autobusu a vodíkové čerpací stanice v nových členských státech Evropské unie. Vodíkový autobus je koncipován jako trojitě hybridní s palivovými články typu PEM, ultrakapacitory a akumulátory. Vodík uskladněný na střeše autobusu postačí pro dojezd cca 300 km. Vodíková čerpací stanice bude stát v areálu klasické čerpací stanice a stane se součástí tzv. evropské vodíkové dálnice. Autobus by měl poprvé vyjet na jaře 2009 a bude provozován v rámci městské hromadné dopravy v Neratovicích ve Středočeském kraji. Na projektu se dále podílejí společnosti Škoda Electric a.s., německý Proton Motor plc. a norský IFE Halden. Projekt je spolufinancován ze strukturálních fondů Evropské unie a z prostředků Ministerstva dopravy České republiky.

Mezi nejvýznamnější řešené úkoly zadané institucemi České republiky patří:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

 • nový jaderný zdroj pro energetiku,
 • výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů,
 • výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů,
 • jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů,
 • vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoru VVER 1000 aj.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 • výzkum a vývoj možností snižování rizik a následků těžkých havárií jaderných elektráren v České republice na základě pokročilých experimentálních a analytických metod.

Grantová agentura

 • extrakční metody izolace štěpných produktů z jaderných odpadů s použitím nových ekologických rozpouštědel,
 • vertikální a horizontální migrace transuranů a dlouho žijících štěpných produktů v půdách a sedimentech z okolí úložišť radiačních odpadů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 • účast v projektech Nuclear Energy Agency OECD (např. Halden, CABRI, PSB-VVER, ROSA, SCIP aj.),
 • zajištění účasti a využití výsledků v programu EDFA,
 • zapojení do mezinárodního výzkumného programu Phebus FP,
 • centrum cílených terapeutik aj.

Severočeské doly a.s.

Výzkum a vývoj, řešený formou úkolů technického rozvoje, obsahuje úkoly hmotného i nehmotného charakteru, zaměřené nejen na zvýšení provozní spolehlivosti ve výrobě, ale i do oblastí řešících dopady na životní prostředí a bezpečnost a hygienu práce. Ve většině případů nejde o tzv. prvotní výzkum, ale o úkoly, jejichž výstupy jsou na dolech v takovém provedení používány poprvé a jsou na potřebné technické úrovni.

 

I & C Energo a.s.

V roce 2007 společnost vynaložila 6,7 mil. Kč na výzkum a vývoj svých produktů v rámci programů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Jsou to zejména:

 • vývoj obecné metodiky a CAE (computer aided engineering) systému pro podporu projektování a správy kabelových systémů,
 • vytvoření pokročilých metod a nástrojů ke zvýšení teplené účinnosti elektráren a tepláren,
 • vývoj metod a softwarových nástrojů pro zajištění spolehlivosti dat pro řízení provozu energetických a průmyslových zařízení.

 

Náklady na výzkum a vývoj

Společnost mil. Kč
ČEZ, a. s. 78,3
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 1,7
I & C Energo a.s. 6,7
Severočeské doly a.s. 37,2
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 454,7
Skupina ČEZ celkem 578,6

 

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s., v roce 2007 tis. Kč
Poplatky patentovým zástupcům 179,1
Poplatky Úřadu průmyslového vlastnictví za přihlášení, prodloužení a licenční poplatky ochranných známek v České republice 43,0
Poplatky za mezinárodní registraci ochranných známek Mezinárodnímu úřadu v Ženevě dle Madridské dohody a individuální zápisy do jednotlivých států 10,2
Celkem 232,3