Výzkum a vývoj 2008

Podívejte se na hlavní milníky aktivit ČEZ, a. s., v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2008.

Společnosti Skupiny ČEZ vynaložily na projekty výzkumu a vývoje v roce 2008 celkem 284,2 mil. Kč.

Náklady společností Skupiny ČEZ na výzkum a vývoj

Společnost mil. Kč
ČEZ, a. s. 67,1
ČEZ Distribuce, a. s. 0,4
Severočeské doly a. s. 38,7
ÚJV Řež a.s. 167,6
Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. 10,4
Celkem 284,2

ČEZ, a. s.

ČEZ, a. s., zadává výzkumné projekty externím zpracovatelům. K tomu vyhotovuje technická zadání a oponentury, kontroluje plnění a případně též zajišťuje dokumentaci, technické informace, data, výsledky měření atp. V oblasti jaderné energetiky se jednalo zejména o svědečný program a aplikovaný výzkum v oblasti životnosti zařízení jaderných elektráren.

ÚJV Řež, a.s.

ÚJV Řež, a. s., je technicko-inženýrskou a výzkumnou organizací. Klíčovým posláním ÚJV Řež je výzkum a vývoj, projekční a inženýrské služby, technický inženýring, výroba speciálních produktů a zařízení a expertní činnost v oblastech energetiky, průmyslu a zdravotnictví. ÚJV Řež je významnou součástí Evropského výzkumného prostoru přispívající k rozvoji dlouhodobě udržitelné energetiky jak v oblasti Evropské unie, tak zejména v rámci České republiky. Těžiště svých aktivit soustřeďuje především do výzkumných, vývojových a projekčních služeb pro provozovatele a dodavatele energetických zařízení. Paralelně s tím je významná rovněž jeho angažovanost ve výzkumu a vývoji v mezinárodním měřítku, zejména v oblastech strategických zájmů Evropské unie, zaměřená mimo jiné na: dlouhodobý, ekonomický, bezpečný a spolehlivý provoz jaderněenergetických zařízení (6. a 7. rámcový program Evropské unie), vývoj a výzkum nových typů jaderných elektráren v rámci mezinárodní spolupráce (EURATOM, GIF IV), využívání jaderných technologií ve zdravotnictví, zejména ve výzkumu, vývoji a výrobě klasických a nových radiofarmak, účast v evropské platformě pro udržitelnou jadernou energetiku (SNETP), čisté technologie spalování uhlí, vodíkové technologie, jaderný palivový cyklus a zacházení s radioaktivními odpady, jadernou fúzi (projekt ITER), materiálový výzkumný jaderný reaktor JHR, vysokoteplotní reaktor pro výrobu elektřiny, tepla a vodíku.

Dlouhodobá spolupráce ÚJV Řež, a. s., s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE) se uskutečňovala v roce 2008 především prostřednictvím regionálních projektů technické spolupráce a koordinovaných výzkumných projektů. Úzkou vazbu na světové výzkumné směry v jaderné oblasti udržuje ÚJV Řež, a. s., prostřednictvím aktivní účasti na mezinárodních projektech OECD Nuclear Energy Agency. Za účelem větší koncentrace a efektivnějšího řízení vývoje a výzkumu jsou v působnosti ÚJV Řež, a. s., specializované dceřiné společnosti – ŠKODA VÝZKUM, s.r.o., v oblasti výzkumu a testování zařízení v energetice a transportních systémech, Centrum výzkumu Řež, s.r.o., pro vědecké a výzkumné činnosti spojené s využíváním výzkumných reaktorů LR-0 a LVR-15 a Ústav aplikované mechaniky Brno, s.r.o., jenž má dlouholetou tradici ve výzkumu a poskytování služeb v oblasti strojního inženýrství a návrhu konstrukcí.

V souhrnu tvořil výzkum a vývoj v roce 2008 cca 41 % aktivit ÚJV Řež, a. s. Tyto činnosti jsou financovány zejména účelovými podporami ze státního rozpočtu formou dotací na projekty a pomocí grantů (263,5 mil. Kč) a též vlastními zdroji (167,6 mil. Kč). Z menší části se podílejí také výzkumné kontrakty od externích subjektů. ÚJV Řež, a. s., je koordinátorem projektu vývoje, realizace a provozu prvního vodíkového autobusu a vodíkové čerpací stanice v nových členských státech Evropské unie. Vodíkový autobus je koncipován jako trojitě hybridní, s palivovými články typu PEM, ultrakapacitory a akumulátory. Vodík uskladněný na střeše autobusu postačí pro dojezd cca 300 km. Autobus bude provozován v rámci městské hromadné dopravy v Neratovicích ve Středočeském kraji. Na projektu se spolupodílejí společnosti Škoda Electric a.s., německý Proton Motor plc a norský IFE Halden. Projekt je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu a z prostředků Ministerstva dopravy České republiky. Zahájení provozu autobusu a čerpací stanice je plánováno na léto roku 2009.

Bližší informace k projektu je možné nalézt na internetové stránce www.h2bus.cz

Mezi nejvýznamnější řešené úkoly zadané institucemi České republiky patří:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

nový jaderný zdroj pro energetiku; výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů; výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů; jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů;

vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoru VVER 1000; bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění jaderné elektrárny nové generace pro energetiku České republiky; bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů aj.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

výzkum a vývoj možností snižování rizik a následků těžkých havárií jaderných elektráren v České republice na základě pokročilých experimentálních a analytických metod.

Grantová agentura

extrakční metody izolace štěpných produktů z jaderných odpadů s použitím nových ekologických rozpouštědel; vertikální a horizontální migrace transuranů a dlouhožijících štěpných produktů v půdách a sedimentech z okolí úložišť radiačních odpadů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

účast na výzkumně-vývojových pracích pro materiálový výzkumný reaktor JHR (horké komory) v rámci spolupráce EURATOM výzkumných projektů (FP6 a FP7); účast v projektech Nuclear Energy Agency OECD (např. Halden Reactor Project, FIRE, ROSA, SCIP, OECD SETH II, THAI, MCCI, LTD, TENORM aj.); zajištění účasti a využití výsledků v programu EDFA (jaderná fúze); centrum cílených terapeutik aj.

Severočeské doly a.s.

Výzkum a vývoj v této společnosti řeší úkoly hmotného i nehmotného charakteru, které se zabývají problematikou technických inovací, výzkumem a hodnocením dobývacích podmínek nadloží uhelné sloje, problematikou snižování nepříznivých ekologických zátěží. Řešení úkolů je zaměřené na zvýšení spolehlivosti ve výrobě, dopady na životní prostředí a hygienu práce. V převážné většině nejde o tzv. prvotní průzkum, ale o úkoly, jejichž výstupy jsou na dolech v takovém provedení poprvé používány a které jsou na potřebné technické úrovni. Společnost se v roce 2008 stala jedním z řešitelů projektu „Výzkum vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rýpadel a pracovních strojů“ v programu TANDEM, vyhlášeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Finanční zdroje na řešení projektu v letech 2008 až 2010 jsou plánovány ve výši 14,8 mil. Kč.

Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o.

Polská elektrárna Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. věnovala v oblasti výzkumu a vývoje pozornost výrobě a distribuci tepelné energie, a to novým úsekům teplovodu, tepelnému výměníku a novému systému měření pro prodej tepla.

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s. tis. Kč
Poplatky patentovým zástupcům 152,0
Mezinárodnímu úřadu v Ženevě za přihlášení ochranných známek 67,9
Úřadu průmyslového vlastnictví Praha za přihlášení a obnovu ochranných známek 47,6
Celkem 267,5