Výzkum a vývoj 2009

Hlavní milníky aktivit ČEZ, a. s., v oblasti výzkumu a vývoje v roce 2009.

V ČEZ, a. s., probíhal svědečný program, na nějž bylo vynaloženo 91,6 mil. Kč. Podstatou svědečného programu je pravidelná kontrola stavu tlakové nádoby reaktoru na základě zkoušek archivního materiálu. Cílem je získat informace o aktuálním stavu tlakové nádoby a podklady pro predikci její životnosti.

Náklady společností Skupiny ČEZ spojené s výzkumem a vývojem (mil. Kč)

ČEZ, a. s. (včetně svědečného programu) 101,4
ČEZ Distribuce, a. s 1,9
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. 1,5
Severočeské doly a.s. 42,9
ÚJV Řež a.s. 397,2
Celkem 544,9

 ČEZ, a. s.

Cílem nově konstituovaného koordinovaného systému výzkumu a vývoje je podpořit výzkum a vývoj. Účelem je podpořit výzkumně-vývojové aktivity prioritní z pohledu celé společnosti a zároveň aktivizovat kapacity v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje v energetice České republiky, včetně vysokých škol. Realizace výzkumně-vývojových projektů sleduje jednak posílení stávajících klíčových oblastí hlavního předmětu podnikání a jednak rozvíjení nových perspektivních oblastí  v energetice. Strategickým cílem je zaujmout pozici hlavního nositele v oblasti inovativních energetických technologií  v České republice.

V roce 2009 ČEZ, a. s., spolupracoval na vybraných etapách projektů Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky „Metodika stanovení životnosti vysokonapěťových izolačních systémů točivých strojů“ a „Zvýšení výkonového potenciálu a prodloužení životnosti stávajících jaderných energetických zdrojů“ a pokračoval v podpoře účasti Ústavu jaderného výzkumu Řež a.s. v mezinárodních projektech řešených pod záštitou OECD – NEA (Nuclear Energy Agency) zaměřených na bezpečnostní aspekty jaderných reaktorů, např. MMCI 2, SETH II, THAI, ROSA 2 či PKL. V oblasti klasické energetiky probíhaly práce zaměřené na identifikaci vhodného demonstračního projektu technologie separace a ukládání CO2 (CCS – carbon capture and storage) a byly iniciovány činnosti pro ověření možností intensifikace odsíření (spolupráce s VŠCHT).

Výzkum nových obnovitelných zdrojů se soustředil na testování nového typu fotovoltaických článků na bázinanotechnologií (spolupráce s Elmarco) a analýzu možností využití hlubinné geotermální energie (typu HDR – hot dry rock).

ČEZ, a. s., se podílel na činnostech v oblasti výzkumu a vývoje v mnoha mezinárodních organizacích a iniciativách (např. VGB, IAEA, implementační dohoda k OECD-IEA). Účastní se rovněž několika projektů v rámci 6. a 7. rámcového programu výzkumu a vývoje Evropské unie (např. NULIFE, GeoCapacity či CO2EuroPipe). ČEZ, a. s., velmi aktivně sleduje přípravu nových mechanismů podpory a spolupráce ve výzkumu, vývoji a demonstracích nových energetických technologií v rámci EU a je členem tří evropských technologických platforem:

 • SNE-TP (udržitelná jaderná energetika)
 • Smart Grids (Chytré sítě)
 • ZEP (technologie čistého uhlí a CCS).

ČEZ, a. s., je mezi třinácti zakládajícími organizacemi českého zájmového sdružení Technologická platforma „Udržitelná energetika ČR“, kde získal významné zastoupení v orgánech platformy (správní rada a výkonný výbor).

ČEZ Distribuce, a. s.

V roce 2009 ČEZ Distribuce, a. s., investovala v oblasti výzkumu převážně do prvkové spolehlivosti, jejímž cílem je zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie a účelná obnova energetického zařízení. Další oblastí investic do výzkumu byl návrh detektoru poruch izolovaných závěsných vodičů, který výrazným způsobem přispěje k přesnější detekci a vymezení poruch uvedeného typu vedení.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

V roce 2009 na základě záměru zvýšení využitelnosti popelovin proběhly výzkumné práce v rámci studií využitelnosti popílků při výrobě cementu a v projektu zvýšení efektivnosti ukládání probíhala spolupráce na vývoji postřikových směsí v rámci ekologických protiprašných opatření na složištích popelovin.

Severočeské doly, a. s.

Výzkum a vývoj obsahuje úkoly hmotného i nehmotného charakteru zahrnující problematiku technických inovací, výzkumu a hodnocení dobývacích podmínek nadloží uhelné sloje a problematiku snižování ekologických zátěží. Jedná se tedy o úkoly zaměřené nejen na zvýšení provozní spolehlivosti ve výrobě, ale i do oblastí dopadů na životní prostředí (např. výzkum prašnosti či větrné eroze) a bezpečnosti a hygieny práce.

Severočeské doly a.s. se v roce 2008 staly jedním z řešitelů projektu „Výzkum vícestupňové vibroizolace řidiče v kabinách kolesových rýpadel a pracovních strojů“ (Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky v rámci programu TANDEM). Úspěšné řešení lze v budoucnu uplatnit na strojích užívaných ve Skupině ČEZ.

ÚJV Řež, a. s.

Mezinárodní spolupráce ÚJV Řež, a. s., vychází z uzavřených mezinárodních dohod České republiky o vědecko-technické spolupráci v oblasti jaderné energetiky. Základem zahraničních aktivit společnosti je členství České republiky v Evropské unii a EURATOM, v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii (MAAE) a v Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) a dále spolupráce se státy, se kterými má Česká republika uzavřeny dohody o vědecko-technické spolupráci v jaderné energetice. V posledních letech se tato spolupráce dále prohlubuje a zintenzivňuje zejména v souvislosti s dalším rozvojem jaderné energetiky v Evropě a ve světě.

Dlouhodobá a tradiční spolupráce ÚJV Řež, a. s., s MAAE pokračovala i v roce 2009 především prostřednictvím regionálních projektů technické spolupráce a koordinovaných výzkumných projektů. V roce 2009 pokračovala účast ÚJV Řež v projektu INPRO pro inovativní reaktory. Důležité je, že ÚJV Řež se vedle příjemce technické pomoci MAAE stal rovněž jejím poskytovatelem. V roce 2009 byla poskytnuta technická pomoc zejména Arménii a Ukrajině a v menší míře i dalším zemím. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. přijal stejně jako v předchozích letech řadu pracovníků z rozvojových zemí na stáže, vědecké cesty a výcvikové kurzy. Pokračovala účast jeho expertů v řadě poradních orgánů, technických výborů a pracovních skupin, na mezinárodních konferencích a sympoziích organizovaných MAAE.

V roce 2009 pokračovala účast ÚJV Řež v Global Threat Reduction Initiative (GTRI) a programu, který společně iniciovaly Spojené státy americké a Ruská federace, nazvaném Russian Research Reactors Fuel Return (RRRFR), zaměřeném na odvoz vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů ruského původu. Realizace odvozu vyhořelého paliva z ÚJV Řež, a. s., koncem roku 2007 představovala unikátní, technicky a právně komplikovaný úkol pro všechny dotčené státy a zúčastněné mezinárodní organizace. Česká republika se tak stala pilotní zemí v rámci GTRI iniciativy. Zkušenosti získané při přípravě a odvozu paliva z ÚJV Řež, a. s., byly v průběhu roku 2008 spolu s vyvinutými technickými prostředky (transportní a skladovací kontejnery VPVR/M) poskytnuty formou technické pomoci Maďarsku a Bulharsku. V roce 2009 byla tato konkrétní pomoc při odvozu vyhořelého jaderného paliva poskytnuta Polsku a současně se ÚJV Řež aktivně zapojil do přípravy odvozu paliva z Ukrajiny a Srbska.

V rámci strukturálních fondů Evropské unie byla dokončena výstavba experimentálního pavilonu a reaktorových smyček pro spolupráci na vývoji reaktoru GIV (podpora ve výši 5 mil. EUR). Reaktorové smyčky byly vyrobeny pro reaktory chlazené superkritickou vodou a heliem. Dceřiná společnost Centrum výzkumu Řež s.r.o. předložila Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na sklonku roku 2009 komplexní projekt „Udržitelná energetika“ k financování z operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ (s celkovým rozpočtem 2,58 mld. Kč), zaměřený na pořízení infrastruktury v jaderném výzkumu. Hlavním cílem projektu je vybudování dvou regionálních center (Jihozápad a Střední Čechy) výzkumu a vývoje v oblasti jaderné energetiky a navazujících segmentů.

Mezi úkoly zadané institucemi České republiky a řešené ÚJV Řež patří zejména:

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • nový jaderný zdroj pro energetiku
 • výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
 • výzkum bariér úložišť radioaktivních odpadů
 • jaderný transmutační systém SPHINX s kapalným jaderným palivem na bázi roztavených fluoridů
 • vývoj koncepce technologického řešení nového jaderného bloku splňujícího požadavky Generace III na bázi reaktoruVVER 1000
 • bezpečnostní a legislativní aspekty výstavby a spouštění jaderné elektrárny nové generace pro energetiku České republiky
 • bezpečnostní aspekty pokročilých jaderných reaktorů aj.
 • projekt Zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Ukrajinou – Porovnání programů modernizace a zvýšeníbezpečnosti na ukrajinských a českých jaderných elektrárnách.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

 • výzkum a vývoj možností snižování rizik a následků těžkých havárií jaderných elektráren v České republice na základěpokročilých experimentálních a analytických metod.

Grantová agentura ČR

 • extrakční metody izolace štěpných produktů z jaderných odpadů s použitím nových ekologických rozpouštědel
 • vertikální a horizontální migrace transuranů a dlouho žijících štěpných produktů v půdách a sedimentech z okolí úložišťradiačních odpadů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

 • účast na výzkumně-vývojových pracích pro materiálový výzkumný reaktor JHR ve Francii (horké komory)
 • účast v projektech Nuclear Energy Agency OECD (např. Halden Reactor Project, FIRE, ROSA, SCIP, OECD SETH II,THAI, MCCI, LTD, TENORM aj.)
 • účast v dalších mezinárodních a bilaterálních projektech (LTD, TENORM)
 • zajištění účasti a využití výsledků v programu EDFA (jaderná fúze)
 • centrum cílených terapeutik.


ÚJV Řež je mimo jiné zapojen do řešení následujících úkolů zadaných Evropskou unií v rámci 7. rámcového programu:

 • ACSEPT (Recyklace aktinidů pomocí separace a transmutace)
 • ASAMPSA 2 (Pokročilé metody hodnocení bezpečnosti)
 • ESFR - CP (Evropský sodíkem chlazený reaktor)
 • GETMAT (Materiály pro reaktory 4. generace a transmutační systémy)
 • LONGLIFE (Přístup k dlouhodobým jevům radiačního křehnutí v rámci hodnocení bezpečnosti reaktorových tlakových nádob)
 • NURISP (Projekt integrální simulace jaderného reaktoru)
 • SARNET-2 (Síť excelence pro výzkum neprojektových jaderných nehod)
 • SIMPLIFE (Strategie pro zlepšení predikce životnosti jaderných elektráren založené na nejlepších praktikách reaktorové dozimetrie)
 • STYLE (Strukturální celistvost v řízení doby životnosti – komponenty mimo tlakovou nádobu reaktoru).

 

Poplatky spojené s registrací ochranných známek ČEZ, a. s. (tis. Kč)

Patentovým zástupcům 151,3
Mezinárodnímu úřadu v Ženevě za přihlášení ochranných známek 169,4
Úřadu průmyslového vlastnictví Praha za přihlášení a obnovu ochranných známek 98,0
Celkem 418,7