Základní finanční údaje

Vybrané ukazatele Skupiny ČEZ (IFRS konsolidované)

  Jednotky 2014 2015 2016 2017 2018
Instalovaný výkon MW 16 038 15 921 15 621 14 865 14 960
Výroba elektřiny (brutto) GWh 63 124 60 918 61 134 62 889 63 081 
Prodej elektřiny GWh 35 139 37 933 37 475 37 036 37 634 
Prodej tepla TJ 21 276 22 256 24 022 23 659 23 213 
Počet zaměstnanců k 31.12. osob 26 255 25 862 26 895 29 837 31 385 
             
Provozní výnosy mil. Kč 201 751 210 167 206 543 205 092 184 486 
EBITDA mil. Kč 72 498 65 104 58 082 53 921 49 535
EBIT mil. Kč 36 946 28 961 26 114 25 620 19 759
Zisk po zdanění mil. Kč 22 432 20 547 14 575 18 959 10 500
Zisk po zdanění - očištěný 1) mil. Kč 29 454 27 666 19 640 20 698 13 055 
Zisk na akcii - základní 41,9 38,8 26,7 35,1 19,3 
Dividenda na akcii 2) 40 40 33 33  24
             
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty mil. Kč 20 095 13 482 11 226 12 623 7 278 
Celkový dluh mil. Kč 184 134 157 494 170 002 154 307 160 966 
Jaderná rezerva mil. Kč 47 302 50 121 55 503 61 616 63 646 
             
Kapitálové investice (CAPEX) mil. Kč -34 412 -31 494 -30 165 -29 135 -26 386 
Finanční investice 3) mil. Kč -35 - -368 -5 070 -2 214 
Provozní cash flow mil. Kč 70 675 72 579 48 953 45 812 35 351 
             
Počet emitovaných akcií v tisících 537 990 537 990 537 990 537 990 537 990

1) Zisk po zdanění očištěný neobsahuje mimořádné vlivy které obecně nesouvisejí s běžným hospodařením daného roku (zejména opravné položky k dlouhodobému majetku),

2) Výše v daném roce vyplácená v roce následujícím,

3) Akvizice dceřiných a přidružených podniků bez nakoupených peněžních prostředků.