23. 6. 2021

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2020

Zpráva o udržitelném rozvoji Skupiny ČEZ 2020 vás seznámí s nefinančními informacemi Skupiny ČEZ za vykazovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020. Navazuje na Výroční zprávu Skupiny ČEZ 2020 a účetní závěrky (konsolidovanou i nekonsolidovanou) obsahující hospodářské výsledky. Je strukturována podle stávající strategie udržitelného rozvoje Energie pro budoucnost a jejích pěti priorit, ke kterým jsou přiřazeny Cíle udržitelného rozvoje OSN (SDGs), k nimž se hlásíme.

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

rok 2020 bude zřejmě nadlouho v naší paměti zapsán jako „rok covidu“. Asi nikdo z nás nečekal, že po šokující jarní vlně přijde jen krátká úleva a za ní další nápory epidemie. Byl to rok plný vypětí, námahy, vyčerpání, pro někoho bohužel i smutku ze ztráty blízké osoby. Přesto jím probleskují momenty hrdinství, solidarity a nezdolné vůle. Řadu takových inspirativních příběhů najdete i v této zprávě díky energetikům z ČEZ – jsou to totiž srdcaři. Zároveň bych ale chtěl vyzdvihnout každodenní úsilí svých kolegů dobře vykonávat svou práci nepříznivému stavu navzdory. I to lze v době epidemie pokládat za formu hrdinství a díky tomu jsme po celou dobu dokázali zajistit bezpečnou a spolehlivou dodávku energií nejen v České republice, ale i v zahraničí.  

Dovolte mi nejprve podívat se na rok 2020 jinak než jen prizmatem epidemie. Zásadní a důležitou kapitolou je pokračující celoevropská snaha o dekarbonizaci. V souvislosti s přijatým závazkem „Zelené dohody“ zpřísnila Evropská komise své vlastní cíle v oblasti snižování emisí CO2, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů a zvyšování energetické účinnosti. 

Skupina ČEZ ve středoevropském regionu tradičně patří mezi průkopníky nových trendů a chce být lídrem i nadále. Naše nová Vize 2030 Čistá Energie Zítřka proto stojí na ambiciózních cílech udržitelného rozvoje, které plně reflektují přeměnu energetiky směrem k nízkoemisní. Zavázali jsme se například snížit během této dekády podíl výroby elektřiny z uhlí z téměř 40 % na cca 12 %. Zároveň se připravujeme na výstavbu velkých obnovitelných zdrojů v České republice. Do deseti let chceme vybudovat zdroje s kapacitou až 6 000 MW. Sázíme především na solární elektrárny, které chceme budovat primárně v areálech našich provozů a na brownfieldech. Jasné plány máme i v oblasti vztahů s komunitami, v orientaci na zákazníky a ve vztahu k současným i budoucím zaměstnancům. Podrobný přehled všech cílů Čisté Energie Zítřka najdete v jedné z kapitol této zprávy. 

Zastavím se na chvíli u energetických úspor, na které Evropská unie klade velký důraz. Patříme mezi lídry českého trhu a naše projekty nejenže zákazníkům ušetří stovky milionů korun ročně, ale také zabrání vzniku desítek tisíc tun CO2. Spolupracujeme s významnými klienty, jako jsou přední průmyslové firmy, prestižní vysoké školy nebo významné kulturní instituce. Své služby nabízíme i státu: loni na podzim jsme podepsali s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Dohodu o zvyšování energetické účinnosti, která České republice pomůže s plněním evropských závazků v oblasti úspor. Rozhodně se ale neomezujeme jen na Česko: firmy sdružené do naší dceřiné společnosti Elevion Group ročně realizují na 6 tisíc energetických projektů po celé Evropě. 

Přestože jsou to právě klimatická opatření, na která se posledních pár let upíná nejvíce pozornosti, vnímáme udržitelný rozvoj komplexněji prostřednictvím ESG faktorů (z anglického Environment, Social, Governance). V oblasti sociálních vztahů a řízení společnosti jsme si proto v rámci Vize 2030 určili jasná kritéria, čeho chceme dosáhnout. A i zde cílíme vysoko: chceme se například stát mezi velkými dodavateli energií tím, kterého zákazníci nejvíce doporučují ostatním, nebo si udržet status nejatraktivnějšího zaměstnavatele v energetice. V rámci připravované transformace směrem k čisté energetice se chceme postarat o všechny zaměstnance dotčené útlumem výroby z uhlí. Zároveň napneme síly k vyššímu zastoupení žen v manažerských pozicích. Rádi bychom jejich podíl zvýšili na 30 %. Pevně věřím, že ČEZ díky tomu bude i nadále patřit mezi lídry a že naše snaha bude inspirací pro další firmy. 

Uvědomujeme si, že udržitelný rozvoj musí mít globální rozměr. Skupina ČEZ proto podobně jako jiné mezinárodní společnosti vychází ve své strategii z Cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals / SDGs), přijatých na období let 2015‒2030. Aktivně přispíváme k plnění celkem 14 cílů ze 17 a jsme hrdi na to, že i díky nám se Česká republika jako celek v celosvětovém srovnávacím žebříčku umístila na 8. místě ze 166 států. V roce 2020 jsme se například zasadili rychlejší výstavbou dobíjecích stanic o naplňování cíle 11 (Udržitelná města a obce), více než miliarda korun alokovaná na výzkum a vývoj zase koresponduje s cílem 9 (Průmysl, inovace a infrastruktura). V rámci naplňování cíle 4 (Kvalitní vzdělávání) věnovali zaměstnanci mateřské společnosti ČEZ průměrně 52 hodin svému osobnímu rozvoji prostřednictvím nejrůznějších školení. A pokrok jsme udělali i v cíli 5 (Rovnost žen a mužů), kdy se nám meziročně podařilo zvýšit podíl žen ve vedení Skupiny ČEZ z 11 na 14 %. 

Protože tato zpráva má za cíl přehledně zmapovat především rok 2020 z pohledu nefinančních ukazatelů, chtěl bych ještě zdůraznit jednu věc. Nejvíce si při pohledu na rok 2020 cením toho, že se nám podařilo beze zbytku naplnit naše dlouhodobé motto „Jsme s vámi“. V nejtěžších chvílích jsme pevně stáli nejen při našich zaměstnancích, ale i při zákaznících, dodavatelích a všech, kdo potřebovali naši pomoc. A pomáhali jsme doslova na všech frontách: odložili jsme zálohy zákazníkům, nemocnicím jsme přispěli na vybavení, poskytli jsme státu naše operátory call center pro trasování, rozdali jsme tisíce obědů potřebným, podpořili jsme distanční vzdělávání dětí. Na zmírnění dopadů epidemie uvolnila Nadace ČEZ pětinu všech prostředků pro rok 2020. Prioritou se stala snaha ochránit naše zaměstnance před nákazou, jako jedni z prvních v Česku jsme zavedli antigenní testování a následně i samotestování. Zprovoznili jsme psychologickou linku, kam se zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci mohou obrátit se svými problémy, i speciální Koronavirus linku věnovanou problematice příznaků onemocnění, testování a dalším aspektům. Také jsme zavedli nový benefit ve formě on-line lékařské péče. 

Doufám, že s odstupem času v našich vzpomínkách na rok 2020 převáží hlavně ty světlé chvilky, kdy jsme cítili sounáležitost a hrdost. Přeji vám příjemné čtení následujících stránek – věřím, že najdete inspiraci i povzbuzení. 

Daniel Beneš
generální ředitel a předseda představenstva ČEZ, a. s.