3. 5. 2016

Valná hromada 2016

Informace zveřejněné v souvislosti s konáním valné hromady

Informace zveřejněné po konání valné hromady

Informace zveřejněné před konáním valné hromady

Řádná valná hromada společnosti ČEZ, a. s., se bude konat dne 3. června 2016 od 10 hod. v Kongresovém centru Praha, ulice 5. května 65, Praha 4.

Oznámení o protinávrhu většinového akcionáře – České republiky – Ministerstva financí k bodu 5 pořadu valné hromady:

Představenstvo oznamuje, že společnosti byl dne 23. 5. 2016 doručen protinávrh většinového akcionáře, tj. České republiky – Ministerstva financí, týkající se bodu 5 pořadu valné hromady.

Protinávrh týkající se bodu 5 naleznete zde a stanovisko představenstva zde.

Oznámení o protinávrzích akcionářů k bodům 5, 7 a 11 pořadu valné hromady

Představenstvo oznamuje, že společnosti byly dne 24. 5. 2016 doručeny protinávrhy, resp. podání akcionářů týkající se bodů 5, 7 a 11 pořadu valné hromady.

Protinávrhy akcionářů týkající se bodu 5 a stanoviska představenstva naleznete zde.

Podání akcionáře týkající se bodu 7 a stanovisko představenstva naleznete zde.

Protinávrh akcionáře týkající se bodu 11 a stanovisko představenstva naleznete zde.

Oznámení o protinávrhu akcionáře doručeném po lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů

Představenstvo oznamuje, že po uplynutí lhůty určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů byl společnosti doručen protinávrh akcionáře týkající se bodu 7 pořadu valné hromady. Protinávrh a sdělení společnosti naleznete zde.

Pořad valné hromady:

1.        Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015, Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2015 - prezentace

Souhrnná zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Závěry zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2015

Vyjádření dozorčí rady ke zprávě o vztazích dle § 83 odst. 1 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

2.        Zpráva dozorčí rady

Zpráva dozorčí rady

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

3.        Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

Zpráva výboru pro audit o výsledcích činnosti

O tomto bodu pořadu jednání se nehlasuje.

4.        Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2015

Účetní závěrka ČEZ, a. s., za rok 2015 a konsolidovaná účetní závěrka Skupiny ČEZ za rok 2015

Úplná znění řádné účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2015 jsou součástí Výroční zprávy za rok 2015, kterou naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k řádné účetní závěrce společnosti a konsolidované účetní závěrce Skupiny ČEZ dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

5.        Rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2015

Návrh na rozdělení zisku ČEZ, a. s.

Vyjádření dozorčí rady k návrhu na rozdělení zisku společnosti dle § 447 odst. 3 zákona o obchodních korporacích a dle čl. 18 odst. 5 písm. c) stanov společnosti je součástí Zprávy dozorčí rady.

Protinávrh většinového akcionáře České republiky – Ministerstva financí k bodu č. 5

Stanovisko představenstva k protinávrhu většinového akcionáře České republiky  –  Ministerstva financí k bodu č. 5

Protinávrhy akcionářů k bodu č. 5 a stanoviska představenstva.

6.        Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016

Určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2016

7.        Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Rozhodnutí o objemu finančních prostředků pro poskytování darů

Podání akcionáře k bodu č. 7 a stanovisko představenstva

Protinávrh akcionáře doručený po lhůtě určené stanovami k podávání návrhů a protinávrhů

8.        Odvolání a volba členů dozorčí rady

Odvolání a volba členů dozorčí rady

9.        Odvolání a volba členů výboru pro audit

K odvolání a volbě členů výboru pro audit představenstvo nepředkládá žádný návrh. Tento bod bude projednán v závislosti na předložených návrzích akcionářů.

10.      Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Ing. Petrem Blažkem, ze dne 24. 9. 2015

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Mgr. Janem Sixtou, ze dne 24. 9. 2015

Smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady mezi ČEZ, a. s., a Petrem Polákem, MBA, ze dne 30. 3. 2016

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady

11.      Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Schválení smluv o výkonu funkce členů výboru pro audit

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Ivanem Pilipem, ze dne 24. 9. 2015

Smlouva o výkonu funkce člena výboru pro audit mezi ČEZ, a. s., a Ing. Janem Vaněčkem, ze dne 24. 9. 2015

Vzor smlouvy o výkonu funkce člena výboru pro audit

Protinávrh akcionáře k bodu č. 11 a stanovisko představenstva.

12.         Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Udělení souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s., a souhlasu ke vkladu části obchodního závodu „NJZ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s. – prezentace

Smlouva o vkladu části obchodního závodu „NJZ ETE“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Temelín II, a. s.

Výrok znaleckého posudku – ocenění části obchodního závodu „NJZ ETE“

Smlouva o vkladu části obchodního závodu „NJZ EDU“ do základního kapitálu společnosti Elektrárna Dukovany II, a. s.

Výrok znaleckého posudku – ocenění části obchodního závodu „NJZ EDU“