5. 12. 2023

Díky Jiřetínu pod Jedlovou je CHKO Lužické hory bohatší o 470 kusů nových dřevin

Jiřetín pod Jedlovou – Těsně před příchodem vyloženě zimního počasí stihli v Jiřetíně pod Jedlovou podzimní výsadbu nové zeleně, na kterou obec získala finanční prostředky ve výši 150 000 korun od Nadace ČEZ v rámci grantu Stromy. Osazena byla část nové hornické cyklostezky, takže zde nyní zakořeňuje 21 lip srdčitých s rozšířenou korunou v kombinaci s keři hloh obecný, slivoň trnka a řešetlák počistivý o celkovém počtu 450 kusů. Lípa i keře byly vybrány na doporučení CHKO Lužické hory jako místní druhy.

„Hlavním účelem projektu bylo osadit novou zelení obecní pozemek, skrz  kterým vede nová hornická cyklostezka. Tu jsme v minulých letech dokončili, prochází naší obcí ke místní štole stříbrného dolu a dále pokračuje do vedlejšího Horního Podluží. Žádné dřeviny kolem ní dosud nerostly, takže jsme se obrátili na CHKO Lužické hory, kam dotčené území spadá, aby nám poradili, jaké druhy stromů a keřů vybrat. Vážíme si toho, že Nadace ČEZ naší žádosti vyhověla, neboť jsme tak mohli obohatit nejen místní zeleň, ale zároveň i vytvořit příjemné prostředí rekreační a odpočinkové zóny, která je hojně využívána jak místními obyvateli k procházkám, tak i pěšími turisty a hlavně cykloturisty,“ říká Josef Zoser, starosta Jiřetína pod Jedlovou.

Jak ještě dodal, kromě CHKO Lužické hory konzultovali  výsadbu, včetně zajištění následné péče s místní zahradnicí Sabinou Chládkovou, s níž obec dlouhodobě spolupracuje při téměř všech výsadbách místní zeleně. Její odborná zahradnická firma měla například na starost i výsadbu nové zeleně na pomezí Krásného Pole a Horní Chřibské, přičemž i obec Chřibská získala letos od Nadace ČEZ 87 000 korun v rámci jarního grantu Stromy.

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. „Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících, což v Jiřetíně pod Jedlovou po konzultaci s CHKO Lužické hory bezesporu splnili,“ podotýká k tomu Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.

O grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou být ovšem všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy (více na www.nadacecez.cz), tedy i obecně prospěšné spolky a další neziskové organizace. Od roku 2011 již bylo vysazeno na 115 000 nejrůznějších stromů a okrasných keřů za více než 70 milionů korun.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací na www.nadacecez.cz