14. 11. 2022

Nemocné stromy nahradilo javorové mládí

Habartov – Sedm nových javorů zakořeňuje v současné době v ulici Čs. armády v Habartově na Sokolovsku. Na jejich výsadbu přispěla městu Nadace ČEZ požadovanou částkou 39 387 korun. Stromy nahrazují ty stávající, které vzhledem ke svému nedobrému zdravotnímu stavu byly na doporučení arboristy odstraněny.

„Bohužel vzhledem k inženýrským sítím v zemi nemůžeme nových vysadit na daném místě více. Naštěstí zachovat liniovou výsadbu stromů před bytovými domy lze, takže javory zapustí své kořeny podél komunikace. Do budoucna tím opět dojde k estetickému zhodnocení lokality a částečnému snížení hlučnosti a prašnosti. I když výsadba proběhne v režii odborné zahradnické firmy, pozvali jsme i děti z naší základní školy, aby se přišly podívat a v rámci prvouky se dozvědět i něco zajímavého o městské přírodě,“ říká Petr Janura, starosta Habartova. Sám se i chopil lopaty a pomáhal tak zasadit první strom. Po něm si, jaké to je být zahradníkem, vyzkoušeli i někteří žáci z 3.B. Všichni pak pomáhali odstranit větší kameny z čerstvě nahrnuté zeminy kolem prvního zasazeného stromu.

Grant Stromy Nadace ČEZ je od svého vzniku v roce 2011 zaměřen na zlepšení životního prostředí pomocí podpory výsadby stromů, a to především v urbanizovaném prostředí nebo jeho těsné blízkosti, která povede ke kultivaci a zmírnění projevů změny klimatu na lokální úrovni. Jedná se zejména o výsadbu či obnovu dřevin u veřejných budov, ve veřejně přístupných zahradách a parcích, podél vodotečí a návesních nádrží a v dalších přírodně či kulturně hodnotných lokalitách. Mimo jiné jde o obnovu stávajících nebo vznik nových alejí, stromořadí, remízků, sadů, zelených bariér proti větru a prachu a podobně. Důležitou podmínkou je, že se v dané lokalitě musí jednat o historicky původní druhy a odrůdy, včetně těch geneticky a tvarově se odlišujících.

„Od roku 2011 Nadace ČEZ podpořila v rámci grantu Stromy 666 projektů v souhrnné částce 71 670 750 korun, což v přepočtu dělá 113 066 kusů vysázených dřevin. Konkrétně v Karlovarském kraji šlo zatím o 17 projektů za celkem 3 946 684 koruny. Habartov přitom uspěl se svou žádostí již podruhé. Všeobecně se pak dá říct, že o grant Stromy je mezi samosprávami měst a obcí stále veliký zájem. Příjemcem nadačního příspěvku mohou ovšem být všechny právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria daná Podmínkami grantového řízení Stromy,“ dodává Michaela Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.