3. 9. 2018

Středočeský kraj se připravuje na „Blackout 2018“

Celokrajské cvičení „Blackout 2018“ vypukne již zítra, v úterý 4. září. „Cílem taktického cvičení je prověřit připravenost orgánů krizového řízení a dalších vybraných subjektů a organizací na plošný výpadek dodávek elektřiny, takzvaný Blackout. Elektrická energie ale vypnuta během cvičení nebude. Občané kraje se tak nemusí ničeho obávat,“ zdůraznila hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011), která je zároveň předsedkyní Bezpečností rady kraje.

Do celokrajského cvičení, které bude z hlediska svého rozsahu patřit v dosavadní historii kraje k největším, jsou zapojeny složky IZS, obce s rozšířenou působností, oblastní nemocnice i ústřední správní úřady a státní organizace. Cvičení se bude odehrávat na pracovištích krizových štábů jednotlivých složek IZS i v terénu.

Hejtmanka s předstihem zaslala představitelům obcí brožury, které připravila společnost ČEZ Distribuce, a. s., obsahující potřebné informace o postupu při mimořádných událostech a tipy, jak se na případné bezproudí připravit. „Komunikaci s místní i krajskou samosprávou považujeme za velmi důležitou a při mimořádných stavech v distribuční soustavě dokonce za nepostradatelnou. Naše příručka vznikla na základě zkušeností při řešení následků po ničivém orkánu Herwart a je určena všem starostům, hejtmanům i pracovníkům krizových štábů. Dovědí se v ní kam se obrátit v případě výpadku proudu, jaký je postup naší společnosti při mimořádných událostech a jak na případné bezproudí připravit obec i samotné občany. Pro zástupce municipalit jsme také pro tyto případy zřídili speciální linku s přednostním odbavením, na kterou je již registrována více než polovina obcí na našem zásobovacím území a každým dnem přibývají další,“ vysvětluje Ing. Martin Zmelík, MBA, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Distribuce, a.s.

Scénář připravovaného taktického dvoudenního cvičení připravil Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje. „První den bude probíhat na několika místech současně podle jednotného scénáře, avšak v různé podobě. Zaměří se na procvičení strategického řízení řešení simulované krizové situace výpadku elektrického proudu a prověření platnosti scénářů a variant pro obnovu napájení včetně určení priorit pro zajištění zásobování elektřinou. V odpoledních hodinách a druhý den budou probíhat praktické ukázky připravenosti na výpadek elektrické energie u vybraných subjektů,“ přiblížil průběh cvičení plk. Ing. Miloslav Svatoš, ředitel Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Hasiči si budou chtít vyzkoušet i tankování pohonných hmot prostřednictvím karet SSHR.

Mezi praktické ukázky bude zařazena i problematika zajištění nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při simulované mimořádné situaci na Benešovsku. „Letošní extrémní sucha ukázala, že zásobování pitnou vodou nemusí být samozřejmost. Jsem proto rád, že při tomto cvičení si opět vyzkoušíme zajištění nouzového zásobování obyvatel vodou a ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství budou vyškoleni zástupci obcí, aby uměli ovládat například mobilní úpravnu pitné vody,“ řekl Ing. Pavel Švagr, CSc., předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR).

Součástí cvičení bude i praktická ukázka zprovoznění elektrické sítě „ze tmy“ pomocí plynové turbíny elektrárny Kladno, provozované společností Alpiq Generation (CZ), která dokáže vytvořit energetický ostrov ve středních Čechách. „Naše energetické zdroje (bloky) v Kladně disponují technologií pro uvedení do provozu i po celkové ztrátě napětí v elektrické soustavě z důvodu například odstavení výrobních bloků elektráren. Kladenský blok č. 8 s plynovou spalovací turbínou je vybaven pomocným dieselgenerátorem pro start z „úplné tmy“ a v případě totálního blackoutu by byl tím, od kterého by byly postupně najížděny uhelné bloky naší elektrárny a následně další zdroje v kraji, vyvedené do distribuční soustavy ČEZ-Distribuce za účelem zajištění nouzového zásobování elektrickou energií. Jedná se o v ČR prakticky unikátní řešení zvyšující odolnost soustavy proti dlouhotrvajícímu výpadku,“ vyzdvihl Ing. Milan Prajzler, MBA, generální ředitel, Alpiq Generation (CZ).

Příprava cvičení bude vyžadovat navázání součinnosti a spolupráce s dotčenými orgány krizového řízení Středočeského kraje včetně zapojení odborníků z řad energetiků (výroba, distribuce, přenosová soustava). „Jedním z hlavních úkolů ČEPS jako provozovatele páteřní elektroenergetické přenosové soustavy v České republice je zajištění bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie. Cvičení Blackout 2018 vítáme jako vhodnou příležitost k nácviku součinnosti s orgány kraje i dalšími relevantními subjekty a ověření naší připravenosti na podobné situace,“ řekl Ing. Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS pověřený řízením sekce Energetický obchod a dispečerské řízení.

Harmonogram cvičení pro média:

3. 9.       14:00 – 15:00 hod. budova Krajského úřadu

Úvodní tisková konference v sále Zastupitelstva (místnost. č.1096) za účasti médií a představitelů zúčastněných složek. Akreditovaní novináři obdrží PRESS kartu na celý průběh cvičení (4.9.-5.9.).

4. 9.       7.30 -  12:30 hod.budova Krajského úřadu

V sále Zastupitelstva (místnost. č.1096) se uskuteční prezentace jednotlivých kroků v případě krizové situace – účast médií možná, z časových důvodů ale nebude možné prezentaci přerušovat a klást dotazy. Pro média bude vyčleněn prostor.

               14:00 – 17:00 hod. Poříčí nad Sázavou (přímo u mostu)

V Poříčí nad Sázavou proběhne v součinnosti s MZe ČR ukázka zajištění nouzového zásobování pitnou vodou – instalace a provozu úpravny pitné vody. Zúčastnění zástupci médií použijí vlastní dopravu.

5. 9.       8:30 hod areál společnosti Alpiq Generation

Zástupcům médií bude umožněn parking a organizovaný přesun autobusem či mikrobusem do Oblastní nemocnice Středočeského kraje Kladno, kde proběhne prezentace včetně ukázky provozu náhradního zdroje el. energie a zajištění doplnění PHM.

9:00 - 10:00 hod. Nemocnice Kladno

Prezentace Odboru zdravotnictví SčK, Oblastní nemocnice Středočeského kraje Kladno a Středočeské záchranné služby. Součástí bude i ukázka provozu náhradního zdroje el. energie a zajištění doplnění PHM.

10:10 hod. Přímý organizovaný přesun z Oblastní nemocnice Středočeského kraje Kladno do areálu elektrárny Kladno k rozvodně a plynové turbíně, kde proběhne ukázka spuštění – tzv. start ze tmy náhradního zdroje a plynové turbíny Alpiq Generation.

POZOR! K rozvodně a k plynové turbíně se média, vzhledem k dodržování bezpečnostních předpisů, dostanou pouze organizovaně z Oblastní nemocnice Středočeského kraje v přistavených autobusech a mikrobusech. Je tedy nutné být již v 8:30 v areálu Alpiq Generation nebo se akreditovat od 8:30 do 8:50 hod. v nemocnici Kladno, Vančurova 1548, Kladno (budova C1 – viz. plán, posluchárna -  vstup přes hlavní recepci v Centru akutní medicíny). Kontaktní osoba Hana Senohrábková, tisková mluvčíOblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, e-mail: hana.senohrabkova@nemocnicekladno.cz; T: +420 312 606 856, M: +420 601 332 636.

Z kapacitních důvodů nebude do areálu nemocnice povolen vjezd automobilům s novináři, kteří přijedou mimo hromadný vjezd autobusu a mikrobusu. Novináři, kteří se budou chtít akreditovat až v nemocnici, budou muset zaparkovat v okolí nemocnice a pěšky se následně dostavit před budovu C1.

               12:00hod. Přesun na TK – zasedací místnost Alpiq Generation

POZOR! Pokud se média nebudou chtít zúčastnit ukázky spuštění náhradního zdroje a plynové turbíny ALPIQ, budou se akreditovat na recepci společnosti Alpiq Generation, Dubská 257, 272 03 Kladno  v 11:30 hod. Kontaktní osoba :  Ing. Čapková Markéta, Manažerka komunikace a vnějších vztahů/ Public Relations Manager , e-mail: marketa.capkova@alpiq.com; T: +420 312 644930; M: +420 602 378 565.

Vzhledem k průběhu cvičení a bezpečnostním opatřením prosíme o dodržování časových termínů.

Děkujeme.