Zajistit udržitelný provoz

Energetická politika

Pro vytvoření rámcových podmínek v oblasti hospodaření s energií a k naplnění poslání a podnikatelských záměrů Skupiny ČEZ schválilo Představenstvo ČEZ, a. s., Energetickou politiku:

Zavazujeme se k:
  • neustálému snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické hospodárnosti výrobních celků a budov s ohledem na provozní, technické, ekonomické a ekologické parametry,
  • dlouhodobému zvyšování energetické účinnosti výroby elektřiny a tepla, a to tam, kde je to možné a efektivní k vynakládání finančních prostředků pro realizaci energeticky úsporných opatření,
  • přijímání opatření zaměřených na průběžné zlepšování hospodaření s energií, především na monitorování a vyhodnocování spotřeby energií,
  • zajišťování a poskytování dostupných informací a zdrojů nezbytných k dosahování energetických cílů a cílových hodnot,
  • dodržování všech právních a dalších požadavků vztahujících se na užití a spotřebu energií ve Skupině ČEZ,
  • vytvoření efektivního systému řízení hospodaření s energií se stanovenými odpovědnostmi a pravomocemi k jeho udržování a zlepšování,
  • zlepšování úrovně řízení hospodaření s energií, a to v souladu se strategickými záměry společnosti a s ohledem na společenskou odpovědnost,
  • podporování nákupu energeticky úsporných produktů a služeb, návrhů na snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické hospodárnosti,
  • prosazování zásad efektivního využití energií a ochrany životního prostředí u smluvních partnerů a nájemců vlastněných budov,
  • vzdělávání zaměstnanců v oblasti energetického managementu, podpoře vzdělávání smluvních partnerů v oblasti energetického managementu.