Zajistit udržitelný provoz

Strategická rozhodnutí a řízení v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z respektování legislativy, politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí i vlastních iniciativ. Systém environmentálního managementu EMS je systém řízení, který je zaměřen na sledování a zlepšování všech činností Skupiny ČEZ, které ovlivňují nebo mohou ovlivnit kvalitu životního prostředí nebo zdraví a bezpečnost zaměstnanců.

Snižujeme dopad na životní prostředí

Strategická rozhodnutí Skupiny ČEZ v oblasti ochrany životního prostředí vycházejí z přesvědčení, že životní prostředí je nenahraditelným bohatstvím, které chce odpovědný správce předat budoucím generacím v lepším stavu, než v jakém jej zdědil. Řídí se proto zásadami prevence znečišťování, odpovědného využívání zdrojů a odpovědného chování ke svému okolí, společnosti i životnímu prostředí.

Nedílnou součástí strategického rozvoje Skupiny ČEZ je zodpovědný přístup k ochraně životního prostředí a hospodaření s energiemi, a to v podobě certifikovaného systému environmentálního řízení podle ISO 14001 (Environmental Management System – EMS) a řízení hospodaření s energiemi podle ISO 50001 (Energy Management System – EnMS). Jedná se o dobrovolné nástroje, kterými Skupina ČEZ aktivně sleduje, řídí a vyhodnocuje svoje činnosti ve vazbě na životní prostředí.

Skupina ČEZ prostřednictvím EMS deklaruje, že v rámci své činnosti dbá na ochranu životního prostředí a že při výrobní činnosti jsou zvažovány také její rizika a dopady na jeho jednotlivé složky. Cílem EMS je podpora ochrany životního prostředí, prevence znečišťování v rovnováze se sociálními a ekonomickými potřebami a zmírňování možných nepříznivých environmentálních dopadů. Závazky Skupiny ČEZ jsou součástí vyhlášené Politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí.

Prostřednictvím EnMS se Skupina ČEZ snaží přispívat ke snižování energetické náročnosti výrobních celků a budov, zlepšování energetické účinnosti a efektivnímu hospodaření s energiemi, a to s ohledem na úsilí a snahu o snížení spotřeby primární energie v celé Evropské unii. Závazky Skupiny ČEZ týkající se hospodaření s energiemi jsou zakotveny v Energetické politice.

Systém EMS a EnMS je aplikován v rozsahu činností výroba a dodávka elektrické a tepelné energie, a to na Centrále ČEZ, a. s., v jaderných, klasických a vodních elektrárnách ČEZ, a. s. a vybraných dceřiných společnostech Elektrárna Dětmarovice, a.s., Energotrans, a.s. a Energetické centrum s.r.o.

Uvedené společnosti jsou držiteli certifikátů podle mezinárodních norem:

 

Systém EMS byl poprvé certifikován v roce 2002 v klasických a vodních elektrárnách a v roce 2001 a 2004 v jaderných elektrárnách. První certifikace systému EnMS byla provedena v roce 2015.

Součástí obou systémů jsou interní a externí audity, v rámci kterých je průběžně ověřována shoda s požadavky mezinárodních norem, řídicí a pracovní dokumentací a právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí a hospodaření s energiemi. Interní audity EMS a EnMS jsou prováděny zaměstnanci společnosti ČEZ, externí audity certifikačními organizacemi.