Snižování znečištění ovzduší

 

Ochrana ovzduší

Výroba elektřiny a tepla z fosilních zdrojů, stejně jako samotná těžba těchto zdrojů, je spojena s emisemi znečišťujících látek do ovzduší. Při hnědouhelné těžbě jsou emitovány prachové částice, v důsledku spalování fosilních paliv jsou produkovány především emise oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých znečišťujících látek.
Z důvodu snížení množství emisí znečišťujících látek do ovzduší jsou na spalovacích zdrojích provozovaných v rámci Skupiny ČEZ instalována zařízení ke snižování emisí. Pro snížení objemu oxidů síry je většinou využívána vysokoúčinná metoda odsiřování kouřových plynů na principu mokré vápencové vypírky, na  některých zdrojích je využívána polosuchá metoda, při které jsou škodliviny ze spalin absorbovány na částicích vápenné suspenze, a částice takto vzniklého produktu jsou následně vlivem tepla kouřových plynů usušeny. K zachycení oxidů síry z fluidních topenišť dochází díky dávkování vápence do ohniště přímo ve spalovací komoře. Snižování množství emisí oxidu siřičitého je na některých spalovacích zdrojích (především fluidních kotlích) realizováno formou náhrady fosilních paliv spalováním nebo spoluspalováním biomasy. Prachové částice jsou zachycovány prostřednictvím elektrostatických odlučovačů nebo látkových filtrů, účinnost odloučení těchto znečišťujících látek se pohybuje na úrovni 99 %.

Na podzim 2010 bylo podepsáno Prohlášení o strategické součinnosti ČEZ, a. s., a MŽP v oblasti ochrany ovzduší a klimatu. Na jaře 2011 bylo doplněno Společnou zprávou o způsobu naplňování prohlášení o strategické součinnosti.

Následovala Společná zpráva o způsobu naplňování prohlášení o strategické součinnosti v roce 2012, v roce 2013, v roce 2015, v roce 2016, v roce 2017, v roce 2018v roce 2019v roce 2020 a v roce 2021Vzhledem k naplnění hlavních cílů Prohlášení byla jeho platnost ukončena dohodou.

Dne 15.7.2022 byla mezi ČEZ, a. s. a MŽP podepsána Dobrovolná dohoda o spolupráci v oblasti ochrany klimatu, energetiky a některých souvisejících oblastech. ČEZ se v této souvislosti zavázal zkrátit horizont dosažení uhlíkové neutrality o 10 let, do roku 2040. Více informací v

Měření emisí a imisí do ovzduší z uhelných elektráren společnosti ČEZ, a. s.

Trvale je zajištěno sledování znečišťování ovzduší látkami vypouštěných do ovzduší z elektráren a tepláren.

Emise  elektráren a tepláren jsou kontinuálně monitorovány, je sledována kvalita ovzduší v blízkosti  těchto zdrojů a uhelných dolů. Údaje z imisních měření jsou součástí databáze ISKO provozované na národní úrovni Českým hydrometeorologickým ústavem. Skupina ČEZ při provozu uhelných elektráren a tepláren dlouhodobě a systematicky sleduje jejich vliv na znečištění ovzduší prostřednictvím vlastní měřicí imisní sítě. Jedná se o provozování  9 imisních stanic situovaných v blízkosti uhelných elektráren a  tepláren, na kterých je zajišťováno měření plynných znečišťujících látek (SO2, NOX), a na 5 z těchto imisních stanic také měření suspendovaných prachových částic (PM10, PM2,5).

 

Ekologizace uhelných zdrojů Skupiny ČEZ

Ekologizace elektráren a tepláren je spojena se zpřísňováním emisních parametrů vycházejících z legislativy EU. K přizpůsobení se přísným emisním požadavkům pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý, jsou realizována příslušná technická opatření, případně náhrada stávajících zdrojů novými. V případě technických opatření se jedná především o intenzifikaci zařízení pro odsíření a odprášení spalin, dále pak optimalizaci primárních a instalaci sekundárních opatření pro účely snížení emisí oxidů dusíku (metoda selektivní nekatalytické a selektivní katalytické redukce NOx).

Po dokončení rozsáhlého ekologizačního programu v letech 1992 - 1998, v rámci kterého se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %, realizovala společnost ČEZ další vlnu modernizace části portfolia uhelných elektráren a tepláren, jejímž cílem je významné snížení množství produkovaných emisí, zlepšení životního prostředí v daném území a přizpůsobení se přísnějším emisním limitům požadovaných směrnicí o průmyslových emisích (IED).

V průběhu období 2007 až 2012 prošla Elektrárna Tušimice 2 komplexní obnovou, při které došlo k výměně čtyř původních kotlů, rekonstrukci elektrostatických odlučovačů a vybudování nového odsíření. Následně byla realizována modernizace Elektrárny Prunéřov v letech 2012 až 2016. Obnova spočívala v rekonstrukci tří stávajících výrobních bloků (B23, B24, B25). V souvislosti se zahájením provozu obnovených bloků Elektrárny Prunéřov 2, byly trvale odstaveny z provozu dva neekologizované bloky (B21, B22). V roce 2015 byly realizovány ekologizační projekty za účelem snížení emisí oxidů dusíku prostřednictvím kombinace primárních a sekundárních opatření na Elektrárně Počerady (selektivní nekatalytická metoda), Elektrárně Mělník I (selektivní nekatalytická metoda) a Elektrárně Dětmarovice (selektivní katalytická metoda) na úroveň nových přísnějších emisních limitů požadovaných evropskou legislativou. V případě Elektrárny Mělník I byla současně s projektem snížení emisí oxidů dusíku realizována opatření na snížení emisí tuhých znečišťujících látek. V roce 2017 je plánováno uvedení do zkušebního provozu nového nadkritického blokuv Elektrárně Ledvice. V případě provedených retrofitů a ekologizačních opatření je dosaženo cílových emisních hodnot v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (tzv. BAT).

Snižování emisí znečišťujících látek je také dosahováno provozováním obnovitelných zdrojů energie. Obnovitelným zdrojem s nejvyšším objemem výroby elektřiny je vodní energie. Ve Skupině ČEZ je spalována biomasa k výrobě elektřiny ve čtyřech zdrojích – Elektrárně Poříčí, Elektrárně Hodonín, Energetickém centru Jindřichův Hradec a v polské Elektrárně Chorzów. Většinu spalované biomasy tvoří dřevní štěpka a další rostlinné produkty lesního a zemědělského původu.