Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků, obchodních partnerů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob Telco Infrastructure, s. r. o.

Tento dokument je účinný dnem zveřejnění 31. 12. 2019. Poslední aktualizace textu proběhla ke dni 31. 5. 2021.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, návštěvníci, uživatelé informačních systémů, společnost Telco Infrastructure, s. r. o., IČO: 08425817 se sídlem Praha 4, Duhová 3/1531, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 318836 jakožto správce osobních údajů (dále jen „naše společnost“), si vás tímto dokumentem dovoluje informovat o zásadách a postupech při zpracování vašich osobních údajů, a o vašich právech vztahujících se k ochraně osobních údajů, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení GDPR“).

Naše společnost je zároveň společně s dalšími společnostmi členem Slupiny ČEZ, v jehož čele stojí společnost ČEZ, a. s. jako řídící osoba ve smyslu ustanovení § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOK“). Zásady a postupy při zpracování a ochraně osobních údajů, jejich zabezpečení, realizace výkonu vašich práv, jakožto subjektů údajů, včetně jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů, jsou tedy nastaveny jednotně pro celou Skupinu ČEZ.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů byl pro koncernové společnosti Skupiny ČEZ jmenován Mgr. Petr Brázda, LL.M.

Informace zde uvedené mají obecný právně normativní charakter, nejsou tedy součástí žádné smlouvy a mohou být při naší vzájemné komunikaci doplněny o podrobnosti vztahující se ke konkrétnímu případu.

Naše společnost a její smluvní zpracovatelé zpracovávají, v návaznosti na příslušný právní titul a účel zpracování, zejména tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační, autentizační a adresní údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, údaje z dokladů totožnosti, adresa trvalého, případně  přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, státní příslušnost, místo a stát narození, sídlo podnikání, IČO, v ojedinělých případech rodné číslo, vlastnoruční podpis a elektronický podpis;
 • kontaktní údaje: telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty a certifikáty elektronického podpisu, lokační údaje zařízení užívaného uživatelem, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, provozní a lokalizační údaje;
 • ve specifických případech osobní údaje zvláštních kategorií;
 • osobní údaje ve zvukovém záznamu – audio záznamy;

Naše společnost získává vaše osobní údaje přímo od vás, v rámci jednání o uzavření smlouvy a dále v průběhu jejího plnění, případně od třetích osob, které takové jednání zprostředkovávají. V těchto případech vás informujeme o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro realizaci konkrétní služby nebo obchodní spolupráce, a kdy je naopak dobrovolné, avšak sloužící k usnadnění vzájemné komunikace a zefektivnění spolupráce mezi vámi a naší společností. 

Dále můžeme vaše osobní údaje získávat z veřejných evidencí nebo od orgánů státní správy (například ze živnostenského rejstříku, katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku nebo centrální evidence exekucí atd.). Případně ve specifických případech na základě příslušných právních předpisů můžeme získávat vaše osobní údaje i z neveřejných evidencí.

Naše společnost z důvodu zajištění ochrany majetku, zdraví osob a bezpečnosti poskytovaných služeb disponuje kamerovými systémy, které jsou umístěny na budovách ve vlastnictví či správě naší společnosti nebo některé ze společnostní Skupiny ČEZ. O užití kamerových systémů jste vždy informováni prostřednictvím informačních cedulí umístěných na dotčených objektech. Pořízené kamerové záznamy mohou být v případě nutnosti poskytnuty správním orgánům a orgánům činným v trestním řízení.

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za níže vyjmenovanými účely, na základě uvedených právních titulů a po definovanou dobu.

Právním titulem pro zpracování osobních údajů subjektu údajů ve smyslu Nařízení GDPR může být:

 • udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. 

 

Přehled konkrétních účelů, právních titulů a dob, po kterou budou osobní údaje uloženy, naleznete v přiložené tabulce: 

Účel zpracování OÚ

Právní rámec

Retenční doba

Agenda Covid-19

C-právní povinnost

F – oprávněný zájem správce

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění povinností plynoucích z mimořádných opatření

Compliance

C-právní povinnost

F – oprávněný zájem správce

Až 12 let

Dopravní služby

B - smlouvy

C-právní povinnost

F – oprávněný zájem správce

Až 11 let

Evidence obchodního tajemství

F – oprávněný zájem správce

5 let

Fyzická ochrana

C- právní povinnost

Po dobu trvání pracovního poměru / smlouvy se smluvním partnerem

Kontrolní činnost v oblasti ochrany osobních údajů

B – Smlouvy

F – Oprávněný zájem správce

5 let

Nábor a výběr zaměstnance – následné či opětovné oslovení uchazeče o zaměstnání – zajištění dostatečného počtu kvalifikovaných zaměstnanců – posouzení vhodnosti uchazečů

A - Souhlas

3 roky od vložení CV

Nahrávání a zpětné zpracování hovorů – telefonní hovory se zákazníky Telco Infrastructure jsou monitorovány a nahrávány za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, zaznamenání vůle volajícího a zvyšování kvality poskytovaných služeb

F – Oprávněný zájem správce

6 měsíců

Nákup služeb, materiálu a majetku

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

10 let po ukončení smlouvy

Ochrana a zpracování osobních údajů

C – právní povinnost

F – oprávněný zájem správce

11 let

Ochrana informací příslušných společností SKČ v IS SKČ a zajištění jednoznačné identifikace pomocí správy a řízení životního cyklu identit, rolí a oprávnění (IDM, BCRI, GIPD).

F - Oprávněný zájem správce
C - Právní povinnost
B - Smlouvy

4 roky

Ochrana informací příslušných společností SKČ v IS SKČ. Vyhledávání a analýza / vyhodnocení dat v napojených systémech. (SIEM/FOS).

F - Oprávněný zájem správce
C - Právní povinnost

2,5 roku

Ověřování právní způsobilosti protistrany k uzavření smlouvy.

C - Právní povinnost

5 let

Oznamování a prošetřování možného porušení předpisů (whistleblowing).

F - Oprávněný zájem správce

10 let

Plné moci a pověření a jejich evidence

B - Smlouvy
C - Právní povinnost

5 let

Plnění agendy pověřence pro ochranu osobních údajů

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

5 let od vyřízení žádosti

Plnění pracovně právních povinností zaměstnavatele při realizaci personální a mzdové administrativy.

C - Právní povinnost
B - Smlouvy

45 let

Plnění pracovněprávních povinností dle zákoníku práce a povinností dle zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku ve vztahu k pracovnímu poměru/jinému sml. vztahu.

C - Právní povinnost
B - Smlouvy

45 let

Oblast PO, BOZP, OŽP (evidence pracovních úrazů, provedených školení apod.)

C - Právní povinnost

11 let

Poskytování služeb elektronických komunikací – datové služby

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

Po dobu trvání služby

Prodej služeb, materiálu a majetku

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

10 let po ukončení smlouvy

Správa assetu – likvidační komise

F – Oprávněný zájem správce

11 let

Správa pohledávek vč. registrace právního vymáhání

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

5 let od ukončení smlouvy

Šetření bezpečnostních incidentů v oblasti ochrany informací

F - Oprávněný zájem správce

4 roky

Škody na majetku /škodní komise), likvidační komise majetku, šetření pojistných událostí s vazbou na protokoly policie, pojišťovny a dalších institucí)

C - Právní povinnost

5 let

Uzavírání smluv (nákladové) - koordinace životního cyklu smluv a kontraktů s dodavateli informačních systémů a technologií, včetně přípravy podkladů pro výběrová řízení a veřejné zakázky.

B - Smlouvy
C - Právní povinnost

10 let

Uzavírání smluv (NDA, smlouvy o zpracování OÚ)

B - Smlouvy

Retenční lhůta je vázána na skartační lhůtu příslušného dokumentu.

Vedení obchodního vztahu – (NIKITA)

B - Smlouvy

Po dobu trvání smlouvy + 10 let

Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách

F - Oprávněný zájem správce

Retenční lhůta je vázána na skartační lhůtu příslušného dokumentu.

Vedení evidence zaměstnanců SKČ, kterým bylo zapůjčeno vozidlo k soukromým účelům

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

5 let od ukončení smlouvy

Vedení evidence příchozí a odchozí korespondence včetně zajištění životního cyklu dokumentů ve spisovnách

C - Právní povinnost

 

5 let

Zajištění odměňování, HR Controlingu, hodnocení a benefitů

B - Smlouvy
C - Právní povinnost

45 let

Zajištění převodu dat subjektu údajů v souvislosti s výkonem práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle § 338 Zákoníku práce, popř. s prodejem /akvizicí

C – právní povinnost

45 let

Zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

A - souhlas

Po dobu trvání souhlasu

Zpracování účetních podkladů, zasílání a příjem podkladů (v rámci nastavených procesů, případně na vyžádání)

C - Právní povinnost

20 let

Zpracování provozních a lokalizačních údajů při zajišťování veřejných komunikačních sítí a poskytování služeb EK

C – Právní povinnost

6 měsíců

Zřízení/zrušení věcného břemene

C - Právní povinnost

B - Smlouvy

11 let

 

Naše společnost může pro zajištění efektivnosti a odbornosti procesů vaše osobní údaje v rámci jejich zpracování v odůvodněných případech zpřístupnit svým zaměstnancům, smluvním partnerům v pozici zpracovatele osobních údajů, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo smluvním partnerům v pozici společného správce osobních údajů, a to na základě smlouvy o vzájemných právech a povinnostech společných správců, nebo dalšímu správci osobních údajů v pozici příjemce osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou námi zpracovávány manuálně i automatizovaně, nicméně při automatizovaném zpracování vašich údajů nepoužíváme automatizované rozhodování, které by mohlo mít dopad na vaše práva.

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá, proto je v souladu příslušnými právními předpisy zabezpečena jednotně pro celý Koncern ČEZ, přičemž je vyžadována srovnatelná úroveň organizačně-technických opatření pro zabezpečení vašich osobních údajů i u našich smluvních partnerů, kteří pro nás osobní údaje zpracovávají.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů mohou pro nás realizovat pouze prověření zpracovatelé či další zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů nebo na základě jiného právního aktu, který ale musí garantovat srovnatelné organizačně-technické zabezpečení osobních údajů, které je nastaveno v Koncernu ČEZ.

V případě, kdy jsou do zpracování osobních údajů zapojeni zpracovatelé či další zpracovatelé jsou tito povinni používat předmětné osobní údaje výhradně k těm účelům, ke kterým jim byly předány, přičemž mají zakázáno tyto osobní údaje předávat bez souhlasu naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, dalším subjektům.

 

Kategorie zpracovatele

Činnost

Další společnosti ze Skupiny ČEZ

Telco Infrastructure, s. r. o., je společností Skupiny ČEZ a pro zajištění kvalitních služeb využívá i spolupráce s dalšími společnostmi, které jsou blíže uvedeny na stránkách www.cez.cz, například k zajištění služeb centrálního nákupu, bezpečnosti a ochrany informací, marketingu a komunikace, sdělení existence sítí a dokumentace pro projektanty, zpracování korespondence, služby pověřence pro ochranu osobních údajů apod.

Audit a poradenství

Statutární audit, notářské a právní služby, konzultační a poradenské služby, služby znalce apod.

Účetní služby a personalistika

Využíváme spolupráce s externími dodavateli na zajištění účetních služeb, personálních služeb.

 

Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být předány také třetím subjektům, které jsou oprávněni získat takovéto osobní údaje. Jedná se například o daňové, správní či regulační orgány.

Naše společnost předává osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • Česká národní banka;
 • Český telekomunikační úřad;
 • Úřad práce České republiky.

Naše společnost zpracovává ať již přímo nebo prostřednictvím svých zpracovatelů vaše osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území  Evropské unie (dále jen „EU“), kde jsou prostřednictvím Nařízení GDPR platného a účinného pro celou Evropskou unii, resp. Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHS“), stejné podmínky ochrany a zabezpečení zpracování osobních údajů.

Výjimečně jsou osobní údaje předávány do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. V těchto případech před předáním osobních údajů posuzujeme, zda vybraný správce či zpracovatel poskytuje vhodné záruky a podmínky, včetně vymahatelnosti vašich práv, jakožto subjektů údajů, za současného posouzení účinné právní ochrany osobních údajů v dané zemi. K předání vašich osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací tak může dojít jen při splnění těchto podmínek:

vůči vybrané třetí zemi / mezinárodní organizaci existuje rozhodnutí Evropské komise, v rámci kterého bylo shledáno, že tato třetí země /
mezinárodní organizace zajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů;

vybraný zpracovatel nebo další zpracovatel je schopen poskytnout vhodné organizačně-technické záruky a v zemi tohoto zpracovatele, dalšího
zpracovatele, existuje vymahatelnost práva subjektů údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

Vhodnými zárukami mohou být:

 • právně závazné a vymahatelné nástroje mezi orgány veřejné moci nebo veřejnými subjekty;
 • závazná podniková pravidla;
 • standardní doložky o ochraně osobních údajů přijatých Evropskou komisí;
 • standardní doložky o ochraně údajů přijatých relevantním dozorovým úřadem a schválených Evropskou komisí;
 • schválený kodex chování se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně práv subjektů údajů;
 • schválený mechanismus pro vydání osvědčení spolu se závaznými a vymahatelnými závazky zpracovatele ve třetí zemi uplatňovat vhodné záruky, a to i ohledně  práv subjektů údajů.

Na webových stránkách naší společnosti fungují cookies, které využíváme. Aby se mohly webové stránky správně zobrazovat, potřebujeme sbírat tzv. technické cookies. Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme váš souhlas a je pouze na vás, zda nám svůj souhlas udělíte, případně v jakém rozsahu. Rozsah oprávnění pro sběr cookies můžete nastavit prostřednictvím tzv. „Cookie bota“, který se zobrazuje na příslušné webové stránce. Zde také naleznete podrobné informace k souborům cookies.

Podle toho, zda a v jakém rozsahu nám svůj souhlas udělíte, pak můžeme cookies případně využít k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti webových stránek naší společnosti. Informace o tom, jak náš web používáte pak můžeme sdílet se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v souvislosti s tím, že používáte také jejich služby. Pro soubory cookies jsou využívány služby společnosti Google Inc., která sídlí mimo území států EU, a to v USA.

Podrobné informace k souborům cookie jsou vám k dispozici v informaci o webu.

Naše společnost usiluje o transparentní a korektní zpracování vašich osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany, vždy v souladu s příslušnými právními předpisy. Abychom vás ujistili o našem odpovědném přístupu ke zpracování vašich údajů, jsme připraveni rychle a profesionálně reagovat na vaše oprávněné požadavky, kterými si můžete ověřit naši odpovědnost při zpracování vašich údajů a případně nám pomoci napravit nedostatky, pokud se v této činnosti výjimečně vyskytnou.

 • Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas pro budoucí zpracování kdykoli odvolat.
 • Máte právo od nás jako správce údajů požadovat přístup ke svým osobním údajům a podrobnější informace o jejich zpracování.
 • Máte právo od nás požadovat opravu vašich nepřesných nebo neúplných osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o poskytnutí vašich osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
 • Máte právo podat námitku týkající se zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů.
 • Máte právo nás požádat o výmaz vašich osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další zpracování.
 • Máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Podrobné informace ohledně vašich práv včetně způsobů výkonu vašich práv v případě ochrany osobních údajů naleznete zde.

Přes naše veškeré úsilí o maximální srozumitelnost tohoto dokumentu jste možná našli slova nebo termíny, se kterými jste se dosud nesetkali. Nebo si nejste jisti, že rozumíte správně tomu, co vám mají sdělit. Proto vám pro lepší porozumění na základě našich zkušeností nabízíme slovníček pojmů, který může pomoci našemu vzájemnému nedorozumění předejít.

Cookies

Krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookies jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Dozorový úřad

Úřad v ČR zřízen jako Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) zákonem o zpracování osobních údajů. Jsou mu svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany osobních údajů v rozsahu stanoveném tímto zákonem a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem.

Nařízení GDPR

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Osobní údaj (dále jen „OÚ“)

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Osoba jmenovaná pro celý Koncern ČEZ podle čl. 37 Nařízení GDPR. Pověřenec pro ochranu osobních údajů (dále též jako „DPO“) má samostatnou odpovědnost za vymezenou oblast ochrany osobních údajů pro Koncern ČEZ a je partnerem pro jednání s ÚOOÚ a subjekty údajů. Odpovědností pověřence pro ochranu osobních údajů je zejména chránit zájmy subjektů údajů

Příjemce

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Příjemce disponuje zákonnou, smluvní či jinou pravomocí zpracovávat osobní údaje. Jedná se o jiné správce či zpracovatele například o daňové, správní či regulační orgány. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Skupina ČEZ

Skupina ČEZ představuje seskupení více společností kolem mateřské společnosti ČEZ, a. s., podnikajících především v oblasti energetiky, propojené s touto mateřskou společností zejména prostřednictvím majetkových účastí. Bližší informace jsou k dispozici zde

Správce osobních údajů

Právnická osoba (společnost ČEZ ICT Services, a. s.), která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Správce může zmocnit nebo pověřit zpracováním osobních údajů Zpracovatele

Subjekt údajů (dále jen „SÚ“)

Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Subjekt údajů se považuje za identifikovaný, nebo identifikovatelný, jestliže lze na základě jednoho či více osobních údajů přímo či nepřímo zjistit jeho identitu.

Test přiměřenosti

Posouzení žádosti subjektu údajů Správcem, je-li žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. Za zjevně nedůvodné mohou být považovány žádosti např. v případě, že na první pohled zcela postrádají odůvodnění (v případě, kdy je odůvodnění nezbytné) a nelze ani výkladem posoudit, o co se subjektu údajů jedná (příkladem může být námitka proti zpracování dle čl. 21 odst. 1 Nařízení GDPR, pokud SÚ v žádosti neuvede informace o své situaci, které umožní Správci posoudit, zda převažuje oprávněný zájem nad zájmem subjektu údajů). Za zjevně nepřiměřenou mohou být žádosti považovány zejména tehdy, pokud se bezdůvodně opakují nebo je jich velký počet. Toto nelze paušalizovat, vždy je třeba posuzovat v kontextu daného případu. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá Správce a odůvodňuje ji ve sdělení, kterým subjekt údajů a Pověřence pro ochranu osobních údajů informuje o odmítnutí žádosti. Toto odůvodnění musí Správce zdokumentovat a uložit pro případnou kontrolu Dozorového úřadu

ZZOÚ

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracování osobních údajů

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Zpracovatel osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje)

Osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.

 

 

Pokud máte žádost nebo stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo dotaz na osobu zodpovědnou za zpracování osobních údajů v naší společnosti, kontaktujte nás prosím pomocí našeho webového formuláře. Nebo nám pište na adresu Telco Infrastructure, s. r. o., Duhová 3/1531, 140 00 Praha 4, heslo „zpracování osobních údajů“. Na vaše žádosti, dotazy nebo stížnosti odpovíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od jejich doručení. Pokud bychom z důvodu složitosti řešení vaší žádosti nebo vysokého počtu žádostí dalších osob nedokázali vaši žádost vypořádat včas, budeme vás informovat o potřebném prodloužení lhůty.

Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je Mgr. Petr Brázda, LL.M. Lze ho kontaktovat prostřednictvím webového formuláře nebo písemně na adrese Pověřenec pro ochranu osobních údajů, ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53, Praha 4 nebo prostřednictvím datové schránky ID: yqkcds6. Podrobnosti o možnostech kontaktování pověřence, jeho poslání a působnosti při řešení vašich práv jsou dostupné na webové stránce Pověřenec pro ochranu osobních údajů.