Zajistit udržitelný
provoz

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

ČEZ, a. s., je jednou ze stabilních a ekonomicky úspěšných společností nejen na národním trhu s elektřinou, ale i na trzích Evropské unie. Tuto pozici si společnost ČEZ chce udržet prostřednictvím: výrobků dodávaných za konkurenceschopnou cenu, spokojených akcionářů a vlastních zaměstnanců, korektních vztahů s obchodními partnery, splněných potřeb a očekávání veřejnosti.

Odpovědnost za bezpečnost a ochranu životního prostředí

Představenstvo ČEZ, a. s., si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu platné legislativy i mezinárodních závazků České republiky za zajištění bezpečnosti a ochrany:

  • výrobních zdrojů,
  • jednotlivců i společnosti,
  • životního prostředí,
  • kritické infrastruktury.

Pro naplnění této odpovědnosti se představenstvo ČEZ, a. s., zavazuje vytvářet a rozvíjet odpovídající podmínky a dostatečné lidské i finanční zdroje, účinné řídicí struktury a kontrolní mechanismy.

Bezpečnost chápeme jako nedílnou součást všech činností vztahujících se k systému řízení, technologiím a lidem.

Politika bezpečnosti a ochrany životního prostředí

 

1.1.  Každý zaměstnanec je osobně odpovědný za bezpečnost.
1.2.  Dodržování bezpečnostních předpisů je závazné pro všechny zaměstnance.
1.3.  Zajištění bezpečnosti jaderných elektráren má nejvyšší prioritu.
1.4.  Vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky.
1.5.  Vedoucí zaměstnanci prokazují osobním příkladem správné chování ve vztahu k bezpečnosti při aplikaci principů firemní kultury a kultury bezpečnosti.
1.6.  Při veškerých činnostech přijímáme taková opatření, abychom chránili lidské zdraví a životní prostředí a nevytvářeli jsme nepřiměřenou zátěž pro budoucí generace.

2.1.  Bezpečnost a ochrana životního prostředí je nedílnou součástí myšlení, chování a pracovních návyků všech zaměstnanců i dodavatelů.
2.2.  Pro požadovanou úroveň bezpečnosti a ochrany životního prostředí jsou zajištěny potřebné finanční, materiální i lidské zdroje.
2.3.  Základním nástrojem systému řízení je cyklus plánování, provádění, kontrolování a zlepšování.
2.4.  Uplatňujeme odstupňovaný a konzervativní přístup.
2.5.  Každou organizační, procesní nebo technickou změnu provádíme řízeným způsobem s minimalizací negativních dopadů.
2.6.  Jsou definovány činnosti a funkce s vlivem na bezpečnost, příslušné role, odpovědnosti a pravomoci
2.7.  Každý rozumí tomu, jak přispívá k bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
2.8.  Máme nastaveny jednoznačné a měřitelné cíle, které pravidelně vyhodnocujeme a komunikujeme.
2.9.  Používáme předpisy a řídicí dokumentaci, které jsou srozumitelné, aktuální a snadno přístupné.
2.10. Jsou stanoveny plány obnovy bezpečnostně významných činností a funkcí.

3.1.  Známe zainteresované strany a jejich oprávněné požadavky.
3.2.  Aktivně monitorujeme připravovanou legislativu.
3.3.  Zajišťujeme shodu s právními předpisy a požadavky orgánů státní správy a zohledňujeme relevantní požadavky zainteresovaných stran.
3.4.  Zaměřujeme se na ověřené mezinárodně uznávané praxe.
3.5.  Jsou vytvořeny a aplikovány řízené podmínky pro dodržování interních standardů, předpisů, podmínek licencí apod.
3.6.  Uplatňované praxe porovnáváme s nejlepšími ověřenými technikami a platnými technickými normami.
3.7.  Prokazujeme a dokladujeme kvalitu plnění požadavků na bezpečnost a ochranu životního prostředí.
3.8.  Prosazujeme nulovou toleranci k alkoholu a jiným návykovým látkám.

4.1.  Identifikujeme všechny nezbytné zdroje pro řízení a zlepšování úrovně bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
4.2.  Hodnocení úrovně bezpečnosti provádíme prokazatelně ve třech stupních: sebehodnocením, nezávislým posouzením a přezkoumáním vedením nebo externí organizací.
4.3.  Provádíme bezpečnostní vnitřní i vnější benchmarking.
4.4.  Trvale rozvíjíme znalosti a zkušenosti, které využíváme k přezkoumávání prováděných činností a postupů a jejich zlepšování.
4.5.  Máme nastaven jednotný systém vypořádání bezpečnostních neshod a událostí.
4.6.  Máme nastaven systém zvládání bezpečnostních událostí, jejich šetření a analýza jsou zaměřeny na určení a odstranění příčin.
4.7.  Důsledně plánujeme, realizujeme a kontrolujeme činnosti s vlivem na bezpečnost a ochranu životního prostředí, ověřujeme efektivitu přijímaných nápravných opatření.
4.8.  Podporujeme týmovou snahu o dosažení dobrých výsledků.
4.9.  Rozvíjíme kulturu bezpečnosti jako podvědomou součást našeho chování a rozhodování.
4.10. Realizujeme opatření v oblasti úspor energií, surovin a materiálů.
4.11. Předcházíme znečišťování životního prostředí minimalizací vzniku odpadů a preferujeme jejich opětovné využití.

5.1.  Je nastaven účinný systém řízení rizik, kde jsou rizika identifikována, vyhodnocována a kategorizována.
5.2.  Při posuzování rizik zvažujeme pravděpodobnost jejich vzniku a velikost následků.
5.3.  Podle významnosti rizik přistupujeme k uvolňování zdrojů.
5.4.  Rizika odstraňujeme a tam, kde to není možné, je snižujeme na rozumně dosažitelnou úroveň.
5.5.  Rizika přezkoumáváme periodicky nebo v případě změn.
5.6.  Zajišťujeme ochranu před nežádoucím selháním prostřednictvím nezávislých technických a organizačních opatření.
5.7.  Udržujeme aktuální seznamy bezpečnostních a environmentálních rizik.
5.8.  Zaměstnanci jsou seznamováni s relevantními bezpečnostními a environmentálními riziky, událostmi a přijatými opatřeními.
5.9.  Pro případ ohrožení života a zdraví, životního prostředí nebo majetku máme nastaven účinný systém havarijní připravenosti, odezvy a krizového řízení.
5.10.  Stanovujeme a realizujeme programy obsahující cíle vedoucí ke zvyšování úrovně ochrany životního prostředí.

6.1.  K jaderné technologii přistupujeme s vědomím, že je unikátní a vyžaduje mimořádnou pozornost.
6.2.  Používáme bezpečné technologie šetrné k životnímu prostředí.
6.3.  Ve všech fázích životního cyklu našich technologií (projektování, realizace projektu a jeho změny, uvádění do provozu, provozování, údržba, vyřazování z provozu) dodržujeme požadavky na bezpečnost, kvalitu a udržitelnost.
6.4.  Technologie provozujeme a udržujeme v souladu s projektem a provozní dokumentací.
6.5.  Aplikujeme ověřené postupy a technologie, vyhledáváme a využíváme uznávané praxe v oboru.
6.6.  Řízení spolehlivosti a konfigurace technologií, zahrnující trvalý dohled, je nedílnou součástí řízení rizik.
6.7.  Sledujeme a podporujeme poznatky vědy a výzkumu.
6.8.  Udržujeme znalosti o projektových východiscích, abychom mohli zodpovědně provádět technické změny.

7.1.  Zajišťujeme, že požadavky Politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí kladené na zaměstnance a jejich zapojení do systému bezpečnosti jsou plněny také pracovníky dodavatelských organizací.
7.2.  Vztahy s našimi dodavateli a ostatními obchodními partnery jsou založeny na vzájemném partnerství s respektováním vysokých nároků na bezpečnost, ochranu životního prostředí a kvalitu.
7.3.  Pro výběr dodavatelů jsou stanovena bezpečnostní kritéria zaměřená zejména na jejich odbornou způsobilost, schopnost systémově řídit rizika a zajistit kvalitní dodávky.
7.4.  Dodavatele seznamujeme s bezpečnostními a environmentálními požadavky a riziky.
7.5.  Nedílnou součástí hodnocení spolupráce s dodavateli je vyhodnocení plnění bezpečnostních, environmentálních a kvalitativních požadavků.
7.6.  Vytváříme podmínky k tomu, aby dodávky splnily požadavky kvality a bezpečnosti.
7.7.  U dodavatelů vyžadujeme systém řízení naplňování požadavků kvality a bezpečnosti.
7.8.  Vyžadujeme, kontrolujeme a hodnotíme bezpečný výkon činností dodavatele a kvalitu dodávek.

8.1.  Udržujeme prostředí otevřené komunikace jako základ zvyšování úrovně firemní kultury a oceňujeme dobré příklady v této oblasti.
8.2.  Manažeři diskutují se zaměstnanci o důležitých rozhodnutích a jejich důvodech tak, aby se s nimi zaměstnanci ztotožnili.  
8.3.  Budujeme prostředí respektu a vzájemné důvěry, kde konstruktivní kritiku chápeme jako nástroj k nalézání správných řešení.
8.4.  Máme nastaven systém sběru, vyhodnocování a sdílení bezpečnostně relevantních informací.
8.5.  Vyhodnocujeme účinnost komunikace a monitorujeme plnění úkolů.
8.6.  Zaměstnance informujeme o řešení bezpečnostně a environmentálně významných neshod a událostí.
8.7.  Při vypořádání událostí vytváříme prostředí důvěry podporující spolupráci zúčastněných za účelem zjištění všech okolností, správné vyhodnocení a stanovení příčin (no blame policy).
8.8.  Jsou vytvořeny komunikační kanály s externími zainteresovanými stranami.

9.1.  Plánujeme a zajišťujeme dostatek kvalifikovaných zaměstnanců a dodavatelů jako podmínku bezpečného výkonu činností a předcházení rizikům.
9.2.  Dlouhodobě podporujeme vzdělávání, nábor a výběr budoucích zaměstnanců.
9.3.  Zaměstnanci jsou odborně, psychicky a zdravotně způsobilí k výkonu své funkce.
9.4.  Pro každou pozici máme stanoveny kvalifikační požadavky a zavedeným systémem vzdělávání zajišťujeme jejich plnění.
9.5.  U našich zaměstnanců posilujeme vědomí osobní odpovědnosti.
9.6.  Je nastaven systém motivace zaměstnanců.
9.7.  Zajišťujeme školení a rozvoj zaměstnanců v bezpečnosti a ochraně životního prostředí.
9.8.  Vedoucí zaměstnanci se systematicky podílejí na zvyšování odborné úrovně zaměstnanců a na dodržování bezpečnostních kritérií pro výkon pracovních funkcí.

10.1. Řízeným způsobem identifikujeme, zachycujeme a sdílíme klíčové znalosti a zkušenosti.
10.2. Aplikujeme programy nástupnictví.
10.3. Máme vytvořen účinný systém přenosu informací pro předcházení událostem nebo jejich opakování.
10.4. Kontinuálně identifikujeme a zohledňujeme všechny bezpečnostní souvislosti.
10.5. Motivujeme nositele klíčových znalostí a zkušeností ke sdílení a přenosu jejich know-how.
10.6. Podporujeme ochotu našich zaměstnanců učit se.