Energetická skupina ČEZ

Od české akciové společnosti ke skupině s mezinárodní působností

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.

ilustr. obr. - profil - 1Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem – Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů.Skupina ČEZ se věnuje i dalším činnostem souvisejících s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

Základ dnešní podoby Skupiny ČEZ byl položen v roce 2003, kdy se energetická společnost ČEZ spojila s distribučními společnostmi. Dnes se Skupina ČEZ řadí k 10 největším energetickým uskupením v Evropě, a to jak z hlediska instalovaného výkonu, tak podle počtu zákazníků. Ve středoevropském regionu zaujímá přední pozici i na trhu s elektřinou. V poslední době se Skupina ČEZ v zahraničí zaměřuje zejména na obnovitelné zdroje, a to hlavně v oblasti větrných a vodních elektráren – v posledních dvou letech např. v Německu, Polsku, Rumunsku nebo v Bulharsku. Více informací o působení Skupiny ČEZ mimo Českou republiku najdete v sekci Dceřiné společnosti ČEZ v zahraničí

  • Společnosti Skupiny ČEZ k 31. 12. 2018 vlastnily výrobní zdroje s instalovaným elektrickým výkonem 15 GW.
  • V roce 2018 vyrobily elektrárny Skupiny ČEZ celkem 63,1 TWh elektřiny.
  • Společnosti Skupiny ČEZ v roce 2018 realizovaly prodej 37,6 TWh elektřiny, 23,2 tis. TJ tepla a 9,6 TWh plynu.

Hrajeme podle regulí Evropské unie

Provázáním výroby a distribuce elektřiny ve Skupině ČEZ se česká energetika přiblížila v souladu s platnými normami Evropské unie struktuře obvyklé v zemích západní Evropy. Od roku 2005 uplatňuje zásadu striktního oddělení distribuce jako regulované činnosti od obchodu, tj. tzv. unbundling. Nová struktura české elektroenergetiky vytváří podmínky pro zdravou konkurenci. Obsluhujeme téměř 7 milionů zákazníků, rozšiřujeme portfolio zdrojů.

Rozšíření Skupiny ČEZ o regionální distribuční energetické společnosti a navýšení účastí v dalších významných společnostech, jako jsou např. Severočeské doly nebo Škoda Praha, významně obohatilo aktivity Skupiny a posílilo její postavení na energetickém trhu.

Plníme povinnosti vůči akcionářům

ilustr. obr. - profil - officeDosavadní úspěchy Skupiny ČEZ při zvyšování výkonnosti získaných společností v jihovýchodní a střední Evropě se zhodnocují a mění v nárůst tržní hodnoty. Akcionářům společnosti ČEZ tak úspěšné podnikání v České republice i v zahraničí přináší dlouhodobý přiměřený zisk.

Jsme nejziskovější firmou

Skupina ČEZ je v rámci Evropy nejvíce ziskovým energetickým uskupením a také energetickým uskupením nejméně zadluženým. To vše se pozitivně odráží v ceně akcií ČEZ, a. s., která je jednou z nejlépe se vyvíjejících cen mezi akciemi energetických společností v Evropě. Výborné hospodářské výsledky jsou výsledkem naplňování strategie firmy, jejíž součástí jsou úspěšné zahraniční akvizice v jihovýchodní Evropě, cílevědomá optimalizace nákladů a orientace na výkon. Mimo jiné i jako největší přispěvatel do veřejných rozpočtů je Skupina ČEZ nejdůležitějším ekonomickým uskupením v České republice.

Ratingové hodnocení

V I. pololetí 2018 zůstala ratingová hodnocení společnosti ČEZ, a. s., nezměněna s výjimkou výhledu od agentury Moody's.
Dne 23. 11. 2017 ratingová agentura Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited
potvrdila společnosti ČEZ dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni A- se stabilním výhledem.
Dne 24. 4. 2018 ratingová agentura Moody's Investors Service Ltd. potvrdila společnosti ČEZ
dlouhodobé ratingové hodnocení na úrovni Baa1, výhled byl změněn ze stabilního na pozitivní, a to
v návaznosti na změnu výhledu ratingu České republiky (A1) ze stabilního na pozitivní.

Akcie ČEZ v Polsku

V říjnu 2006 vstoupily akcie energetické společnosti ČEZ úspěšně na Varšavskou burzu cenných papírů, od poloviny prosince téhož roku jsou akcie zařazeny do prestižního indexu polské burzy WIG20. Vstup společnosti ČEZ na varšavskou burzu je iniciován zájmem využít možností, které skýtá rozvinutý kapitálový trh v Polsku. Díky tomuto kroku mají k investicím do akcií ČEZ přístup i polské penzijní fondy, jinak regulatorně poměrně omezené v investicích mimo Polsko. Na polském kapitálovém trhu do té doby prakticky akcie velké energetické společnosti chyběly.

Vyrábíme efektivně šedesát tisíc gigawatthodin elektrické energie ročně

Z celkového objemu elektrické energie vyrobené v České republice připadají na Skupinu ČEZ téměř tři čtvrtiny. Diverzifikované portfolio elektráren umožňuje pružně reagovat na požadavky zákazníků a zároveň poskytovat služby nutné pro spolehlivý provoz elektrizační soustavy. Při řízení výroby klade Skupina ČEZ důraz na zvyšování produktivity. Kromě toho se v posledních letech trvale zvyšuje přidaná hodnota na jednoho zaměstnance a měsíc – dnes Skupina ČEZ vytváří největší přidanou hodnotu v České republice. Dlouhodobé snižování nákladů a zvyšování efektivity jsou základními kameny úspěchu Skupiny ČEZ na liberalizovaném trhu s elektřinou. S cílem pokračovat v tomto trendu zahájila Skupina ČEZ program obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ v hodnotě přibližně 100 mld. Kč. Program si vytkl za cíl komplexně obnovit 11 bloků hnědouhelných elektráren, postavit 2 nové hnědouhelné bloky, každý o instalovaném výkonu 660 MW, a ukončit provoz celkem 14 neefektivních hnědouhelných bloků.

ilustr. obr. - profil - 4Další pokles zhruba na polovinu současné kapacity uhelných zdrojů přijde po roce 2030. Účinnost výroby elektřiny vzroste v obnovených zdrojích oproti současným cca o 15 %, u nově budovaných o více než 25 %. Obnova uhelných zdrojů současně přinese další výrazné snížení emisí škodlivých látek do ovzduší. Jsme největší odběratelé uhlí v České republice. Většinu celkového instalovaného výkonu výrobních kapacit Skupiny ČEZ představují uhelné elektrárny. Téměř veškeré palivo odebírá Skupina ČEZ od uhelných společností na severu Čech, součástí Skupiny ČEZ je i největší dodavatel hnědého uhlí, společnost Severočeské doly. Jako největší odběratel energetického uhlí v České republice poskytuje akciová společnost ČEZ pracovní uplatnění pro velké množství zaměstnanců uhelného průmyslu. Distribuce podle pravidel unbundlingu Regionální distribuční energetické společnosti, které se staly součástí Skupiny ČEZ, zajišťovaly kromě distribuce elektřiny koncovým spotřebitelům také obchodní funkce. V průběhu roku 2005 bylo dosavadní územní uspořádání regionálních distribučních společností Skupiny ČEZ nahrazeno uspořádáním tzv. procesním, které v rámci pravidel Evropské unie respektuje zásadu striktního oddělení distribuce jako regulované činnosti od obchodu, tj. tzv. unbundling. Klíčové činnosti rozvodu a prodeje elektrické energie převzaly nové samostatné společnosti ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Prodej, a.s.. Nový procesní model Skupiny ČEZ zahrnuje několik nových společností, z nichž každá zajišťuje některý z předmětů činnosti energetického koncernu. Sídla společností jsou rozmístěna rovnoměrně po celém distribučním území. I v novém uspořádání Skupina ČEZ pečuje o distribuční sítě tak, aby byla zajištěna spolehlivá a bezpečná dodávka elektřiny všem zákazníkům.

Obchodujeme doma i v zahraničí

Poptávka po elektřině na českém plně liberalizovaném trhu meziročně neustále roste. Rozhodující část elektřiny vyrobené ve Skupině ČEZ je určena pro domácí trh, zbývající část pro zahraničí. Po francouzské energetické společnosti EDF je Skupina ČEZ druhým největším vývozcem elektřiny v Evropě. Energetická společnost ČEZ je také největším dodavatelem podpůrných služeb pro českou  přenosovou soustavu. Zajímavou obchodní komoditou se staly povolenky na emise CO2. Smyslem jejich přidělování je omezit vypouštění škodlivin průmyslovými podniky v zemích EU – kdo ovzduší znečišťuje méně, může povolenky prodat, kdo víc, musí je dokoupit. Plně konsolidované společnosti Skupiny ČEZ zobchodovaly část svého přídělu, kterou nevyužily při výrobě elektřiny, prostřednictvím dvojstranných smluv nebo převodem do následujícího roku. Své know-how v oblasti obchodování s povolenkami, které energetická společnost ČEZ chce poskytnout i v zahraničí, rozšířil vstup ČEZ na amsterdamskou burzu ECX v lednu 2006.

Rozšiřujeme služby pro zákazníky

V rámci zkvalitnění zákaznických služeb, pro lepší využití výrobních kapacit, zvýšení konkurenceschopnosti a posílení pozice společností Skupiny ČEZ na nových trzích, byla v České republice založena síť obchodních center a kanceláří a v několika okolních státech vznikla obchodní zastoupení. Lepší služby pro své zákazníky představuje otevření společných zákaznických kanceláří společnosti ČEZ Zákaznické služby a regionálních distribučních  plynárenských firem působících na distribučním území Skupiny ČEZ v ČR. V šesti městech jsou v prostorách bývalých obchodních míst Skupiny ČEZ ve společných kancelářích poskytovány služby spojené jak s dodávkami elektřiny, tak zemního plynu.

Skupina ČEZ hledá i další způsoby jak zmodernizovat, zrychlit a zkvalitnit kontakt se zákazníky. Příkladem je možnost hotovostní úhrady faktur nebo zálohových plateb za odběr elektřiny.

Investujeme do životního prostředí

V průběhu své novodobé historie investovala energetická společnost ČEZ do svého rozvoje a ekologických opatření více než 200 mld. Kč. Největší dosavadní investicí do životního prostředí bylo uskutečnění rozsáhlého programu odsíření uhelných elektráren v letech 1992–1998, do něhož společnost přímo investovala cca 46 mld. Kč. Program ekologizace umožnil oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %. Od konce roku 1998 jsou všechny uhelné elektrárny energetické společnosti ČEZ vybaveny zařízeními na snižování emisí látek znečišťujících ovzduší. Technologie pro snížení emisí látek znečišťujících ovzduší a jejich parametry, které se dnes v ČR používají, odpovídají úrovni nejlepších dostupných technologií doporučovaných Evropskou unií a umožňují plnit mezinárodní požadavky nových právních předpisů pro ochranu ovzduší. Kromě toho téměř 90 % vedlejších energetických produktů z procesu odsíření již nepatří do kategorie odpadů, ale lze je prakticky využít. V okolí uhelných elektráren došlo k řadě technických a biologických rekultivací, které mají odstranit následky ukládání zbytku nevyužitých vedlejších energetických produktů a revitalizovat krajinu.

ilustr. obr. - profil - ŽPVe všech uhelných elektrárnách probíhá od roku 2005 obnova techniky měření emisí a bylo zahájeno soustavné měření emisí CO2. Ekologickou investicí mimořádného významu je program obnovy uhelných elektráren Skupiny ČEZ, který přinese další snížení objemu emisí SO2 a NOx o více než 50 %. Významné je snížení emisí CO2, a to zejména v souvislosti s plněním závazku z Kjótského protokolu, který stanovil ambiciózní cíl snížit do roku 2012 oproti úrovni roku 1990 emise tohoto skleníkového plynu o 8 %. Energetická společnost ČEZ je první společností v zemích Evropské unie, která přistupuje ke komplexní obnově zdrojů podle nových směrnic EU.

Významné environmentální investice se uskutečnily i v případě využití alternativních paliv a při zavádění systému řízení ochrany životního prostředí EMS. Díky investicím do ekologie, které jsou v případě energetické společnosti ČEZ největší ze všech podniků v ČR, plní zdroje Skupiny ČEZ nejpřísnější standardy dané legislativou Evropské unie. Podporujeme výrobu z obnovitelných zdrojů. V rámci Skupiny ČEZ jsou z obnovitelných zdrojů nejvíce využívány vodní elektrárny, své uplatnění nachází i produkce větrných elektráren a solární energie. Energetická Skupina ČEZ hodlá v následujících letech využívání obnovitelných zdrojů výrazně rozšířit.

Vítr

V současnosti je Skupina ČEZ aktivní zejména v Rumunsku, kde provozuje největší evropský přímořský větrný park a také v Německu, kde akvizicemi v letech 2016 a 2017 získala větrné parky o celkovém instalovaném výkonu více než 130 MW.

Slunce

Sluneční elektrárny, které provozují členové Skupiny ČEZ v České republice, mají v současnosti celkový instalovaný výkon více než 125 MW.

Biomasa

Perspektivním obnovitelným zdrojem energie je biomasa. Čistá biomasa se spaluje ve fluidních kotlích provozů v Hodoníně, Poříčí a Jindřichově Hradci. Kromě toho energetická společnost ČEZ testuje i jiná vhodná paliva rostlinného původu.

Voda

Vodní elektrárny jako významný zdroj ekologické elektřiny Skupiny ČEZ se soustřeďují převážně na tocích řek Vltavy, Labe a Moravy. Jejich celkový instalovaný výkon je více než 1 960 MW. Pružným pokrýváním spotřeby elektřiny a schopností akumulace energie v přečerpávacích elektrárnách zvyšují vodní elektrárny efektivnost provozu elektrizační soustavy.

 

Pro vytvoření rámcových podmínek v oblasti hospodaření s energií a k naplnění poslání a podnikatelských záměrů Skupiny ČEZ schválilo Představenstvo ČEZ, a. s., Energetickou politiku.