Školení pro dodavatele

Školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů na klasických elektrárnách

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2018 byla Pravidla chování na KE rozšířena o novou oblast - Informační a kybernetickou bezpečnost, která byla rovněž zahrnuta do školení vedoucích práce a odpovědných osob.

Od 25. 5. 2018 nový Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS, stáhněte si ho v části Formuláře.

Od 9. 4. 2018 změna v přidělování IPD.

Více informací

 

Uhelné elektrárny a teplárny

Univerzální školení

V rámci školení se seznámíte jak s obecnými pravidly chování na klasických elektrárnách, tak i se specifiky lokality, na které se školení koná.

Úspěšným absolvováním tohoto školení na libovolné lokalitě ČEZ KE získáte kvalifikaci vedoucího práce a/nebo odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP pro VŠECHNY uhelné elektrárny a teplárny ČEZ (ETU, EPR, ELE, TTR, EPC, EMĚ, Energotrans, EPO, TDK, EHO, EDĚ, EVI).

Můžete si vybrat, kde se budete školit.

Školení můžete absolvovat na kterékoli lokalitě ČEZ KE (mimo vodní elektrárny - EVD) bez ohledu na místo výkonu práce. Každý zaměstnanec dodavatele v roli vedoucího práce či odpovědné osoby však bude povinen se seznámit se specifiky lokality, na kterou žádá o vstup, viz část Prezentace.

Vodní elektrárny

Školení pro vodní elektrárny zůstává beze změn, tzn. pro práci na vodních elektrárnách je třeba absolvovat samostatné školení, jako tomu bylo dosud.

Požadavky na školení jsou zakotveny v dokumentaci Pravidla chování v KE, ČEZ_SD_0039. Dokument je závazný pro všechny zaměstnance smluvních partnerů i jejich poddodavatelů.

Školení jsou zdarma zajišťována ze strany ČEZ, a. s., a probíhají na jednotlivých elektrárnách.

Na školení je nutné se přihlásit v dostatečném časovém předstihu před dnem předání pracoviště/staveniště či před zahájením prací na pracovní příkaz.

Školení vedoucích práce a školení odpovědných osob smluvních partnerů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů dle § 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb..