Školení pro dodavatele

Školení vedoucích práce a odpovědných osob dodavatelů na klasických elektrárnách

UPOZORNĚNÍ

Od 1. 9. 2018 byla Pravidla chování na KE rozšířena o novou oblast - Informační a kybernetickou bezpečnost, která byla rovněž zahrnuta do školení vedoucích práce a odpovědných osob.

Od 25. 5. 2018 nový Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS, stáhněte si ho v části Formuláře.

Od 9. 4. 2018 změna v přidělování IPD.

Více informací

 

Uhelné elektrárny a teplárny

Univerzální školení

V rámci školení se seznámíte jak s obecnými pravidly chování na klasických elektrárnách, tak i se specifiky lokality, na které se školení koná.

Úspěšným absolvováním tohoto školení na libovolné lokalitě ČEZ KE získáte kvalifikaci vedoucího práce a/nebo odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP pro VŠECHNY uhelné elektrárny a teplárny ČEZ (ETU, EPR, ELE, TTR, EPC, EMĚ, Energotrans, EPO, TDK, EHO, EDĚ, EVI).

Můžete si vybrat, kde se budete školit.

Školení můžete absolvovat na kterékoli lokalitě ČEZ KE (mimo vodní elektrárny - EVD) bez ohledu na místo výkonu práce. Každý zaměstnanec dodavatele v roli vedoucího práce či odpovědné osoby však bude povinen se seznámit se specifiky lokality, na kterou žádá o vstup, viz část Prezentace.

Vodní elektrárny

Školení pro vodní elektrárny zůstává beze změn, tzn. pro práci na vodních elektrárnách je třeba absolvovat samostatné školení, jako tomu bylo dosud.

Požadavky na školení jsou zakotveny v dokumentaci Pravidla chování v KE, ČEZ_SD_0039. Dokument je závazný pro všechny zaměstnance smluvních partnerů i jejich poddodavatelů.

Školení jsou zdarma zajišťována ze strany ČEZ, a. s., a probíhají na jednotlivých elektrárnách.

Na školení je nutné se přihlásit v dostatečném časovém předstihu před dnem předání pracoviště/staveniště či před zahájením prací na pracovní příkaz.

Školení vedoucích práce a školení odpovědných osob smluvních partnerů nenahrazuje školení z právních a ostatních předpisů dle § 103 odst. 2, zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), ani školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců dle § 16, zákona č. 133/1985 Sb., a podle § 23, vyhlášky č. 246/2001 Sb..

Časté otázky

Odpovědi na vaše otázky ohledně školení, identifikačních karet a další.

Seznámení s Pravidly chování v ČEZ, a. s., KE v oblastech:

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
 • Požární ochrana (PO)
 • Havarijní připravenost (HP)
 • Ochrana životního prostředí (OŽP)
 • Fyzická ochrana (FO)
 • ŘÍZENÍ PRACÍ
 • Informační a kybernetická bezpečnost (IKB)

Osnova školení

 • odpovědné osoby za BOZP, PO, OŽP
 • vedoucí práce

POZOR! Ostatní zaměstnance si pro vstup do areálu ČEZ školí dodavatel sám.

Více informací

 

Pro přihlášení jsou nutné tyto informace:

 • jmenný seznam přihlašovaných
 • role přihlašovaných, na kterou budou školeni (vedoucí práce x odpovědná osoba, případně obě)
 • obchodní název KMENOVÉHO zaměstnavatele přihlašovaných
 • kontakt na osobu, která přihlašuje: e-mailová adresa, mobil (popř. pevná linka)

Konkrétní termíny a aktuálně volná místa se zobrazí v excelovém souboru po kliknutí na zvolený měsíc či lokalitu (EVD). Následně se řiďte pokyny, které jsou uvedeny na prvním listu souboru. Přihlašování se uzavírá zpravidla 3 dny před termínem konání školení.

Zařazení na školení Vám bude e-mailem potvrzeno nebo zamítnuto.

Pokud bude na termín v době uzávěrky přihlašování méně než 5 přihlášených, školení bude zrušeno a nabídneme vám jiný termín v jiné lokalitě.

POZOR! Na školení nebude umožněn vstup bez předchozího potvrzeného přihlášení!

V případě nejasností se můžete obrátit na koordinátora školení, tel. 211 043 452 , e-mail: skolenidodavateluke@cez.cz.

 • Účastník je od zaměstnavatele proškolen podle Zk. 262/2006 Sb. a dle Zk. 133/1985 Sb., §16;
 • účastník je určen dodavatelem jako vedoucí práce a/nebo odpovědná osoba ve Formuláři pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS;
 • účastník rozumí a je schopen komunikovat v českém jazyce;
 • účastník je přihlášen na školení (tj. kontaktní osoba pro přihlášení potvrdila přihlášení na požadovaný termín e-mailem);
 • účastník se dostaví do školící místnosti v čistém oděvu a VČAS;
 • účastník bude mít s sebou všechny níže uvedené dokumenty.

POZOR! ČEZ může zamítnout účast osoby na školení v případě, že účastník nepřijde včas na zahájení školení nebo nebude řádně přihlášen nebo nebude mít požadované doklady, případně nebudou úplně a správně vyplněny, nebo pokud osoba nebude plynně komunikovat v českém jazyce.

 • doklad totožnosti – občanský průkaz nebo pas;
 • vyplněný Formulář pro evidenci osoby dodavatele KE v SAP/AS s originálním podpisem účastníka;
 • vyplněný formulář Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE;
 • psací potřeby.

Formulář je povinný pro všechny účastníky školení bez ohledu na to, zda již byli do aplikací SAP/Passport AS zavedeni v minulosti.
Povinným údajem je IPD, akuální informaci, jak jej získáte, najdete v části Přidělování IPD.
Jednou přidělené IPD zůstává pro konkrétní osobu stále stejné.
Na formuláři musí být vždy originální podpis účastníka (zaměstnance dodavatele).

Potvrzení slouží dodavateli k jeho vlastní evidenci platnosti školení. Po absolvování školení bude formulář potvrzen ze strany ČEZ, tzn. bude zaznamenán výsledek ověření znalostí, a bude vrácen účastníkovi. Kopie Potvrzení se přikládá k Žádosti o identifikační karty.

Slouží k vydání nové karty nebo aktivaci či prodloužení platnosti stávající identifikační karty. Přístupový systém je jednotný do všech areálů KE, proto by měl mít každý pracovník pouze 1 identifikační kartu, kterou si aktivuje na lokalitách, kde vykonává pracovní činnosti.

Pokud účastník nechce v rámci školení žádat o vydání IK, není tento formulář na školení povinný.

Platnost školení je 2 roky.

Dodavatel sleduje a vyhodnocuje platnost školení dle Potvrzení o školení vedoucích práce a odpovědných osob na KE.
Následně s dostatečným časovým předstihem přihlásí účastníky na další termín školení.

 1. REGISTRACE
  - kontrola účastníka dle dokladu totožnosti a seznamu přihlášených osob
  - kontrola povinných formulářů
 2. ŠKOLENÍ
 3. OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ
  - testování bude probíhat písemně
 4. POTVRZENÍ FORMULÁŘŮ ze strany ČEZ
 5. PODPIS ÚČASTNÍKŮ na prezenční listině
  - účastník je povinen účastnit se celého školení, jinak nebude proškolení uznáno

V rámci školení jste seznámeni s obecnými pravidly chování na KE v oblastech FO, BOZP, PO, HP, OŽP, řízení prací a zpravidla rovněž se specifiky lokality, kde se školení koná.

Pokud budete působit i na jiné lokalitě, než jste absolovali školení, máte povinnost se sami seznámit s jejími místními podmínkami, viz Specifika lokalit, jinak vám nebude aktivována identifikační karta a umožňen vstup na tuto lokalitu.

Univerzální školení - seznam prezentací:

 • 01 Úvod do školení
 • 02 BOZP specifika KE
 • 03 OŽP obecná část KE
 • 04 PO obecná část, PO specifika KE
 • 05 IKB
 • Specifika lokalit

Pokud budete prezentace využívat ke školení ostatních pracovníků, je třeba si vždy stáhnout všech 5 souborů (viz níže) a Specifika příslušné lokality, abyste získali kompletní informace.

Dokument Typ Velikost
Prezentace k Univerzálnímu školení KE (kromě EVD)
01 Úvod do školení pptx 3 882 kB
02 BOZP specifika KE pptx 14 983 kB
03 OŽP obecná část KE pptx 2 421 kB
04 PO obecná část pptx 7 387 kB
04 PO specifika KE pptx 4 784 kB
05 IKB pptx 996 kB
Specifika lokalit 
Elektrárna Dětmarovice pptx 3 796 kB
Elektrárna Hodonín pptx 13 532 kB
Elektrárna Ledvice pptx 5 400 kB
Elektrárna Mělník pptx 11 333 kB
Elektrárna Počerady pptx 3 974 kB
Elektrárna Poříčí a Teplárna Dvůr Králové ppt 12 658 kB
Elektrárna Prunéřov ppt 12 207 kB
Elektrárna Tušimice ppt 20 085 kB
Teplárna Trmice pptx 9 195 kB
Energocentrum Vítkovice pptx 5 626 kB
Prezentace ke školení Vodních elektráren ( EVD)
Úvod do školení EVD pdf 1 029 kB
BOZP EVD pdf 20 035 kB
OŽP EVD pdf 2 694 kB
PO obecná část pptx 7 387 kB
PO specifika EVD pptx 10 323 kB
IKB pptx 996 kB

Pro identifikaci v informačních systémech Skupiny ČEZ přidělujeme pracovníkům smluvních partnerů a jejich poddodavatelů 10ti místné číslo, tzv. IPD.

Jednou přidělené IPD zůstává pro konkrétní osobu stále stejné, není třeba žádat opakovaně.
IPD přidělená do 9. 4. 2018 jsou i nadále platná, pokud je máme k 6. 4. zaevidovaná a jsou správně vygenerovaná.

Jak si zažádat o IPD?

Žadatel se musí dostavit osobně na registrační místo - výdejnu identifikačních karet (seznam včetně provozní doby). Přinese si:

 1. doklad totožnosti (občan ČR – občanský průkaz nebo pas; cizinec s pobytem v ČR – průkaz Povolení k pobytu; cizinec - pas nebo občanský průkaz (SVK),
 2. vyplněný a podepsaný formulář Žádost externí osoby o přidělení identifikačního čísla (IPD) pro evidenci v aplikacích Skupiny ČEZ
 3. vyplněný a podepsaný Formulář pro evidenci osoby dodavatele v SAP/AS, viz formuláře ke školení. Na tento formulář mu bude doplněno IPD a odnese si jej. Vedoucí práce a odpovědné osoby formulář odevzdají na školení. Pracovníci, kteří na něm mají zaškrtnutu kategorii ostatní nebo pracovník s právem vstupovat do AS, originál formuláře odešlou na adresu: ČEZ, a. s., Martin Konečný, Duhová 1, 140 00 Praha 4. Doporučujeme si udělat kopii.

Prosíme Vás, abyste si, pokud to bude možné, zajistili IPD dříve než v den, kdy jdete na školení vedoucích práce a odpovědných osob.

Seznam lokalit

Lokalita Provozní doba výdejny IK
Elektrárna Dětmarovice 7:00 - 10:00 (po, út, čt)
Elektrárna Hodonín 6:00 - 14:00 (po - čt)
Elektrárna Ledvice 6:00 - 13:30 (po - pá)
Elektrárna Mělník 6:00 - 14:00 (po - pá)
Elektrárna Počerady 6:00 - 14:00 (po - pá)
Elektrárna Poříčí 7:00 - 15:00 (po - čt)
Elektrárna Prunéřov 6:30 - 13:30 (po - pá)
Energocentrum Vítkovice 8:00 - 12:00 (po, st, čt)
Elektrárny Tušimice 6:30 - 14:00 (po - pá)
Teplárna Trmice 7:00 - 15:00 (po - pá)
Vodní elektrárny v době školení VP a OO
Školicí středisko ČEZ, Ibsenova 1a, Brno-Lesná dle telefonické dohody 602 586 104