Pololetní zprávy

Pololetní zpráva – 2019

Vybrané události I. pololetí roku 2019

Leden

 • nákup projektů francouzských větrných elektráren s instalovaným výkonem až 119 MW,

 • spuštění webu www.bezstavy.cz pro zákazníky ČEZ Distribuce, na kterém se mohou dozvědět informace například o výpadcích během kalamit a předpokládaném obnovení dodávky elektřiny,
 • Inven Capital, investiční fond Skupiny ČEZ hledající příležitosti v oblasti nové energetiky, se stal podílníkem ve společnosti Driivz, jejíž modulární systém pro řízení dobíjecích stanic využívá globálně 300 tisíc řidičů.

Pololetní zpráva ke staženíÚNOR

 • prodej podílu investičního fondu Inven Capital v bavorském výrobci bateriových systémů sonnen; prodejní cena činila cca dvojnásobek pořizovací hodnoty. 

Březen 

  • vyloučení jaderné, uhelné a plynové energetiky Evropským parlamentem z kategorie udržitelných zdrojů, čímž se zvyšuje riziko změny regulace EU v budoucnu – na rozdíl od udržitelných zdrojů disponujících tzv. „green label“ (zelenou visačkou),
  • získání podílu v izraelské společnosti CyberX fondem INVEN CAPITAL, dodavateli komplexních řešení v oblasti průmyslové kybernetické bezpečnosti,
  • podpis memoranda o krizové komunikaci v době kalamit mezi českými energetickými distribučními společnostmi ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce na straně jedné a operátory telekomunikační infrastruktury na straně druhé.

Duben

 • ukončení smlouvy se společností Inercom o prodeji bulharských aktiv Skupiny ČEZ,

 • zahájení prodeje elektromobilů Skupinou ČEZ domácnostem a živnostníkům.

Květen

  • rozhodnutí o aktualizaci dividendové politiky v návaznosti na aktualizaci strategie Skupiny ČEZ, která nadále nepředpokládá významné investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí; výplatní poměr byl navýšen na 80–100 % konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy,

  • pořízení německé skupiny HERMOS, působící v oblasti ESCO služeb.

Červen

  • uzavření smlouvy se společností Eurohold o prodeji bulharských aktiv Skupiny ČEZ za cenu 335 mil. EUR (cca 8,6 mld. Kč),

  • získání podílu v české společnosti Neuron Soundware, dodavateli inteligentních řešení pro diagnostiku soustrojí na základě akustické analýzy provozu strojů, fondem INVEN CAPITAL,

  • zahájení mezinárodní prověrky WANO v Jaderné elektrárně Temelín, finální výsledky mise budou k dispozici v říjnu,

  • konání 28. řádné valné hromady společnosti ČEZ, která mimo jiné schválila aktualizaci koncepce podnikatelské činnosti Skupiny ČEZ a společnosti ČEZ, a. s.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

  • nabytí účinnosti „Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitelů“, jejímž signatářem je rovněž Skupina ČEZ; dodavatelé se v ní zavázali k dobrovolnému dodržování nových pravidel, která přispějí k další kultivaci prodeje energií v ČR,

  • otevření 100. rychlodobíjecí stanice Skupiny ČEZ pro elektromobily v České republice,

  • vydání kladného posudku vlivu na životní prostředí k prodloužení těžby uhlí v Dole Bílina do roku 2035 Ministerstvem životního prostředí ČR.

Ke stažení

Pololetní zpráva za leden až červen 2019

Vybrané události I. pololetí roku 2018

Leden

 • nabytí právní moci rozhodnutí, kterým SÚJB povoluje provoz 3. a 4. bloku jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou,
 • zánik společnosti ČEZ Distribuční služby v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ Distribuce,
 • zánik společnosti ČEZ Inženýring v důsledku fúze sloučením se společností ČEZ, a. s.,
 • získání 100% podílu v polské společnosti Metrolog sp. z o. o.,
 • nabytí 25% podílu ve společnosti ENESA; tímto krokem se ČEZ ESCO stal jejím jediným akcionářem.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • podepsání kupní smlouvy na prodej bulharských aktiv Skupiny ČEZ (elektrárny Orešec a Bara, dále distribuce, prodej a trading elektřiny včetně poskytování podpůrných činností),
 • dokončení přeměny právní formy uzavřeného investičního fondu Inven Capital na akciovou společnost s proměnným kapitálem (SICAV), čímž byla naplněna podmínka pro správu 50 mil. EUR od Evropské investiční banky.

Březen 

 • dokončení technicko-ekonomické studie dlouhodobého provozu Jaderné elektrárny Temelín, která potvrdila reálnost provozu tohoto zdroje do roku 2060 pro 1. blok, resp. 2062 pro 2. blok, přičemž ani pro provoz za tento horizont nebyla v rámci studie identifikována zásadní bezpečnostně-technická omezení,
 • nabytí právní moci integrovaného povolení pro první z připravovaných větrných elektráren Skupiny ČEZ (Aschères-le-Marché) ve Francii, 
 • spuštění oznamování plánovaných odstávek a poruch společností ČEZ Distribuce prostřednictvím elektronické pošty nebo krátkých textových zpráv.

Duben

 • otevření první z rychlodobíjecích stanic pro elektromobily plánovaných ve spolupráci s maloobchodním řetězcem Kaufland v České republice,
 • navýšení dosažitelného výkonu prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín o 2 MWe technickými úpravami na vysokotlakém dílu turbíny.

Květen

 • zahájení poskytování služby ČEZ SERVIS VYTÁPĚNÍ, která se zákazníkům postará o kompletní servis jejich plynového kotle,
 • spuštění pilotního projektu 3MW lithium-iontového bateriového systému v Tušimicích, který by měl poskytovat podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy,
 • získání kladného stanoviska od Ministerstva životního prostředí ČR k dokumentaci EIA pro projekt Nový zdroj fluidní kotel a plynová kotelna v lokalitě Mělník.

Červen

 • konání řádné valné hromady společnosti ČEZ, která mimo jiné schválila výplatu dividendy; přiznaná dividenda byla 17,8 mld. Kč,
 • otevření první z rychlodobíjecích stojanů pro elektromobily plánovaných ve spolupráci se sítí čerpacích stanic pohonných hmot Benzina v České republice; dále také zprovoznění 100. dobíjecí stanice pro elektromobily Skupiny ČEZ v České republice,
 • uskutečnění série veřejných projednání dokumentace EIA nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany, která se konala v Maďarsku a České republice, a veřejné diskuse v Rakousku a Německu,
 • vydání Zprávy o udržitelném rozvoji ČEZ za rok 2017.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • zveřejnění mezinárodního žebříčku amerického časopisu Institutional Investor, který vyhodnotil ČEZ jako společnost s nejlepšími vztahy s investory (investor relations) i systémem řízení a kontroly firmy (corporate governance) z rozvíjejících se energetik v regionu EMEA – (region Evropy, Středního východu a Afriky); Martin Novák byl oceněn jako nejlepší finanční ředitel a Daniel Beneš se umístil na druhém místě mezi generálními řediteli celého regionu,
 • aktualizace etického kodexu ČEZ Prodej podle vzoru ERÚ; nyní přísnějšího, zejména v procesu změny dodavatele; etický kodex popisuje pravidla pro jednání obchodníka se zákazníkem i pravidla pro jednání obchodníků mezi sebou navzájem,
 • zamítnutí transakce prodeje bulharských aktiv Skupiny ČEZ ze strany Komise pro ochranu hospodářské soutěže v Bulharsku, kupující subjekt Inercom podal vůči rozhodnutí správní žalobu.

Srpen

 • podání správní žaloby ČEZ proti zamítavému rozhodnutí bulharské Komise pro ochranu hospodářské soutěže ve věci prodeje bulharských aktiv Skupiny ČEZ.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2017

Leden

 • převod akcií společnosti Elektrárna Tisová ze společnosti ČEZ na Sokolovskou uhelnou (SU) dle dohody mezi společnostmi ČEZ a SU, jejímž výsledkem bylo uzavření nové smlouvy na dodávky uhlí až do roku 2025, dohoda na řešení dlouhodobých obchodních sporů, prodej Elektrárny Tisová do rukou SU a ukončení všech běžících soudních procesů a řízení,
 • uskutečnění rebrandingu rumunské distribuční společnosti CEZ Distributie k 3. 1.; novým názvem společnosti je Distributie Energie Oltenia S.A. a společnost používá nové logo Distributie Oltenia.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • zahájení poskytování služby zápůjčky bateriových systémů výrobce sonnen pro koncové zákazníky v ČR.

Březen

 • sloučení divize nová energetika a divize vnější vztahy a regulace do nově zřízené divize s názvem nová energetika a distribuce ke dni 1. 3.,
 • v Rumunsku vstoupila 31. 3. v platnost pravidla upravující podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů zvyšující transparentnost celkového systému podpory OZE.

Duben

 • dokončení v pořadí již čtvrté prověrky Jaderné elektrárny Dukovany prováděné experty mezinárodní mise WANO, v rámci které bylo identifikováno 9 oblastí pro zlepšení a 2 dobré praxe přenositelné do jiných elektráren,
 • vypořádání blokového prodeje akcií maďarské společnosti MOL a předčasného výkupu konvertibilních dluhopisů, čímž bylo ukončeno téměř desetileté vlastnictví 7,5 % akcií s celkovým pozitivním saldem peněžních toků pro Skupinu ČEZ ve výši +3,4 mld. Kč (prodej akcií neprodaných v rámci blokového prodeje byl dokončen v květnu).

Květen

 • dozorčí rada ČEZ, a. s., nevyslovila předchozí souhlas s návrhem představenstva na prodej Elektrárny Počerady, a.s.,
 • rozhodnutí o vzniku samostatné divize jaderná energetika ke dni 1. 6., jejímž ředitelem se stal Bohdan Zronek, dosavadní ředitel JE Temelín a od 18. 5. i nový člen představenstva ČEZ, a. s.; z dosavadní divize výroba budou k 1. 9. do nové divize jaderná energetika vyčleněny organizační jednotky JE Temelín, JE Dukovany a relevantní centrální útvary a do působnosti nové divize budou přiřazeny společnosti ČEZ Energoservis, ÚJV Řež a další relevantní dceřiné společnosti; nová divize jaderná energetika bude rovněž zodpovědná za přípravu nových jaderných zdrojů v Dukovanech a Temelíně,
 • ve dnech 14. - 23. 5. v ČEZ úspěšně proběhla první korporátní mise WANO, která prověřovala činnosti zejména v oblastech řízení a správy centrály, podpory výkonnosti, komunikace a lidských zdrojů; mise potvrdila 2 dobré praxe a doporučila 2 oblasti pro zlepšení,
 • prostřednictvím společnosti Inven Capital získán minoritní podíl v saské společnosti CLOUD & HEAT Technologies GmbH.

Červen

 • konání 25. řádné valné hromady, která mj. schválila dividendu ve výši 33 Kč/akcii,
 • podepsána akvizice 14 provozovaných větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 35,4 MW v lokalitě Lettweiler Höhe v Německu,
 • vstup na francouzský trh obnovitelných zdrojů akvizicí developerských projektů 9 parků větrných elektráren s plánovaným výkonem až 101,8 MW; připojení a první výnosy se předpokládají v letech 2019 – 2022,
 • dokončení prodeje bytového fondu v Praze-Písnici za 1,3 mld. Kč.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • dne 11. 7. nabylo právní moci rozhodnutí SÚJB, kterým povoluje provoz 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou,
 • zahájení výstavby nového datového centra Skupiny ČEZ na místě bývalé elektrárny Tušimice I s plánovaným termínem zprovoznění v roce 2019,
 • vstup na německý trh ESCO služeb akvizicí úspěšné společnosti Elevion, která patří k největším poskytovatelům komplexních energetických služeb v Německu (specializující se na instalace, modernizace a rekonstrukce energetických zařízení v komerčních a průmyslových budovách); roční tržby společnosti činí cca 8 mld. Kč; zaměstnává přes 1 800 zaměstnanců.

Srpen

 • obdržení závazných nabídek na aktiva ČEZ v Bulharsku od několika zájemců; probíhá vyhodnocování nabídek.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2016

Únor

 • obnovení provozu 1. a 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany,
 • potvrzení ratingu ČEZ ratingovou agenturou Standard & Poor’s na úrovni A- včetně stabilního výhledu,
 • vstup Skupiny ČEZ jako partnera do nizozemského startupového akcelerátoru Rockstart, kde se v rámci fondu Smart Energy v letech 2016 až 2018 stane menšinovým vlastníkem ve třech portfoliích s celkem 30 inovativními společnostmi; podporované projekty cílí na inovace směřující k efektivnějšímu využití energií.

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • obdržení povolení pro provoz 1. bloku Jaderné elektrárny Dukovany na dobu neurčitou; platnost povolení je podmíněna plněním řady provozních podmínek,
 • uspořádání první akce s názvem ČEZ Energy Services Forum, na níž byly třem stovkám zákazníků z řad firem, obcí a institucí představeny cíle a produkty skupiny ČEZ ESCO.

Duben

 • zavedení nové produktové řady pro elektřinu ČEZ ELE S ODMĚNOU přinášející zákazníkům při uzavření smlouvy na tři roky slevu 20 % oproti základnímu ceníku,
 • ukončení vnitrofiremního šetření problematiky nedostatečných kontrol svarových spojů na jaderných elektrárnách a přijetí systémových opatření,
 • získání podílu v bavorské technologické společnosti tado GmbH zabývající se možnostmi chytrého řízení teploty v domácnostech.

Květen

 • obnovení provozu 4. bloku Jaderné elektrárny Dukovany.

Červen

 • konání 24. řádné valné hromady, která mj. schválila dividendu ve výši 40 Kč/akcie brutto a vyčlenění části obchodního závodu – organizační jednotky „NJZ ETE“ a „NJZ EDU“,
 • převzetí 2 bloků Elektrárny Prunéřov II do užívání,
 • schválení individuální notifikace podpory výroby z obnovitelných zdrojů ze strany Evropské komise (DG COMP) pro parky větrných elektráren Fântânele Vest a Cogealac v Rumunsku.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • převzetí posledního ze tří bloků Elektrárny Prunéřov II do užívání, čímž byla ukončena komplexní obnova,
 • předání dokumentů potřebných pro spuštění procesu komplexního posouzení vlivů plánované výstavby nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany na životní prostředí (EIA) Ministerstvu životního prostředí dne 20. 7. 2016,
 • podání rozhodčí žaloby (Request for Arbitration) proti Bulharské republice, čímž ČEZ oficiálně zahájil mezinárodní investiční arbitráž podle smlouvy o Energetické chartě z důvodů neochránění investice,
 • podání žádosti na SÚJB o prodloužení platnosti stávajícího povolení k provozu 2. bloku Jaderné elektrárny Dukovany, které platí do 31. 12. 2016, až do 10. 7. 2017.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2015

Leden

 • pozastavení provozu uhelné elektrárny Varna v Bulharské republice,
 • začátek platnosti Etického kodexu Skupiny ČEZ – komplexního souhrnu pravidel etického chování se zaměřením na vnější vztahy, zaměstnanecké vztahy, životní prostředí, bezpečnost práce a ochranu Skupiny ČEZ.

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • úspěšné provedení mimořádného cvičení s utajovaným scénářem v Jaderné elektrárně Temelín, jehož cílem bylo vyzkoušet reakci na neplánovanou situaci,
 • zavedení nového produktu ČEZ S ODMĚNOU v oblasti dodávky zemního plynu; při uzavření smlouvy na dobu tří let zaručuje v prvním roce cenu o 7 % nižší oproti základnímu produktu hlavního dodavatele na daném distribučním území, ve druhém roce o 8 % a ve třetím dokonce o 10 %; zákazníci zároveň dostanou okamžitý bonus za uzavření smlouvy v závislosti na výši spotřeby.

Duben

 • mezinárodní rozhodčí soud při ICC v Paříži v naprosté většině zamítl nároky přesahující 81 milionů EUR (2,2 mld. Kč) uplatňované proti společnosti ČEZ ze strany rumunské společnosti Electrica (a jejího nástupce v této věci, společnosti Societatea de Administrare a Participaţiilor în Energie S.A.) pro údajné porušování závazků ČEZ z privatizační smlouvy z roku 2005; soud uznal žalující straně jen zcela minimální nároky, které nejsou materiální povahy,
 • uskutečnění druhého koordinovaného cvičení obnovy elektrizační soustavy České republiky po poruše velkého rozsahu (blackoutu).

Květen

 • rozhodnutí ČEZ, a. s., nevyužít svoji první opci na prodej elektrárny Počerady těžební společnosti Vršanská uhelná a.s. ze skupiny Czech Coal,
 • aktualizace dividendové politiky ČEZ, a. s.; navýšení dividendového výplatního poměru na 60 – 80 % konsolidovaného čistého zisku očištěného o mimořádné vlivy,
 • uskutečnění následné mise OSART Corporate Follow-Up 2015, která prokázala, že většina nálezů Mise OSART z roku 2013 byla vyřešena, u zbývajících třech nálezů byl shledán dostatečný pokrok v řešení,
 • schválení aktualizované Státní energetické koncepce Vládou České republiky, která mj. předpokládá větší diverzifikaci zdrojů a zachování stávající plné nezávislosti v oblasti dodávek tepla a elektřiny, ale bez významného vývozu vyrobené elektřiny,
 • vyhlášení projektu „Teplofikace Teplic − snížení nákladů na teplo a emisí v Teplicích“ (centrální zásobování teplem) Projektem roku 2014 v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“.

Červen

 • konání 23. řádné valné hromady ČEZ, a. s., včetně rozhodnutí o výplatě dividendy ve výši 40 Kč/akcii,
 • oznámení plánu Skupiny ČEZ snížit své emise skleníkových plynů do roku 2050 na nulu,
 • společnost ČEZ Prodej na základě rozhodnutí soudu inkasovala celkem 1,1 mld. Kč od společnosti Správa železniční dopravní cesty z titulu smlouvy na dodávku elektřiny v roce 2010.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • v souladu s Dohodou o narovnání ve výši 95 mil. EUR uhradil albánský stát řádně další splátku ve výši 21,75 mil. EUR (cca 0,6 mld. Kč), od začátku splácení již uhradil 31,75 mil. EUR; další úhrady budou probíhat v ročních splátkách do roku 2018,
 • Skupina ČEZ získala menšinový podíl spolu s právem podílet se na strategickém rozhodování německé firmy Sonnenbatterie GmbH, která je světovou jedničkou ve výrobě bateriových systémů skladování energie.

Srpen

 • s účinností od 1. 8. 2015 byly vyhlášeny nové regulační podmínky pro distribuci a prodej v Bulharsku; cena pro koncového zákazníka je nižší o 1,99 %.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2014

Leden

 • schválení alokace emisních povolenek na výrobu elektřiny a tepla v ČR pro rok 2013 Evropskou komisí.

Únor

 • vydání dluhopisů vyměnitelných za akcie společnosti MOL Nyrt. v objemu 470,2 mil. EUR.

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • zahájení řízení o odebrání licence na prodej elektřiny bulharské dceřiné společnosti
 • v Rumunsku vstoupil v platnost zákon, který omezuje podporu obnovitelných zdrojů včetně větrných elektráren Fântânele a Cogealac
 • první zapálení kotle v turecké paroplynové elektrárně Egemer
 • schválena konsolidace inženýrských kapacit s cílem jejich přizpůsobení požadavkům interních zákazníků a situaci na trhu; předpokládá se kumulovaná úspora přes 1 mld. Kč během 4 let.

Duben

 • rozhodnutí ČEZ, a. s., o zrušení zadávacího řízení na výstavbu dvou nových bloků Jaderné elektrárny Temelín
 • vypořádání zpětného odkupu dluhopisů ČEZ, a. s., se splatností v roce 2015 a 2016 v celkovém objemu 300 mil. EUR bez možnosti výměny za nové dluhopisy.

Květen

 • vydání Zákaznického kodexu Skupiny ČEZ shrnujícího rozsah i úroveň služeb pro domácnosti a malé podnikatele
 • vyhlášení projektu Teplofikace Ledvic (centrální zásobování teplem) Projektem roku 2013 v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“ na Dnech teplárenství a energetiky v Hradci Králové
 • uskutečnění Mise MAAE OSART „Follow-up“ v Jaderné elektrárně Temelín, která pozitivně zhodnotila efektivitu opatření přijatých v organizaci a řízení, provozu, údržbě, technické podpoře, zpětné vazbě, chemii, radiační ochraně a řízení havarijních stavů na základě doporučení z roku 2012; sedm z jedenácti doporučení z roku 2012 je zcela vyřešených, ostatní jsou v řešení.

Červen

 • vyhlášení ambiciózních cílů úspor stálých provozních nákladů, a to ve výši 16 % oproti podnikatelskému plánu na roky 2015 a 2016; cílové hodnoty úspor pro jednotlivé divize a segmenty podnikání se pohybují v rozmezí 14 – 27 %; podmínkou všech úsporných opatření zůstává dodržení veškerých bezpečnostních, legislativních a regulatorních požadavků
 • uzavření dohody o narovnání s Albánskou republikou, v rámci níž získá ČEZ, a. s., (při splnění odkládacích podmínek) zpět 100 mil. EUR za úhradu pohledávek a převod podílu v CEZ Shpërndarje
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • zahájení odstávky I. bloku Jaderné elektrárny Temelín, v rámci které dojde k výměně tří nízkotlakých dílů turbíny a náhradě stávající nízkotlaké olejové regulace turbíny za novou vysokotlakou a tím vzroste dosažitelný výkon
 • uskutečnění úspěšného cvičení SAFEGUARD Dukovany 2014 zaměřeného na praktické procvičení součinnosti Armády ČR, Policie ČR a společnosti ČEZ při zajištění vnější bezpečnosti elektrárny
 • generální ředitel ČEZ jednal s rumunským premiérem a ministrem pro energetiku na téma omezení podpory obnovitelných zdrojů v zemi.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • zjednodušení struktury zákaznické linky Skupiny ČEZ v České republice; délka kontaktu s hlasovým automatem byla snížena o 60 %
 • od 1. 7. 2014 je v účinnosti nové cenové rozhodnutí bulharského regulátora DKEVR; v důsledku toho klesne marže distribuční společnosti o cca 4 % a marže prodejní společnosti o cca 33 %.

Srpen

 • uzavření smlouvy se společností Vršanská uhelná o poskytnutí výrobní kapacity z portfolia elektráren ČEZ, a. s., k přepracování uhlí na elektřinu; výnos za poskytnutí 200MW kapacity se očekává v řádu stovek miliónů Kč ročně; smlouva byla uzavřena s platností na rok 2015 s možností pokračovat v plnění za obdobných podmínek až do roku 2020.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2013

Leden

 • potvrzení ratingového hodnocení A- se stabilním výhledem agenturou Standard & Poor's
 • ztráta kontroly nad albánskou dceřinou společností CEZ Shpërndarje Sh.A. v důsledku odebrání licencí albánským regulačním úřadem ERE. Správu společnosti převzal tímto úřadem jmenovaný administrátor.
 • vydání kladného stanoviska Ministerstva životního prostředí České republiky v rámci posuzování výstavby dvou bloků Jaderné elektrárny Temelín z hlediska dopadů na životní prostředí (EIA).

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • zahájení řízení o odebrání licencí na distribuci a prodej elektřiny bulharským společnostem Skupiny ČEZ při nestabilní politické situaci v zemi.

Březen

 • uzavření dlouhodobé smlouvy mezi ČEZ, a. s., a těžařskou společností Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal o dodávkách uhlí pro Elektrárnu Počerady, včetně opční smlouvy na případný prodej elektrárny v budoucnu
 • uzavření smlouvy o prodeji Elektrárny Chvaletice společnosti Litvínovská uhelná a.s. (od 2. 8. 2013 Severní energetická a.s.)
 • dokončení předběžného hodnocení nabídek na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Temelín 3 a 4 a jeho předání uchazečům.

Duben

 • získání 1. místa v soutěži o projekt roku v soustavách zásobování teplem v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“. Ocenění získala společnost ČEZ Teplárenská, a.s., za projekt napojení města Bíliny na dálkové vytápění z Elektrárny Ledvice.

Květen

 • zahájení mezinárodní arbitráže proti Albánské republice, v níž ČEZ, a. s., vymáhá náhradu škody vzniklé neochráněním investice do distribuční a prodejní společnosti CEZ Shpërndarje Sh.A.
 • spuštění retailového zákaznického programu Šťáva
 • podepsání memoranda s Moravskoslezským krajem (jako prvním z krajů) a statutárním městem Ostrava
 • o jejich vstupu do projektu Elektromobilita Skupiny ČEZ.

Červen

 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • ukončení procesu prodeje Elektrárny Dětmarovice v závěrečné fázi kvůli odstoupení společnosti GASCONTROL z tendru.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • zveřejnění informace o odkladu předpokládaného termínu uzavření smlouvy s dodavatelem nových bloků Jaderné elektrárny Temelín 3 a 4
 • zprovoznění jednotného dispečerského systému pro celé distribuční území ČEZ Distribuce
 • oznámení záměru poskytovat mobilní služby a stát se tak plnohodnotným virtuálním operátorem v České republice.

Srpen

 • doručení dopisu o schválení prodeje Elektrárny Chvaletice Evropskou komisí, čímž byla splněna druhá a poslední odkládací podmínka pro vypořádání prodeje
 • zahájení zvyšování výkonu 2. bloku Jaderné elektrárny Temelín využitím projektových rezerv
 • podání stížnosti a podnětu k Evropské komisi proti Rumunsku kvůli omezení podpory výroby z obnovitelných zdrojů.

Ke stažení

Vybrané události I. pololetí roku 2012

Leden

 • uskutečnění organizační změny v ČEZ, a. s., kterou zanikla funkce výkonného ředitele a byl snížen počet dalších divizí přímo řízených generálním nebo výkonným ředitelem z devíti na sedm
 • odkup vlastních dluhopisů v celkovém objemu cca 350 mil. EUR (cca 8,9 mld. Kč) - uzavření úvěrové smlouvy s bankou Goldman Sachs Bank USA v objemu 40 mil. EUR (cca 1,0 mld. Kč).

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • podpis první části úvěru s Evropskou investiční bankou až do výše 100 mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč)
 • uvedení zmodernizované turbíny v Elektrárně Tisová do běžného provozu.

Březen

 • slavnostní zahájení výstavby nového zdroje (840 MW) na zemní plyn v areálu Elektrárny Počerady s plánovaným dokončením v roce 2013.

Duben

 • uskutečnění organizační změny v ČEZ, a. s., která sloučila divizi distribuce a divizi international do jedné divize distribuce a zahraničí.

Květen

 • získání licence k provozování druhého bloku Jaderné elektrárny Temelín s platností do 31. 5. 2022 od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
 • podepsání druhé části úvěru s Evropskou investiční bankou až do výše 100 mil. EUR (cca 2,5 mld. Kč)
 • oznámení záměru prověřit možnost zapojení strategického či finančního partnera do výstavby nových bloků Jaderné elektrárny Temelín. Vstup partnera do projektu by pravděpodobně přicházel v úvahu až po podpisu EPC smlouvy s vybraným dodavatelem vzešlým z probíhajícího výběrového řízení.

Červen

 • dokončení komplexní obnovy elektrárny Tušimice II
 • odeslání návrhu na ukončení šetření vedeného Evropskou komisí od roku 2009 formou narovnání, kterým by se ČEZ, a. s., zavázal k prodeji jedné nebo více uhelných elektráren s instalovaným výkonem min. 800 MW
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • vypořádání transakce, při níž Skupina ČEZ získala 100% podíl v české společnosti Energotrans a prodala 50% podíl v německých dolech MIBRAG
 • zprovoznění již 20. dobíjecí stanice Skupiny ČEZ pro elektromobily.

Vybrané události do uzávěrky pololetní zprávy

Červenec

 • obdržení a otevření obálek s nabídkami na výstavbu nových bloků Jaderné elektrárny Temelín od tří kvalifikovaných zájemců
 • oznámení o výběru finančního poradce pro prodej uhelných elektráren ČEZ, a. s., na kterého se mohou případní zájemci obrátit
 • schválení možnosti přímé alokace emisních povolenek pro Českou republiku na období 2013 - 2020 Generálním ředitelstvím Evropské komise pro oblast klimatu
 • ukončení vyšetřování postupů společnosti ČEZ Měření při odhalování neoprávněných odběrů elektřiny. Nejvyšší soud České republiky zamítl dovolání nejvyššího státního zástupce.

Ke stažení

Hlavní události v I. pololetí roku 2011

Leden

 • zahájení dodávek zemního plynu koncovým zákazníkům v segmentu velkoodběratelů a dodávek elektřiny a zemního plynu maloodběratelům ve Slovenské republice
 • vznik nové společnosti CEZ Bulgarian Investments B.V. v souvislosti s plánovaným rozvojem obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ v Bulharsku.

Pololetní zpráva ke staženíÚnor

 • rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., a AKKÖK, dvou hlavních akcionářů Akenerji Elektrik Üretim A.S., o pověření společnosti Akenerji Elektrik Üretim A.S. k přijímání nezávazných nabídek týkajících se prodeje aktiv souvisejících s uvedenou společností.

Březen

 • zahájení výstavby nového zdroje (840 MW) na zemní plyn v areálu Elektrárny Počerady s plánovaným dokončením v roce 2013.

Duben

 • vydání zprávy o aplikaci zásad správy a řízení společností varšavské burzy cenných papírů ve společnosti ČEZ za rok 2010
 • získání prvního místa v soutěži realizovaných projektů v systémech dálkového vytápění a chlazení pořádané Teplárenským sdružením České republiky. Skupina ČEZ s městem Bohumín zvítězily v kategorii „Rozvoj soustav zásobování teplem“ s projektem vyvedení tepla z Elektrárny Dětmarovice a vybudování nové soustavy zásobování teplem ve městě Bohumíně
 • schválení akčního plánu strategické iniciativy NOVÁ VIZE
 • získání mezinárodně uznávaného certifikátu o souladu s normou ISO 9001:2008 od akreditované společnosti Lloyd’s Register Duality Assurance společností ČEZ Prodej, s.r.o.

Květen

 • představení prvních partnerů pro vytvoření infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily v České republice
 • získání 100% podílu v rumunské společnosti TMK Hydroenergy Power S.R.L., která vlastní komplex vodních elektráren poblíž města Reşiţa. Červen □ konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.
 • rozhodnutí ČEZ, a. s., a AKKÖK vyzvat na základě zhodnocení předložených indikativních nabídek na aktiva související se společností Akenerji vybrané zájemce k předložení závazné nabídky na tato aktiva
 • mise OSART v Jaderné elektrárně Dukovany.

Hlavní události v červenci 2011

Červenec

 • založení tuzemského dluhopisového programu v českých korunách s celkovou výší až 30 mld. Kč
 • oznámení záměru prodat těžební společnost MIBRAG a koupit společnost Energotrans
 • získání prvního místa soutěže Zaměstnavatel roku v kategorii The Most Desired Company – nejžádanější zaměstnavatelé podle podle průzkumu mezi studenty vysokých škol – a ceny personalistů za personální projekt „Kde jinde…“ určený k podpoře studia technických škol a náboru jejich absolventů. Organizátorem soutěže je společnost Fincentrum Media pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ke stažení

Hlavní události v I. pololetí roku 2010

Leden

 • zahájení dodávek zemního plynu Skupinou ČEZ v České republice v objemu 1,7 TWh pro více než 90 odběratelů s více než 200 odběrnými místy, většina zákazníků je z řad velkoodběratelů zemního plynu.

Únor

 • založení nové společnosti za účelem vyčlenění organizační jednotky elektrárna Chvaletice.
 • oznámení, že všichni dodavatelé, kteří ve lhůtě podali žádost o účast v zadávacím řízení veřejné zakázky „Dostavba Jaderné elektrárny Temelín“, splnili kvalifikační předpoklady.

Pololetní zpráva ke staženíBřezen

 • odstoupení z konsorcia, které usilovalo o výstavbu nového zdroje, opravu stávajícího zdroje a rozšíření těžby uhlí v Kosovu.

Duben

 • oznámení veřejné zakázky na poskytování služeb datových center v období 1. 6. 2011 – 31. 5. 2021.
 • odstoupení Ing. Vlastimila Jiříka ze zdravotních důvodů z dozorčí rady ČEZ, a. s.
 • zahájení projektu Chytré území (Smart Region) podpisem příslušné dohody mezi ČEZ, a. s., a městem Vrchlabí v severovýchodních Čechách.

Květen

 • zavedení nové politiky bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve Skupině ČEZ s cílem zefektivnit řízení bezpečnosti a posílit systémový přístup v této oblasti.
 • založení druhého Lesa Zelené energie, v němž za každého zákazníka tarifu Zelená energie daruje Skupina ČEZ jeden strom. Les se nachází v Přimdě v západních Čechách.
 • ocenění ČEZ, a. s., Ministerstvem financí ČR jako největšího přispěvatele na daních do státního rozpočtu v roce 2009.
 • převzetí provozování zdrojů a sítí společnosti LENOXA, jež vstoupila do insolvenčního řízení, členem Skupiny ČEZ – společností ČEZ Teplárenská. Zařízení se nacházejí mj. v Brně, Kuřimi (jižní Morava), Doksech (severní Čechy) a Krajkové (severozápadní Čechy).

Červen

 • zahájení prodeje zemního plynu zákazníkům z řad domácností v České republice.
 • spuštění první turbíny v nově postaveném parku větrných elektráren Skupiny ČEZ v lokalitě Fântânele v Rumunsku.
 • rozhodnutí představenstva ČEZ, a. s., při výkonu působnosti valné hromady jediného akcionáře zanikajících společností ČEZ Distribuce, a. s., a ČEZ Distribuční zařízení, a.s., o fúzi splynutím těchto společností s právními účinky 1. 10. 2010.
 • konání řádné valné hromady ČEZ, a. s.

Hlavní události v červenci 2010

Červenec

 • zahájení výstavby první bioplynové stanice Skupiny ČEZ v obci Číčov v Plzeňském kraji s plánovaným instalovaným výkonem 526 kWe.
 • získání rozestavěné sluneční elektrárny Vranovská Ves v Jihomoravském kraji.
 • vydání zprávy o dodržování Kodexu GPW za rok 2009.

Ke stažení