3. 10. 2000

Hospodářské výsledky elektrárenské společnosti ČEZ za I. - III. čtvrtletí 2000

Tržby za prodej elektřiny, včetně podpůrných služeb, zůstaly téměř na loňské úrovni (pokles o 0,3 %) a činily 36,3 mld. Kč. Prodej distribučním společnostem meziročně poklesl o 9,1 procent (o 2 672 GWh) na úroveň 26 771 GWh. Tento pokles se podařilo kompenzovat zvýšeným exportem elektřiny, který dosáhl 9 187 GWh. Tržby za teplo činily 1 080 mil. Kč a meziročně poklesly o 3,7 procent. Celkové výnosy ČEZ v tomto období dosáhly 42 456 mil. Kč a meziročně vzrostly o 0,9 % především z důvodu vyššího (o 1,3 mld. Kč) zúčtování rezerv na kurzové ztráty.

Elektrárenská společnost ČEZ letos očekává zisk zhruba 4,7 mld. Kč, po konsolidaci pak na úrovni 5 mld. Kč

Výnosy celkem

42 456 (mil. Kč)

- tržby za elektřinu

36 270 (mil. Kč)

Náklady celkem

38 661 (mil. Kč)

- palivo

9 465 (mil. Kč)

Zisk před zdaněním

3 795 (mil. Kč)

Zisk po zdanění

2 869 (mil. Kč)

"Za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhl ČEZ zisku po zdanění 2,9 mld. Kč, tj. o 2,2 mld. Kč (o 315 %) více než ve stejném období loňského roku. Tento výrazný nárůst je ale výrazně ovlivněn příznivější změnou kurzu tuzemské měny, změněnou strukturou naší zadluženosti v cizích měnách a rovněž skutečností, že do srovnávací základny loňského roku se promítlo zastavení retrofitu elektrárny Tušimice I. Zisk oproti pololetí poklesl podle našeho rozpočtového očekávání, protože účtované finanční náklady se promítají do hospodaření firmy rovnoměrně během celého roku, ale provozní hospodářský výsledek je v letním období nižší. Za celý letošní rok očekáváme zisk na úrovni 4,7 mld. Kč, po konsolidaci za - skupinu ČEZ - pak zhruba 5 mld. Kč", uvedl výkonný ředitel pro ekonomiku ČEZ, a. s., Petr Vobořil.

Tržby za prodej elektřiny, včetně podpůrných služeb, zůstaly téměř na loňské úrovni (pokles o 0,3 %) a činily 36,3 mld. Kč. Prodej distribučním společnostem meziročně poklesl o 9,1 procent (o 2 672 GWh) na úroveň 26 771 GWh. Tento pokles se podařilo kompenzovat zvýšeným exportem elektřiny, který dosáhl 9 187 GWh. Tržby za teplo činily 1 080 mil. Kč a meziročně poklesly o 3,7 procent. Celkové výnosy ČEZ v tomto období dosáhly 42 456 mil. Kč a meziročně vzrostly o 0,9 % především z důvodu vyššího (o 1,3 mld. Kč) zúčtování rezerv na kurzové ztráty.

Celkové náklady bez daně z příjmu činily 38 661 mil. Kč a poklesly oproti předchozímu roku o 4,1 %. Pokles nákladů je dán snížením nákupu elektřiny pro další prodej o 1,5 mld. Kč a loňským jednorázovým zvýšením nákladů spojených se zastavením retrofitu elektrárny Tušimice I, které na letošní výsledky již nemá vliv. Důležitý je vývoj v ostatních položkách provozních nákladů, které se daří snižovat (například náklady na opravy a udržování o 0,8 mld. Kč, náklady na materiál o 0,2 mld. Kč) nebo udržovat na loňské výši. Toto se netýká palivových nákladů, které vzrostly s výrobou. Mzdové náklady se snížily o 2,6 %.

"Pokračujeme v trendu snižování nákladů společnosti tak, abychom co nejlépe uspěli v konkurenčním prostředí, které se pro naši společnost plně otevře hned na začátku procesu liberalizace českého trhu s elektrickou energií. Z tohoto důvodu jsme zahájili proces restrukturalizace, jeho první etapa na hlavní správě již proběhla a na organizačních jednotkách by měla být dokončena do konce roku. Především došlo ke snížení počtu útvarů a k oddělení úseku klasických elektráren a jaderných elektráren, protože nároky na zabezpečení procesů u jaderných elektráren jsou kvalitativně vyšší a zbytečně se tyto nákladné procesy realizovaly i u klasických elektráren" konstatoval Petr Vobořil.

Na investice bylo vynaloženo 9,4 mld. Kč, tedy o 3,4 mld. Kč méně než v předchozím roce. Na Jaderné elektrárně Temelín bylo proinvestováno 6,4 mld. Kč, z předpokládaných 10 mld. Kč pro letošní rok. Celkem již bylo na výstavbu Jaderné elektrárny Temelín vynaloženo 86,4 mld. Kč. Financování společnosti probíhalo v daném období bez problémů a své finanční závazky plnila společnost včas.

"Určitě nejvýznamnější událostí letošního roku je zahájení zkušebního provozu Jaderné elektrárny Temelín. V tuto chvíli jsme těsně před zahájením tzv. energetického spouštění. Zahájení komerčního provozu předpokládáme na jaře příštího roku. Určitě se však během následujících testů objeví celá řada problémů, odchylek a závad, to je pro tuto fázi naprosto běžné a jde o zkušenost ze zkušebního provozu všech jaderných elektráren na celém světě. Odchylka v systému kontroly a řízení u čerpadel z minulého týdne určitě nebyla poslední," řekl Petr Vobořil.

Poptávka po elektřině vzrostla oproti prvnímu pololetí loňského roku o 3,7 % na úroveň 38 081 GWh, po zahrnutí změny metodiky výpočtu je růst 1,8 procenta. Růst spotřeby se projevil u průmyslu, kde došlo k meziročnímu nárůstu o 7,1 %, reálný nárůst je po zpřesnění metodiky výpočtu 4 procenta. Spotřeba maloodběru naopak poklesla o 1,2 %. Tento pokles je dán letošní vyšší průměrnou teplotou i lednovým zvýšením cen elektřiny pro domácnosti o 15 procent. Podíl ČEZ na krytí poptávky po elektřině v České republice se v porovnání se stejným obdobím minulého roku snížil ze 73,8 % na 65,2 %. Z více jak jedné třetiny je tento pokles dán změnou metodiky výpočtu celkové poptávky po elektřině a zrušením smlouvy o nákupu elektrické energie od Elektráren Opatovice. Tento pokles na domácím trhu se podařilo kompenzovat již výše uvedeným zvýšeným exportem elektřiny.

Petr Vobořil na závěr poznamenal: "Věříme, že trend poklesu našeho podílu na tuzemském trhu s elektrickou energií se obrátí, až budou v nově připravované tarifní struktuře našich předacích cen vůči distributorům, které jsou regulovány, plně zohledněny i systémové služby, které nyní poskytujeme i za ostatní výrobce. Ostatní výrobci nám tak konkurují výrobkem, který je však chudší než náš. Nebudeme však čekat pouze na novou tarifní strukturu, ale i ostatními obchodními nástroji se budeme snažit zlepšit naši pozici na tuzemském trhu, který je pro nás prioritní."

Ladislav Kříž
tiskový mluvčí ČEZ, a. s..