Skladování a uložení vyhořelého paliva, středně a nízkoaktivního odpadu

Aktivní zóna reaktoru VVER 1000 obsahuje 163 palivových souborů. Firma TVEL dodává palivo na čtyřletou kampaň. Každý rok se tedy vymění 1/4 palivových souborů. Kapacita bazénu vyhořelého paliva je 680 míst pro palivové soubory a 25 míst pro hermetická pouzdra. Vyhořelé palivo je tedy možné v bazénu skladovat po dobu deseti let.

Aktivní zóna reaktoru VVER 1000 obsahuje 163 palivových souborů. Firma TVEL dodává palivo na čtyřletou kampaň. Každý rok se tedy vymění 1/4 palivových souborů. Kapacita bazénu vyhořelého paliva je 680 míst pro palivové soubory a 25 míst pro hermetická pouzdra. Vyhořelé palivo je tedy možné v bazénu skladovat po dobu deseti let. Vyhořelé palivové soubory, které se vyjmou z reaktoru, se uloží do bazénu vyhořelého paliva pod dostatečnou vrstvu vody, která slouží jako:

  • stínicí médium,
  • ochrana obslužného personálu,
  • chladivo, které odvádí zbytkové teplo.

Toto zbytkové teplo je přes vložený okruh chlazení předáváno do chladicích bazénů technické vody důležité.

Po vymírací době, po kterou jsou palivové soubory uloženy v bazénu vyhořelého paliva, se tyto soubory převezou v transportním kontejneru do meziskladu vyhořelého paliva. Tam jsou bezpečně uloženy až do přepracování nebo do konečného uložení.

Zodpovědnost za nakládání s vyhořelým palivem nese dle § 24 atomového zákona držitel povolení, tj. provozovatel jaderné elektrárny. Jak je uvedeno v odstavci 5.1. v případě, že vyhořelé palivo je vyhlášeno za odpad právním úkonem, za jeho konečné uložení, které je technicky i finančně dosti náročné, nese zodpovědnost Správa úložišť radioaktivních odpadů (dále jen SÚRAO). Je to státní organizace,

která je zřízena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v souladu s atomovým zákonem od 1. července 1997. Jedním z nejdůležitějších úkolů této instituce je shromáždit finanční prostředky na zajištění bezpečného uložení radioaktivních odpadů, a to jak těch, které již vznikly, tak i těch, které budou vyprodukovány v budoucnosti. Břemeno v podobě starosti o tyto odpady tak nebude ležet na budoucích generacích. SÚRAO garantuje kontinuitu v zacházení s radioaktivním odpadem. Jeho úkolem je také převzít správu úložišť nízko a středněaktivních odpadů.

Česká vláda v březnu 1997 rozhodla, že nejlepší variantou pro skladování vyhořelého jaderného paliva v naší republice je výstavba suchých meziskladů v areálech JE Dukovany a Temelín. Podle bilančních výpočtů bude potřeba v Temelíně mezisklad až po roce 2010.

Původně se počítalo s tím, že v roce 2005 bude úložiště středně a nízkoaktivního odpadu v JE Dukovany rozšířeno. Vzhledem k možným způsobům minimalizace objemu odpadů (superlisování a bitumenace) a úspor-nějšího ukládání sudů do jímek nebude zamýšlené rozšíření nutné. Bilanční výpočty ukazují, že kapacita úložiště bude dostatečná na dobu plánovaného provozu obou jaderných elektráren, tj. Dukovan i Temelína.

Pokračují práce na projektu hlubinného ukládání vyhořelého paliva. Konečné úložiště by mělo být vybudováno v období 2030 - 2040. V případě potřeby by se vyhořelé palivo mohlo v kontejnerech ukládat do prostoru vybudovaného v neporušené skalní formaci, která je geologicky, seismicky a hydrogeologicky stabilní. V nedávné době se ČR zapojila mezi státy, které se zabývají výzkumem transmutace vyhořelého paliva, která je základem vyvíjené technologie na likvidaci izotopů s dlouhým poločasem rozpadu.

Bazén Úložiště
Bazén vyhořelého paliva JE Temelín Úložiště středně a nízkoaktivního odpadu v JE Dukovany
Mezisklad  
Pohled do meziskladu vyhořelého paliva JE Dukovany