Elektrárny ČEZ spalující biomasu

Náš tip
Projděte si proces spalování biomasy v elektrárně Hodonín prostřednictvím virtuální prohlídky

Skupina ČEZ v roce 2018 vyrobila v domácích elektrárnách z biomasy celkem 531 GWh elektřiny. Zmíněná produkce by pokryla roční spotřebu zhruba 200 tisíc domácností. Co do objemu výroby je jedničkou Skupiny ČEZ elektrárna Hodonín, která v roce 2018 z biomasy vyprodukovala více než 296 GWh. Novinka: Virtuální prohlídka!

Objem produkce průběžně navyšuje také východočeská Elektrárna Poříčí. Základem byl přechod do režimu čistého spalování na fluidním kotli počínaje rokem 2013. V praxi to znamenalo vybudovat nové příjmové místo biomasy včetně třídiče, dále pásovou dopravu z příjmového místa, nový biozásobník na kotli s dávkovacím zařízením, nový odvod ložového popela a samotné úpravy spalovací komory kotle.

Růst produkce hlásí i Energetické centrum Jindřichův Hradec. V provozu, který původně pokrýval energetické potřeby textilky Jitka, a.s., byl v minulosti vybudován čistě biomasový kotel a ve strojovně instalována nová odběrová turbína s kondenzací. Zařízení spaluje především obilnou slámu, řepkovou slámu a traviny v podobě sena. Palivo je slisováno a dodáváno v podobě standardizovaných balíků, kterých se v Energetickém centru ročně spálí více než 130 tisíc.

Kromě českých elektráren se biomasa úspěšně spoluspaluje také v polských elektrárnách Skawina a ELCHO, která patří do Skupiny ČEZ.

Elektrárna Hodonín - mobilní třidičSpalování biomasy ve Skupině ČEZ na časové ose

Jedním z prvních pokusů o využití biomasy byly v letech 1995 a 1996 úvahy postavit v lokalitě trvale odstavené uhelné elektrárny Tušimice I energetický blok do 110 MW výkonu vybavený fluidním kotlem na spalování biomasy zemědělského a lesního původu. Průzkum cen potenciálně dodávané biomasy a stav tehdejších výkupních cen elektřiny projektu nepřál a záměr se nedočkal praktické realizace.

Již tři roky nato však dobré zahraniční reference o spoluspalování biomasy dřevního původu s uhlím vedly k prvnímu reálnému ověření této technologie „ve velkém“ v Elektrárně Hodonín, kde se spolu s jihomoravským lignitem začaly spalovat otruby. Dále zde proběhly zkoušky s lesní štěpkou a poté i s dalšími produkty ze zpracování dřeva. Během roku 2000 bylo v Hodoníně tímto způsobem spáleno více než 2400 tun biomasy. Následovaly spalovací zkoušky u fluidních kotlů v Tisové, Poříčí a Ledvicích. Osvědčilo se také spoluspalování biomasy v roštových kotlích v Teplárně Dvůr Králové. V prvním pololetí roku 2004 byla biomasa zkušebně spalována v práškovém kotli ve Chvaleticích.

Zkoušky prokázaly, že je možné spoluspalovat biomasu ve fluidních kotlích přibližně na úrovni 20 % tepelného obsahu směsi a v roštových kotlích i při větším podílu.

 

Výrobny elektřiny z biomasy v rámci Skupiny ČEZ v ČR

Elektrárna Poříčí

Organizační jednotka Elektrárny Poříčí sestává ze dvou provozů, a to z Elektrárny Poříčí II a Teplárny Dvůr Králové. Do provozu byla uvedena v roce 1957. Původně zde bylo instalováno šest kotlů s jednotkovým výkonem 125 tun páry/hodinu. Čtyři z původních šesti kotlů jsou nyní nahrazeny dvěma kotli fluidního typu, každý o jmenovitém výkonu  250 tun páry/hodinu. Ve strojovně jsou instalovány tři turbogenerátory o jednotkovém jmenovitém výkonu 55 MW. V sedmdesátých letech byly zrekonstruovány na soustrojí odběrově-kondenzační pro zajištění dodávek tepla v horké vodě a páře. Výroba elektřiny spalováním biomasy se v posledních dvou letech pohybuje kolem 100 tisíc MWh.

Více informací o Elektrárně Poříčí najdete v profilu elektrárny.

ilsu. obr. biomasa2Elektrárna Hodonín

Novinka: Virtuální prohlídka! Elektrárna Hodonín patří mezi nejstarší provozované elektrárny v České republice. Byla postavena ve dvou etapách v letech 1951 - 1957. Elektrárna Hodonín je největším producentem tohoto druhu zelené elektřiny v rámci Skupiny ČEZ. Na jaře 2009 zde odstartoval provoz nového fluidního kotle na spalování biomasy, což umožnilo zvýšit objem spalované biomasy. Elektrárna Hodonín ročně dodá stovky tisíc GJ tepla a díky dodávkám do slovenské Holíče je evropským unikátem v dodávce přeshraničního tepla. Více informací o Elektrárně Hodonín najdete v profilu elektrárny.

Energetické centrum Jindřichův Hradec

Energetické centrum J. HradecV případě Energetického centra Jindřichův Hradec se jedná o původní energetiku textilního podniku Jitka, která používala jako palivo výhradně mazut a plyn.

Na místě mazutových kotlů K1 a K2 byl následně vybudován čistě biomasový kotel K5 a ve strojovně instalována nová odběrová turbína TG3 s kondenzací. Chladicí voda je zde ochlazována na chladicí věži s přirozeným tahem. Pro palivo rostlinného původu byla postavena uzavřená hala na cca třídenní zásobu paliva.

Původní mazuto-plynové kotle K3 a K4, které byly nasazovány pouze jako záloha při vykrývání špiček dodávek tepla, byly v roce 2018 nahrazeny novým kotlem K6 spalujícím výhradně biomasu.

Základním palivem jsou balíky slámy, sena a cíleně pěstované energetické rostliny. Palivo je sváženo z okruhu cca 70 km vlastní dopravou.

Palivo je uskladněno v hale, kde je již automatickým podavačem rovnáno do palivových cest. Dvojicí řetězových dopravníků je následně dopraveno k rozdružovači a dále šnekovým podavačem tlačeno do kotle na rošt.

Vybrané parametry:

  • Výroba el. energie: 40 milionů kWh
  • Dodávka tepla: 120 000 GJ
Kotel K5
výkon 25 t/h
tlak 4 MPa
teplota 400 st. C
teplota napájecí vody 105 st. C
Kotel K6
tlak 1,2 MPa
teplota 130 st. C
Turbína TG3
výkon 5,6 MW
regulovaný odběr 0,3 MPa
18 t/h