Jak funguje paroplynová elektrárna


Výroba elektřiny v paroplynovém cyklu je snahou o maximálně účinnou výrobu elektřiny, což je zajištěno součinností dvou tepelných oběhů, parního a plynového.

Chemicky vázaná energie plynu se po jeho spálení využije nejprve v plynové turbíně a následně ve spalinovém kotli k výrobě páry, kterou je poháněna parní turbína. Elektrická energie se získává jak z generátoru poháněného plynovou tak z generátoru poháněného parní turbínou.

Tepelný oběh plynové turbíny se skládá z komprese vstupního vzduchu, jeho smísení s palivem, které shoří, a následné expanze spalin v plynové turbíně. Oběh je uzavřen výstupem spalin přes spalinový výměník.

Tepelný oběh parní turbíny se skládá z ohřevu tlakové vody na teplotu varu, vypařování, přehřátí páry na pracovní teplotu a následné expanze páry v parní turbíně. Oběh je uzavřen kondenzací páry na vodu.

Parametry paroplynového oběhu (příklad elektrárny o inst. výkonu 400 MWe)

 
Teplota spalin na vstupu do turbíny 1 400 °C
Teplota spalin na vstupu do spalinového kotle  600 °C
Tlak a teplota páry na vstupu do turbíny 16 MPa / 560 °C
Tlak a teplota páry na výstupu z turbíny 4 kPa / 29 °C
Čistá tepelná účinnost kombinovaného oběhu 58%

Výhodou paroplynového oběhu je téměř dvojnásobná účinnost výroby elektrické energie ve srovnání s klasickou uhelnou elektrárnou při dosažení minimální ekologické zátěži okolí.