Elektrárna Mělník

 

Elektrárna Mělník

Novinka: Virtuální prohlídka!

Elektrárna Mělník je ze všech výroben ČEZ nejblíže Praze - leží přibližně třináct kilometrů pod soutokem Labe a Vltavy. Skládala se původně ze tří technologických celků EMĚ I, EMĚ II, EMĚ III, vybudovaných postupně v rozmezí konců šedesátých a sedmdesátých let jako komplex kondenzačních elektráren spalujících hnědé uhlí dopravované vlaky ze severočeských a západočeských dolů. V současnosti činí instalovaný výkon bloků v Mělníku 4 x 60 MW, 2 x 110 MW a 1 x 500 MW.

Projděte si výrobu tepla pro Prahu v elektrárně Mělník prostřednictvím virtuální prohlídky!

Elektrárna Mělník I (4 x 60 MW)

Elektrárna Mělník I disponuje instalovaným výkonem 240 MW. Její stavba byla zahájena roku 1956 a provoz byl zahájen v roce 1960. Od roku 1993 je jejím provozovatelem společnost Energotrans. V červnu 2012 povolil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nákup 100% akciového podílu společnosti Energotrans a. s. společností ČEZ, a. s.

V osmdesátých letech byla zahájena přestavba elektrárny Mělník I na teplárnu. Současně byla zahájena výstavba tepelného napaječe k dodávce centrálního tepla do Pražské teplárenské soustavy. Dodávka tepla pro hlavní město ČR byla zahájena v roce 1995. Od roku 2003 je do dodávky tepla zahrnuto i město Neratovice.

Virtuální prohlídka Elektrárny MělníkElektrárna Mělník II (2 x 110 MW)

Původní čtyři bloky Elektrárny Mělník II byly uvedeny do trvalého provozu v listopadu roku 1971. Období let 1971 - 1976 bylo charakteristické postupnou optimalizací hlavního technologického zařízení. V dalších letech probíhala modernizace technologie zařízení. U všech bloků byla provedena rekonstrukce elektroodlučovačů. Účinnost elektroodlučovačů se nyní pohybuje nad hranicí 99 %.

V rámci realizace útlumového programu zdrojů ČEZ došlo k rozhodnutí provozovat po nabytí nové ekologické legislativy (od 1. 1. 1999) pouze dva bloky.

V letech 1994 - 1996 prošly dva bloky pokračující v perspektivním provozu celkovou rekonstrukcí. Byly instalovány nové turbíny s budoucí možností odběru tepla jak v páře, tak v horké vodě. Instalován byl i moderní řídící systém Westinghouse WPDF II. Radikálně byly zrekonstruovány kotle (membránové stěny, úprava spalovacích režimů - primární opatření pro redukci NOx, úpravy dodatkových ploch). Odsiřovací zařízení s využitím metody mokré vápencové vypírky bylo uvedeno do provozu v druhé polovině roku 1998. Zbylé dva nerekonstruované bloky byly pak definitivně odstaveny z provozu k 31. 12. 1998.

Od roku 2000 je z Elektrárny Mělník II dodáváno teplo do regionálního tepelného napáječe pro město Mělník a blízké obce Horní Počaply a Dolní Beřkovice.

Elektrárna Mělník III (1 x 500 MW)

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Tento blok byl až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích největším uhelným blokem v ČR. U tohoto bloku byla poprvé použita nová skladba řídící techniky - volně programovatelné sekvenční automaty a počítačový informační a řídící systém. Díky své technické koncepci se stal jedním z nejekonomičtějších energetických bloků uhelných elektráren. V průběhu času prošel většími modernizacemi a rekonstrukcemi. Již v roce 1981 a 1982 byla provedena řada měření a testů, jejichž závěry byly ve spolupráci s dodavateli zařízení postupně aplikovány do provozního režimu a úprav zařízení. Na počátku provozování EMĚ III byly řešeny zásadní problémy v ekonomii provozu (provoz turbonapáječky, vysokotlakých ohříváků a těsnost vakuového systému turbogenerátoru). Obdobně jako u EMĚ II byla také řešena problematika vyplývající ze spalování méně hodnotného paliva. Přesto blok dosahoval maximální trvalý výkon pouze ve výši 470 MW.

Cílem investičně náročného období v letech 1994 - 1998 bylo prodloužení životnosti Elektrárny Mělník na dalších minimálně 20 let. Přitom bylo třeba dosáhnout nejen konkurenceschopnost provozně-ekonomických parametrů výroby, ale i ekologicky šetrného provozu vůči životnímu prostředí. Byla provedena rekonstrukce VT tělesa turbíny. Po tomto zásahu dosahuje blok bezpečně původně projektového výkonu 500 MW. V rámci GO byly rovněž provedeny na kotli tzv. primární opatření pro snížení produkce NOx. V závěru roku 1998 bylo podobně jako na EMĚ II uvedeno do provozu odsiřování spalin s účinností 95%. 

Vyprodukovaný energosádrovec z odsíření je pak zpracováván jako vedlejší energetický produkt v plné výši v přilehlém závodě Rigips na výrobu sádrokartonových desek. Rovněž zbytky po spalování, jako je popílek a struska jsou upravovány na certifikované stavební materiály pro stavební průmysl a rekultivace. Po realizaci poslední větší investice na odvodnění strusky v r. 2005 se bude výroba elektřiny a tepla díky certifikaci popílku, strusky a energosádrovce na vedlejší energetické produkty blížit bezodpadové technologii.

Elektrárna jako součást Úseku klasických elektráren ČEZ obdržela v r. 2002 certifikát "Systém environmentálního managementu"  v souladu s normou ISO 14001.

Výrobní jednotka - Mělník I
Instalovaný výkon 4 x 60 MW (původně 6 x 55 MW)
Rok uvedení do provozu 1960
Odsířeno od roku 1998
Výrobní jednotka - Mělník II
Instalovaný výkon 2 x 110 MW (původně 4 x 110 MW)
Rok uvedení do provozu 1971
Odsířeno od roku 1998 (odstaveno 1. 1. 1999 - 2 x 110 MW)
Výrobní jednotka - Mělník III
Instalovaný výkon 1 x 500 MW
Rok uvedení do provozu 1981
Odsířeno od roku 1998

Prodej tepelné energie

Vedlejší energetické produkty - pro stavebníky

Dodávka tepla

Teplárna Mělník I(Energotrans a. s.) je primárním výrobcem tepla do Pražské teplárenské soustavy. Tepelný výkon přenášený napáječem tepla je 650 MW a ročně zajišťuje dodávku ve výši 9800 TJ.

Elektrárna Mělník II zajišťuje kromě výroby elektřiny i dodávku tepla. Obě komodity vyrábí stejně jako teplárna Mělník I ve společném, tzv. kombinovaném cyklu, což vede k podstatně vyššímu využití paliva a tím k energetickým úsporám s pozitivním vlivem na životní prostředí.

Teplo je dodáváno horkovodem do města Mělník a obce Horní Počaply, dále odběratelům v areálu a v blízkosti elektrárny. Celková roční dodávka je cca 500 TJ při max. výkonu 80 MW.

Od roku 2014 je v provozu tepelný propoj mezi výrobnami Mělník I a Mělník II. Tepelným propojem lze z Mělníku II dodávat tepelný výkon až 120 MW tepelných do Pražské teplárenské soustavy. Tím se zvýšila spolehlivost a bezpečnost dodávek tepla do hlavního města Prahy.

Současné ceny tepla dodávaného z elektrárny jsou přiměřené a obstojí ve srovnání s možnými konkurenčními způsoby zásobování teplem, výhledově by měly vykazovat větší stabilitu, než ceny ze zdrojů spalujících dovážený zemní plyn.

Vedlejší energetické produkty

Bližší informace o prodeji vedlejších energetických produktů naleznete zde.

Fotogalerie

Fotografie