Elektrárny Prunéřov

Elektrárny Prunéřov jsou největším uhelným elektrárenským komplexem v České republice. Leží na západním okraji severočeské hnědouhelné pánve v blízkosti Chomutova. Technologicky jsou tvořeny dvěma celky. Původně byly organizačně spojeny s elektrárnou Tušimice I a Tušimice II v Elektrárnách SSM, později v Podkrušnohorských elektrárnách. Samostatnou organizační jednotkou ČEZ, a. s., jsou od roku 1993.

Starší část, Elektrárna Prunéřov I, byla uvedena do provozu v letech 1967 až 1968. Bylo zde instalováno šest 110 MW bloků. V rozpětí let 1987 až 1992 prošly čtyři bloky rozsáhlými rekonstrukcemi a zbývající dva bloky byly v rámci útlumového programu začátkem devadesátých let odstaveny z provozu.

Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou ČEZ, a. s. Má pět 210 MW bloků. Ty byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. Po komplexní modernizaci má elektrárna Prunéřov II instalovaný výkon 3 x 250 MW. Obnova přispěla k:

  • dosažení dalšího skokového zlepšení kvality v severních Čechách a snížení emisí škodlivin
SOx - 57 %
NOx - 59 %
TZL - 39 %
CO2 - 31 %

Pozitivní efekt komplexní obnovy elektrárny Prunéřov II na emise CO2

emise

  • dodržení parametrů stanovených legislativou - přísné emisní limity
  • zajištění stabilní dodávky tepla pro 50.000 obyvatel regionu po celý rok
  • při respektování kvality paliva zajištění minimalizace produkce CO2 instalací nejlepší dostupné technologie schopné spalovat uhlí z lomu Libouš
  • minimalizaci spotřeby emisních povolenek
  • pozitivní dopad na energetickou bezpečnost státu - minimalizace závislosti na dovozu primárních zdrojů z jiných oblastí
  • protikrizový dopad investic (investice v celkové hodnotě 25 mld. Kč budou z 90 % rozděleny mezi české firmy, modernizace bude znamenat práci pro 800 zaměstnanců, zachována budou pracovní místa na elektrárně i struktura dodavatelů a subdodovatelůpo modernizaci elektrárny)

Elektrárny Prunéřov patří k největším dodavatelům elektřiny. Zároveň dodávají teplo do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří. Instalovaný výkon pro dodávku tepla dosahuje 500 MW.

PrunéřovZdrojem technologické vody je řeka Ohře. Palivo, energetické hnědé uhlí, se těží v lomech Dolů Nástup Tušimice, Severočeských dolů, a. s., odkud se dopravuje po železniční vlečce.

Elektrárna Prunéřov I je postavena v blokovém uspořádání.

Kotle o výkonu 350 t/h, s parametry páry 13,63 MPa/540/535 °C, jsou dvoutahové, s granulačním topeništěm, průtlačné, s přihříváním páry. Jejich dodavatelem byly Vítkovické železárny.

Turbíny 110 MW jsou kondenzační, rovnotlaké, třítělesové, s přihříváním páry v kotli. Každá turbína má sedm neregulovaných odběrů páry pro regeneraci a dva neregulované odběry pro dodávku tepla. K rekonstrukci na teplárenský provoz došlo začátkem devadesátých let.

Elektrický výkon dvou bloků je vyveden blokovými třífázovými transformátory 125 MVA, 13,8/121 kV do dvou linek 110 kV. Výkon zbývajících dvou bloků je vyveden blokovými třífázovými transformátory 125 MVA, 13,8/420 kV do společné linky 400 kV.

Elektrárna Prunéřov II je také postavena v blokovém uspořádání.

Výrobní jednotka - Prunéřov I
Instalovaný výkon 4 x 110 MW
Rok uvedení do provozu 1967 - 1968
Odsířeno od roku 1995
Výrobní jednotka - Prunéřov II
Instalovaný výkon 3x 250 MW
Rok uvedení do provozu 1981 - 1982, komplexní obnova 2012 - 2016
Odsířeno od roku 1996

Vzhledem k tomu, že se s plným provozem obou energetických celků počítá i v dalších letech, byly elektrárny Prunéřov I a Prunéřov II odsířeny. U obou byla použita metoda mokré vápencové vypírky.

Dodavatelem zařízení pro Elektrárnu Prunéřov I byla německá firma Bischoff, GmbH a zařízení bylo dokončeno a uvedeno do plného provozu koncem roku 1995. V druhém případě realizovalo dodávku "na klíč" konsorcium japonských firem Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Corporation ve spolupráci se ZVU Hradec Králové, a. s. Odsiřovací zařízení bylo uvedeno do provozu v létě roku 1996.

V souvislosti s technologickými změnami a úpravami se také mění způsob nakládání s odpady. Hydraulické odpopelňování je postupně nahrazováno ukládáním tzv. deponátu (směsi popela, produktu odsíření a odpadní vody) do upravené výsypky lomu Merkur Dolů Nástup Tušimice. Energosádrovec, produkt odsíření, kterého Elektrárna Prunéřov I vyprodukuje ročně asi 200 tisíc tun a Elektrárna Prunéřov II více než 550 tisíc tun, se bude ukládat pouze zčásti. Významný díl této hmoty (celá produkce Elektrárny Prunéřov I) by měl najít uplatnění při výrobě stavebního materiálu, tzv. alfa pojiv.

Prodej tepelné energie

Vedlejší energetické produkty - pro stavebníky

Kontakty

Modernizace Elektrárny Prunéřov II

V současnosti se připravuje modernizace Elektrárny Prunéřov II. Navazuje na první vlnu ekologizace provedenou v 90. letech. Předpokládá modernizaci tří současných bloků a zvýšení jejich jednotkového výkonu na 250 MWe. Pro obyvatele Ústeckého kraje jsou zásadním příspěvkem parametry v oblasti čistoty ovzduší a snížení zdravotní zátěže. Více k připravované obnově se dozvíte na těchto stránkách.

 

Okolní obce vítají komplexní obnovu Prunéřova (video)

 

Komplexní obnova elektrárny Prunéřov II 3 x 250 MWe (prezentace z tiskové konference konané dne 22. 3. 2010 v Prunéřově)

Více ke komplexní obnově elektrárny Prunéřov v tiskových zprávách

 

Fotogalerie

Fotografie