Trmice

Trmice - brožura - 100 letStáhněte si brožuru ke 100 letům provozu Teplárny Trmice!

V rámci organizační změny, která vedla ke spojení dvou významných teplárenských lokalit, se Teplárna Trmice stala dne 1. 8. 2015 součástí Organizační jednotky (OJ) Elektrárna Mělník, Teplárna Trmice.

V současné době je v Teplárně Trmice instalováno 6 kotlů o celkovém výkonu 469,2 MWt a 6 turbogenerátorů na výrobu elektrické energie o výkonu 89 MWe. Primárními tepelnými napáječi o celkové délce 125 km dodává Teplárna Trmice do městských částí na levém břehu Labe cca 3 000 TJ tepelné energie v páře za rok. Teplárna Trmice má připojeno více než 1 300 odběrných míst a zásobuje teplem zhruba 30 tisíc domácností a velkou část průmyslových závodů ve městě. Mezi její klienty dále patří zdravotnická a školská zařízení, veřejné organizace a klienti z terciárního sektoru - hotely, obchodní a administrativní centra atd.

Jak šel čas v Trmicích

Nebývalý rozvoj průmyslu na počátku 20. století vyžadoval i odpovídající rozvoj elektrizace. Již v roce 1901 tak byla v provozu městská elektrárna v centru Ústí nad Labem na Špitálském náměstí, která sloužila především pro městskou tramvajovou dopravu, a několik menších závodních elektráren.

Nedostatek elektrického výkonu v oblasti severních Čech i poměrně vysoká cena elektrické energie, byly důležitými faktory, které přispěly k uskutečnění záměru výstavby trmické elektrárny. Elektrárnu vybudovala akciová společnost Nordböhmische Elektrizitätswerke (NEW) se sídlem v Děčíně-Podmoklech. Stavba začala výkopovými pracemi v dubnu 1914. Elektrárna byla dostavěna a uvedena do provozu v roce 1916. Tehdy byly v provozu první čtyři kotle a s nimi první turbosoustrojí o výkonu 6 MW.

Elektrárna se dále rozvíjela a v roce 1939 již bylo instalováno turbosoustrojí o celkovém výkonu 59,8 MW, který představoval 7 % výkonu v celých Čechách. V roce 1956 byly uvedeny do provozu čtyři vysokotlaké kotle a další turbosoustrojí.

Teplárna TrmiceV 60. letech 20. století se československá energetika orientovala na výstavbu velkých elektrárenských bloků o výkonech až 200 MW, a elektrárna v Trmicích začala tím pádem ztrácet svůj význam. Její výhodná poloha v těsném sousedství uhelného lomu a nevelká vzdálenost od centra spotřeby tepla ve městě přímo nabízela využití elektrárny jako centrálního zdroje tepla pro Ústí nad Labem. Rekonstrukce elektrárny byla zahájena v roce 1959 a dokončena v roce 1974. V roce 1959 byl zprovozněn dálkový parovod do Ústí nad Labem.

Dostatečný tepelný výkon v Trmicích umožnil postupné omezování výkonu městské elektrárny na Špitálském náměstí až do jejího úplného odstavení a likvidace v roce 1968. Ze staré elektrárny v centru Ústí nad Labem bylo zřízeno středisko útvaru Rozvodu tepla trmické elektrárny, které zde sídlí dodnes.

Od roku 1976 přešla trmická elektrárna na provoz, jehož prvořadým úkolem je zabezpečování výroby tepla. Podstatná část dodaného tepla již byla vyráběna teplárenským způsobem v kombinovaném cyklu s výrobou elektřiny, která přestala být hlavním produktem podniku. Zároveň trmická elektrárna změnila v roce 1976 svůj název na Teplárna Trmice.

V roce 1987 byly zprovozněny dva nízkotlaké kotle, které sloužily pouze pro vytápění města Ústí nad Labem.

Po roce 1994 byla započata ekologizace teplárny v Trmicích. Byla zahájena zejména výstavba jednotky odsíření a denitrifikace spalin. Zařízení bylo dokončeno a zprovozněno v roce 1997. O rok později, v roce 1998, byla zprovozněna paroplynová jednotka o výkonu 70 MW.

Teplárna Trmice po roce 1989 aneb změny akcionářů

Po listopadu 1989 byla trmická teplárna jedním ze závodů státního podniku Severočeské teplárenské, závody Most. Od května 1992 se v rámci kupónové privatizace stala Teplárna Trmice samostatnou akciovou společností. (Z počátku vlastnily její akcie z 63 % investiční fondy a investiční společnosti, z 10 % město Trmice, dalších 10 % vlastnil Fond národního majetku a 17 % drobní akcionáři.) V roce 1994 se změnil název společnosti z Teplárny Trmice, a.s. na Teplárna Ústí nad Labem, a.s.

V roce 2001 vstoupila do teplárny francouzská energetická společnost Dalkia International, která tehdy odkoupila téměř 53% podíl od Severočeské energetiky, a. s. Následně v roce 2004 odkoupila společnost Dalkia Česká republika, a. s., akcionářský podíl ve výši téměř 36 % od Severočeských dolů, a. s. V roce 2006 byla Teplárna Ústí nad Labem, a. s., sloučena fúzí se společností Dalkia Česká republika, a. s., a stala se Divizí Ústí nad Labem. V roce 2009 byla založena samostatná společnost Dalkia Ústí nad Labem, a. s., jejímž jediným akcionářem byla Dalkia Česká republika. Následně byly do této nové společnosti převedeny veškeré aktivity a zaměstnanci Divize Ústí nad Labem.  

Dne 7. května 2010 získala společnost ČEZ, a. s., na základě Smlouvy o prodeji akcií 85 % akcií ve společnosti Dalkia Ústí nad Labem, a.s. od původního vlastníka Dalkia Česká republika, a. s.,

Dalkia Ústí nad Labem zároveň s účinností od 19. 5. 2011 změnila svůj název na Teplárna Trmice, a. s. V závěru roku se obě společnosti dohodly na uplatnění 15% opce ze strany ČEZ, tím se Skupina ČEZ stala stoprocentním vlastníkem Teplárny Trmice, a. s. Od 1. 10. 2012 pak nastala účinnost rozdělení společnosti Teplárna Trmice, a. s., odštěpením a následným sloučením odštěpené části jmění se společností ČEZ Teplárenská, a. s.

Termín 1. 1. 2013 byl rozhodný den Projektu fúze Teplárny Trmice, a. s. (zanikající společnost) a ČEZ, a. s. (nástupnická společnost). Bylo rozhodnuto, že Teplárna Trmice, a. s. zanikne bez likvidace, tj. její jmění (soubor majetku, závazků, práva a povinností z pracovně právních vztahů atd.) přejde na nástupnickou společnost ČEZ, a. s.

A nakonec 1. 10. 2013 nastal den účinnosti fúze a zápis fúze do obchodního rejstříku. Společnost Teplárna Trmice, a. s. je vymazána z OR, což představuje samostatné společnosti. Teplárna Trmice se stala součástí organizační jednotky Teplárny Hodonín, Poříčí, Tisová, Trmice v divizi výroba ČEZ, a. s.. 

Teplárna Trmice dnes

V rámci organizační změny, která vedla ke spojení dvou významných teplárenských lokalit, se Teplárna Trmice stala dne 1. 8. 2015 součástí Organizační jednotky (OJ) Elektrárna Mělník, Teplárna Trmice.

Fotogalerie

Fotografie