Základní informace

Vládou schválený dokument Státní energetická koncepce (SEK) posuzuje několik scénářů možného vývoje spotřeby České republiky s jasným závěrem, že výstavba nových jaderných bloků pro Českou republiku je potřebná. Příprava výstavby nových jaderných zdrojů (NJZ) je naplněním požadavků SEK a dalšího vládou schváleného dokumentu - Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky (NAP JE). NAP JE doporučuje neodkladně zahájit přípravu na umístění a výstavbu jednoho jaderného bloku v lokalitě Temelín a jednoho bloku v lokalitě Dukovany a zároveň ochránit možná rizika tím, že budou zajištěna potřebná povolení pro možnost výstavby celkem dvou bloků na obou lokalitách.

Hlavní přínosy výstavby nových jaderných zdrojů

  • Výstavba vede ke snižování závislosti ČR na plynu a ropě ze zahraničí, pomůže udržet energetickou bezpečnost státu a doplní optimální energetický mix.
  • Zaručuje budoucí spolehlivé nahrazení starších zdrojů, pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR a vytvoření dostatečné výkonové rezervy.
  • Výroba elektřiny v jaderné elektrárně vykazuje ve srovnání s jinými zdroji nejnižší měrné výrobní náklady. Jedna elektrárna sice nemůže ovlivnit evropské ceny elektřiny, ale záměrem je mít pozitivní hospodářské důsledky pro české podniky.
  • Realizace výstavby v ověřených lokalitách Dukovany a Temelín je ekonomicky, logisticky, technicky i z hlediska dopadů na životní prostředí nejvýhodnější, protože zde využije již existující volné stavební pozemky a infrastrukturu a zkušenosti s provozem jaderných elektráren.
  • Výstavba přinese pracovní příležitosti českým zaměstnancům, obchodní příležitosti tuzemským dodavatelům a investice do rozvoje regionů, a umožní udržet v ČR vysokou lidskou kvalifikaci personálu v příslušných high-tech oborech.
  • Jaderné elektrárny oproti uhelným či plynovým při svém provozu neemitují CO2, další skleníkové plyny, prach a jiné škodlivé emise  a nepřispívají tak ke globálním klimatickým změnám ani neznečišťují ovzduší.
  • Zkušenosti z provozu ukazují, že radiační zatížení je minimální a je srovnatelné s přirozeným radiačním pozadím kdekoli v České republice
  • Ve světě je k dispozici dostatečná zásoba uranu a dostatečná výrobní kapacita jaderného paliva od množství dodavatelů, nehrozí tak závislost na potenciálně rizikových zemích.

dostavba JETE

Aktualizovaná Státní energetické koncepce a Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky kladou jasný důraz na energetickou bezpečnost a jadernou energetiku jako jeden z jejích pilířů. Významným prvkem energetické koncepce zůstává orientace na přebytkový charakter elektroenergetiky ČR, který zajišťuje její významnou odolnost i v případech rozsáhlé kumulace poruch na výrobních zařízeních.

Navzdory komplexní obnově a nové výstavbě uhelných a plynových elektráren v České republice i v okolních zemích je již nyní zřejmé, že v dlouhodobém horizontu začnou chybět kapacity pro výrobu elektrické energie. Podle aktuálních prognóz může být Česká republika deficitní ve výrobě elektrické energie po roce 2030.

Projekce instalovaného výkonu hnědouhelných elektráren v ČR (Zdroj: VUPEK-ECONOMY, spol. s r. o.):

graf 1 - výkon hnědouhelných elektráren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vývoj a struktura spotřeby el. energie v ČR (Zdroj: Státní energetická koncepce České republiky):

graf 2 - Vývoj a struktura spotřeby el. energie v ČR

 

Z nejnovějších analýz však plyne, že získávat elektřinu nákupem v zahraničí bude v dalších letech krajně nejisté, protože i v Evropě v souhrnu roste poptávka a mnoho evropských zemí již nyní stojí před problémem nahradit dožívající a uzavírané elektrárny. Schválená státní energetická koncepce jasně deklaruje, aby Česká republika zůstala v oblasti výroby elektřiny soběstačná a nemusela být závislá na jejím dovozu, je nutné, z důvodu zachování kontinuity výroby, zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti včetně spolehlivé a efektivní dodávky elektrické energie, začít s dostatečným předstihem připravovat výstavbu nových výrobních zdrojů, jelikož investiční příprava a následná realizace výstavby NJZ je časově velmi náročná (v souhrnu téměř dvě desítky let) a z pohledu legislativy komplikovaná.

ČEZ sice přerušil výběrové řízení na výstavbu ETE3,4 z důvodu neposkytnutí státního závazku garantujícího návratnost investice, avšak záměr dále pokračuje předprojektovou přípravou (např. plněním podmínek EIA, povolením k umístění). Příprava výstavby v Dukovanech i v Temelíně je faktickým naplněním zadání vlády ČR formulovaného prostřednictvím požadavků SEK a NAP JE.

Po zvážení všech hledisek technických, ekonomických, sociálních, vlivu na životní prostředí i strategie trvale udržitelného rozvoje jsou pro ČR jaderné elektrárny oproti jiným dostupným zdrojům elektrické energie obdobného výkonu nejvhodnějším řešením.