Přejít na menu Volba jazyka

Ekologický program

Akční plán snižování emisí CO2

V březnu roku 2007 představila Skupina ČEZ veřejnosti Akční plán snižování emisí CO2, který počítá do roku 2020 se ztrojnásobením výroby z obnovitelných zdrojů energie. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů by podle plánu měla v roce 2020 dosáhnout 5,1 TWh, což je třikrát více, než Skupina ČEZ vyrobila v roce 2005 (1,7 TWh).

K dalším cílům patří snížit intenzitu emisí skleníkových plynů o 15 %, přispět ke splnění národního cíle snížení energetické náročnosti o 23 TWh ročně a investovat v zahraničí do projektů, které povedou k úspoře nejméně 30 milionů tun CO2.

Plánovaná opatření si do roku 2012 vyžádají dodatečné výdaje v souhrnu více než 17 miliard korun.

Cíle a opatření akčního plánu jsou rozděleny na čtyři hlavní oblasti:

  1. obnovitelné zdroje energie,
  2. snižování intenzity emisí zdrojů ČEZ,
  3. úspory energie,
  4. zahraniční projekty na snižování emisí.

Ochrana ovzduší

Skupina ČEZ pokračovala v letech 2010–2011 v optimalizaci provozu zdrojů způsobem, který zohledňuje ceny povolenek na emise skleníkových plynů v souladu se strategií, která byla pro nakládání s povolenkami a emisními kredity z mechanismů JI a CDM zvolena.

Zařízením Skupiny ČEZ v České republice bylo pro roky 2008–2012 přiděleno necelých 35 milionů tun povolenek na každý rok. Emisní výkazy všech zařízení Skupiny ČEZ byly v souladu s požadavky legislativy nezávisle ověřeny společností DET NORSKE VERITAS CZ. Povolenky pro pokrytí těchto emisí budou vyřazeny v souladu s platnou legislativou v rámci národních rejstříků jednotlivých zemí.

Produkce emisí znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší ze zdrojů Skupiny ČEZ je trvale sledována. V roce 2011 byly na všech spalovacích zdrojích Skupiny ČEZ dodrženy emisní limity, byl dodržen součtový emisní strop společnosti ČEZ a ostatní technické podmínky provozu související s ochranou ovzduší, které byly těmto zdrojům uloženy v povoleních k provozu vydaných příslušnými správními úřady.

Skupina ČEZ při provozu uhelných elektráren a tepláren dlouhodobě a systematicky sleduje jejich vliv na znečištění ovzduší prostřednictvím vlastní měřicí imisní sítě. V současné době jde o provozování čtrnácti imisních stanic situovaných v blízkosti uhelných elektráren a tepláren, na kterých je zajišťováno měření plynných znečišťujících látek (SO2, NOX) a suspendovaných prachových částic (PM10, PM2,5). O výsledcích emisního a imisního monitoringu prováděného v souvislosti s provozem spalovacích zdrojů je veřejnost trvale informována prostřednictvím webových stránek, kde jsou na adrese http://www.cez.cz/cs/odpovedna-firma/zivotni-prostredi/sledovani-parametru-pro-ochranu-ovzdusi.html uvedeny výsledky měření emisí, imisí a vypočtené podíly zdrojů na znečištění ovzduší v jejich okolí. Ve všech uhelných elektrárnách společnosti ČEZ s výjimkou Teplárny Dvůr Králové je zavedeno kontinuální měření koncentrací CO2, které splňuje požadavky vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 205/2009 Sb.

V rámci technického návrhu provedení komplexní obnovy Elektrárny Tušimice bylo zařízení na spalování hnědého uhlí koncipováno tak, aby kromě zvýšení absorpční schopnosti zařízení na čištění spalin z kotle nad rámec legislativních norem došlo i k lepšímu rozptylu vyčištěných spalin s cílem nižšího imisního zatížení regionu. Toho bylo dosaženo mimo jiné zaústěním spalin do chladicích věží, a to i za cenu dalších vyvolaných nákladů souvisejících s dlouhými kouřovody asodstraněním původně využívaného komínu. Na to, jakým způsobem pozitivně ovlivnila komplexní obnova Elektrárny Tušimice stav ovzduší, se můžete podívat v následujícím grafu a tabulce.

Emise v Elektrárně Tušimice (v mg/Nm3)

Graf emisí v elektrárně Tušimice (2010, 2011)
Důvody pro obnovu Parametr Skutečnost v roce 2010 Skutečnost v roce 2011 Plnění
1. emise SO2 200 mg/m3 107 mg/m3 107 mg/m3 splněno
NOX 200 mg/m3 169 mg/m3 180 mg/m3 splněno
TZL 30 mg/m3 12 mg/m3 10 mg/m3 splněno
CO 250 mg/m3 71 mg/m3 61 mg/m3 splněno
2. účinnost 37,8 % 39,1 % 39,1 % splněno

Zajímavé je také srovnání emisí paroplynového cyklu a klasických uhelných bloků v Elektrárně Počerady.

Paroplynový zdroj Uhelné bloky B2–B6
Instalovaný výkon 838 MW 5 x 200 MW
Čistá účinnost cca 57,4 % cca 32,7 %
Emisní limity NV č. 146/2007 Sb. Projektované
NOX 50 mg/Nm3 45 mg/Nm3 650 mg/Nm3
SO2 35 mg/Nm3 - 500 mg/Nm3
TZL 5 mg/Nm3 - 80 mg/Nm3
CO 100 mg/Nm3 60 mg/Nm3 200 mg/Nm3
NOX (mg/Nm3) CO (mg/Nm3)
Limit daný legislativou pro PPC 50 100
Hodnoty garantované dodavatelem PPC 45 60
Skutečné hodnoty stávajícího hnědouhelného bloku cca 500 cca 50

Posuzování množství SO2 a TZL (prachu) se neprovádí vzhledem k reálným hodnotám u PPC na hranici měřitelnosti. Produkce CO2 bude 0,36 t/MWhe, což je výrazně méně než u uhelných zdrojů (~0,96–1,10 t/MWhe).

Ochrana životního prostředí se vztahuje i na zahraniční společnosti Skupiny ČEZ. Elektrárna ELCHO v roce 2011 postavila novou linku na přepravu biomasy do kotlů. Je vybavena odlučovačem prachu, což významně přispělo ke snížení emisí prachových částic.

Přidělené povolenky a produkce CO2 v roce 2011

Jednotka Přidělené povolenky Vyprodukováno CO2
ČEZ tun 31 992 214 29 403 036
ČEZ Teplárenská tun 93 508 17 369
Elektrárna Chvaletice tun 2 719 059 3 109 820
Teplárna Trmice tun 1 125 198 775 202
Energetické centrum tun 19 203 1 426
Polsko tun 3 628 509 2 321 555
Bulharsko tun 3 357 936 3 110 725
Celkem tun 42 935 627 38 739 133

Ochrana vod

Odběr vody a vypouštění odpadních vod se řídí podmínkami stanovenými v integrovaných povoleních vydaných krajskými úřady, popř. v rozhodnutích vodoprávních orgánů.

V roce 2010 byla ve společnosti ČEZ novelizována čtyři vodoprávní rozhodnutí u vodní elektrárny Lipno. Na Dole Bílina společnosti Severočeské doly byl zpracován projekt nového technologického řešení úpravy důlních vod do konce životnosti dolů. Vypracováno bylo také variantní řešení čištění důlních vod pomocí kořenových systémů pro část důlních vod. Po ověření účinnosti tohoto způsobu čištění bude možné rozhodnout o jeho případném uplatnění v budoucnosti.

V roce 2011 všechny výrobny Skupiny ČEZ dodržely emisní limity a ostatní technické podmínky provozu související s ochranou vod, které jim byly uloženy v povoleních k provozu vydaných příslušnými správními úřady. Nebyly zaznamenány žádné havarijní úniky nebezpečných látek znamenající ohrožení jakosti vod. Rozbory podzemních vod bylo prokázáno, že únik síranu železitého v objemu cca 1,5 m3 do půdy v Elektrárně Mělník v červnu 2011 v důsledku havárie dopravního potrubí nepředstavoval díky okamžitému sanačnímu zásahu závažné riziko.

Na omezení emisí znečišťujících látek do povrchových vod jsou zaměřeny investice do vodního hospodářství v souvislosti s komplexní obnovou Elektrárny Tušimice II a výstavbou nového bloku v Elektrárně Ledvice. Byla podepsána dohoda o součinnosti a spolupráci s Povodím řeky Morava o provedení monitoringu znečišťovatelů řeky Jihlavy, včetně jejích přítoků. Cílem je zlepšit čistotu vody daného toku a navrhnout účinná opatření k eliminaci znečištění.

Skupina ČEZ poskytla v roce 2011 podporu konferenci a veletrhu HYDRO 2011: Practical Solutions for a Sustainable Future. Jde o největší konferenci tohoto druhu v Evropě, kam se sjíždějí odborníci z celého světa. Hlavními body agendy byly bezpečnost, technologické inovace, ekonomika a aspekty šetrného vztahu k životnímu prostředí v oboru využití energie vody. Akce zahrnovala mezinárodní konferenci a veletrh, které i letos přilákaly špičkové výrobce a vývojáře z oblasti vodní energetiky, finančníky, politiky a manažery s vysokými rozhodovacími kompetencemi.

Ochrana a podpora fauny

Skupina ČEZ v letech 2010 a 2011 pokračovala v opatřeních na ochranu ptactva před úrazy elektrickým proudem a v přípravě plánů na další aktivity v této oblasti.

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ukládá společnosti ČEZ Distribuce vybavovat od roku 2004 všechna nová a rekonstruovaná vedení vysokého napětí ochrannými prvky proti úrazu ptactva elektrickým proudem. V rámci své odpovědnosti k životnímu prostředí se Skupina ČEZ rozhodla v roce 2007 jít nad rámec zákona a vybavit ochrannými zařízeními veškerá potenciálně nebezpečná vedení vysokého napětí. Znamenalo to, že zabezpečovala i starší vedení, u kterých to zákon nevyžadoval. V roce 2009 zavedla novela energetického zákona povinnost zabezpečit všechna vedení vysokého napětí v průběhu patnácti let, tj. do roku 2024.

Na doporučení ornitologů budou ochranná opatření přednostně realizována tam, kde jsou vedení z hlediska úrazů ptáků kritická. V letech 2010 a 2011 bylo tímto způsobem zabezpečeno cca 300 kilometrů vedení s investicí přesahující 30 milionů korun. Prioritou je řešení pomocí bezpečných podpěrných bodů u nových vedení vysokého napětí. Preferovaným řešením bude používání takového typu konzol, které svou konstrukcí úrazy ptáků vyloučí.

V současné době existuje na území České republiky zhruba 750 tisíc sloupů elektrického vedení, které mohou být pro ptáky nebezpečné. Účinnou ochranou je dnes v České republice vybaveno asi 12 % elektrického vedení. Problém vzniká zejména na vedení vysokého napětí 22 a 35 kV. Nebezpečné může být potenciálně i vedení 110 kV ve správě společnosti ČEZ Distribuce. Celkem Skupina ČEZ prostřednictvím svého člena ČEZ Distribuce spravuje na území České republiky vedení v délce 153,77 tisíce kilometrů, z toho je 50,1 tisíce kilometrů venkovního elektrického vedení o napětí 22–35 kV.

Skupina ČEZ se také stará o bezpečnost přísně chráněné populace čápa bílého. Odhaduje se, že asi desetina čapích hnízd je na sloupech či stožárech elektrického vedení. Proto jsou na nich instalovány speciální kovové konstrukce zvané čáposedy. S ochranáři přírody jsou také některá čapí hnízda z důvodu bezpečnosti ptáků i elektrického zařízení stěhována. Hmotnost čapího hnízda přitom dosahuje až půl tuny.

Z důvodu nedostatku údajů o zranění ptáků způsobených jejich nárazem do vodičů vysokého a velmi vysokého napětí za snížené viditelnosti byl v červenci roku 2011 po konzultacích s ornitology instalován monitorovací systém, který zaznamenává nárazy do vybraného vedení přes řeku Labe v Labském kaňonu na severu Čech. Dosud nebyla zaznamenána žádná kolize s tímto vedením.

V roce 2011 zahájila projekt vybavení vedení ochranami proti úrazu ptactva také společnost CEZ Distributie S.A. v Rumunsku.

Skupina ČEZ se intenzivně zajímá o ochranu fauny vyskytující se v areálech a okolí elektráren. Péče Skupiny ČEZ umožnila ochránit např. sokola stěhovavého, silně ohroženého bobra evropského, zvlášť chráněnou břehuli říční, okáče metlicového a ohrožené druhy mravenců. V blízkosti Jaderné elektrárny Dukovany Skupina ČEZ dlouhodobě podporuje přírodní rezervaci Mohelenská hadcová step, jež je domovem kriticky ohrožených druhů kudlanky nábožné, ploskoroha pestrého a ještěrky zelené.

Již několik let Skupina ČEZ podporuje Záchrannou stanici živočichů a ekocentrum Pasíčka. V roce 2011 záchranáři dostali příspěvek z grantu Zelené energie ve výši 1 milionu korun. Z prostředků rozšiřují záchrannou stanici, aby poraněným živočichům mohli poskytnout odbornou péči, a pořídili také nový automobil na svoz zraněných zvířat. Hlavním posláním zařízení je léčba poraněných a oslabených živočichů a jejich návrat zpět do volné přírody. Takovým způsobem se například v dubnu roku 2012 vrátilo 54 ježků, kteří strávili zimní období ve zdejší záchranné stanici. Byli sem přijati v důsledku nízké hmotnosti a pravděpodobnosti, že v přírodě zimu nepřežijí. Navrácení do přírody se uskutečnilo v menších skupinách na několika místech Pardubického kraje, odkud se zvířata do stanice dostala.

Zelená energie

Zelená energie je projektem Skupiny ČEZ, který umožňuje ujistit domácnosti i firmy o své odpovědnosti vůči životnímu prostředí a podpoře aktivitám ochrany životního prostředí. Produkt Zelená energie je dostupný všem zákazníkům Skupiny ČEZ a je přímo zaměřen na podporu obnovitelných zdrojů energie.

Zákazníci za odběr zelené energie platili symbolický příplatek 10 haléřů za kilowatthodinu k běžné ceně elektřiny podle odběrové sazby. Všechny odvedené prostředky se shromažďují ve Fondu Zelené energie a slouží k financování neziskových a všeobecně prospěšných projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie. V roce 2010 došlo k redefinici zelené energie – podle nového pojetí získají logo a certifikát ty firmy, které doloží, že ve svém podnikání dbají na trvale udržitelný rozvoj.

V roce 2006 byla ustavena Rada Zelené energie, kterou tvoří vědci, ekologové a odborníci na obnovitelné zdroje. Rada rozhoduje o rozdělení prostředků z Fondu Zelené energie projektům zaměřeným na financování vědy a vzdělávání v oblasti využívání obnovitelných zdrojů. Rada Zelené energie vybrala v roce 2010 z došlých 113 projektů dvanáct úspěšných, jejichž autorům poskytla grant v celkové hodnotě 5,6 milionu korun. Téměř 3 miliony korun rozdělila v roce 2011 na realizaci deseti projektů, které uspěly v konkurenci 37 žadatelů o grant z Fondu Zelené energie.

Skupina ČEZ se zavázala za každého odběratele zelené energie vysadit nový strom v Lese Zelené energie. V roce 2008 se navíc Skupina ČEZ zavázala ke každým vybraným 10 haléřům od zákazníka přidat dalších 10 haléřů, aby se rozdělovaná částka zdvojnásobila a bylo možné podpořit více projektů.

V květnu 2010 byl založen již druhý Les Zelené energie, v němž za každého zákazníka tarifu Zelená energie daruje Skupina ČEZ jeden strom. Les se nachází v Přimdě v západních Čechách.

Přejít nahoru

Navigace: