Přejít na menu Volba jazyka

Obnova výrobních zdrojů

Obnova uhelných bloků

V roce 2007 spustila Skupina ČEZ další vlnu ekologizace uhelných elektráren. Navazuje na ekologický program realizovaný v letech 1992–1998, do kterého Skupina ČEZ investovala cca 50 miliard korun. Hlavním cílem programu komplexní obnovy je:

Program v hodnotě přesahující 100 miliard korun je největším investičním projektem v novodobé historii, který zajistí zachování energetické konkurenceschopnosti. Pokud bude realizován celý program komplexní obnovy, dojde k významnému snížení emisí. Oproti roku 2007 se očekává snížení ročních emisí:

Jako příklad může sloužit komplexní obnova Elektrárny Tušimice, kde se podařilo dosáhnout vyšší než projektované účinnosti jednotlivých výrobních bloků, která vede ke snížení množství spalovaného paliva (hnědého uhlí) na jednotku výkonu. To má pochopitelně pozitivní dopad na snížení emisí na vyrobenou MWh. Elektrárně Tušimice II přinesla obnova zvýšení čisté účinnosti z 34 % na 39 %, což v důsledku znamená úsporu cca 14 % primárních paliv, tj. uhlí. Zároveň se podařilo snížit emise oxidů dusíku o 70 %, emise oxidu siřičitého o 79 % a emise tuhých znečišťujících látek o 87 %.

Vodní elektrárny a malé vodní elektrárny

Celkem 35 vodních elektráren Skupiny ČEZ v České republice se podílí na celkovém instalovaném výkonu 14 %. Podíl na celkové výrobě je 3–4 %. Velké vodní elektrárny významně přispívají ke stabilizaci energetické soustavy – jsou schopny optimalizovat provoz tepelných elektráren, a snižovat tak množství potřebného fosilního paliva a odpovídajících emisí skleníkových plynů. Malé vodní elektrárny jsou obnovitelným zdrojem energie s poměrně dobře predikovatelnou výrobou. Jejich výhodou je zejména neohraničená životnost a velmi rychlá doba „najíždění“ 90–150 vteřin.

I přes tyto výhody je zapotřebí jejich pravidelná údržba a investice do modernizace. Znamená to zejména postupnou výměnu oběžných kol a provedení celkových generálních oprav u většiny soustrojí vodních elektráren ČEZ. Jejich provedení umožní do roku 2022 navýšení výroby o 60 000 MWh, pokrytí spotřeby více než 17 tisíc domácností a snížení emisí CO2 zhruba o 60 tisíc tun. Nespornou výhodou modernizace jsou nulové nároky na zábory půdy a zachování krajinného rázu.

V letech 2010–2011 byla dokončena nebo zahájena rekonstrukce těchto vodních malých elektráren Skupiny ČEZ v České republice: Kníničky, Pardubice, Vrané nad Vltavou, Slapy.

Přejít nahoru

Navigace: