Ochrana oznamovatele

Formulář pro etická oznámení je nastaven tak, aby zaručoval anonymitu oznamovatele. Oznámení učiněná prostřednictvím Skupinového oznamovacího systému jsou objektivně a nezávisle prošetřena útvarem audit a compliance, ČEZ, a. s. v souladu s nastavenými interními postupy a pravidly, zejména SKČ_ME_0329 Postupy interní šetření Compliance incidentů.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Osoba pověřená prošetřením oznámení má povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením. Výjimkou může být spolupráce s orgány činnými v trestním řízení, vůči kterým máme tzv. oznamovací povinnost dle platné právní legislativy.

Ochrany před odvetným opatřením se nemůže domáhat osoba, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.