Ochrana oznamovatele

Podáním oznámení prostřednictvím VOS je zajištěna ochrana oznamovatelů před odvetnými opatřeními dle § 7 Zákona.

Vaše identita i veškerá komunikace je důvěrná. Příslušná osoba pověřená prošetřením oznámení je povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozvěděla v souvislosti s podaným oznámením a jeho šetřením.

Ochrana před odvetnými opatřeními však nenáleží osobě, která učinila anonymní, či vědomě nepravdivé oznámení. Fyzická osoba, která podá vědomě nepravdivé oznámení, se dopustí přestupku dle Zákona a lze jí za to uložit pokutu do 50 000 Kč.