Pro příjemce

Pokyny pro vyúčtování finančního daru od ČEZ, a. s.

Rádi bychom vám poskytli návod, jak úspěšně projít všemi etapami procesu spojeného s čerpáním finančního daru, který jste od ČEZ, a. s., získali. Zejména se jedná o průkazné doložení využití finančního daru a dodržení základních pravidel při  vyplňování potřebných formulářů.

Pravidla pro využití daru

Obdarovaný se zavazuje, že dar bude využit v souladu s účelem uvedeným v darovací smlouvě.

Obdarovaný je oprávněn hradit z finančního daru pouze ty náklady, které mu vznikly v průběhu roku 2023, pokud nebude dar profinancován v plné výši a na daný účel během roku 2023, musí být neprofinancovaná částka vrácena zpět na účet ČEZ, a. s., který je uveden v darovací smlouvě.

Změny v průběhu realizace projektu

Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám, které se týkají účelu uvedeného ve smlouvě, vyplňte prosím tento formulář a zašlete ho na kontaktní osobu uvedenou v darovací smlouvě, která s vámi konkrétní změnu probere.

Pokud došlo v průběhu realizace projektu ke změnám, které nastaly po datu podpisu smlouvy (např. změna statutárního zástupce či sídla organizace), pak prosím informaci o této změně zašlete e-mailem či poštou na kontaktní osobu uvedenou v darovací smlouvě.

Závěrečná hodnotící zpráva

Dle darovací smlouvy je obdarovaný povinen předložit dárci do 60 dnů po vyčerpání daru, nejpozději však do 31. 1. 2023, závěrečnou zprávu o využití daru.

Ve vyúčtování daru dokládáte pouze doklady do výše poskytnutého daru, i když celkové náklady na daný projekt jsou vyšší (např. celkové náklady na vybudování osvětlení byly 2 mil. Kč a poskytnutý dar byl ve výši 200 tis. Kč – příjemce daru předkládá doklady pouze v hodnotě 200 tis. Kč).

Závěrečná hodnotící zpráva ke stažení

Vrácení nevyčerpaného finančního daru

Pokud nebude dar profinancován v plné výši a na daný účel během roku 2023, musí být neprofinancovaná částka vrácena zpět na účet ČEZ, a. s.

Nevyčerpaný zbytek daru zasílejte na číslo účtu uvedené v darovací smlouvě, jako variabilní symbol uvádějte číslo smlouvy.