Dopad výroby elektřiny na životní prostředí v roce 2022

(dle § 23 a 28 energetického zákona 458/2000 Sb.)

Ochrana životního prostředí je jednou ze základních priorit Skupiny ČEZ.

V uplynulém desetiletí se výrazně snížily emise hlavních látek znečišťujících ovzduší. Ve stanovených termínech se společnost ČEZ, a. s., vyrovnala nejen s požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ale významně přispěla k celkovému zlepšení kvality ovzduší v České republice i k plnění mezinárodních závazků České republiky v ochraně ovzduší. Důsledně respektuje rovněž právní předpisy ČR pro využívání jaderné energie.

Pozn.: změřené hodnoty emisí (emisní koncentrace) na webu ČEZ nezveřejňujeme, nejedná se o zákonnou povinnost. Tento reporting probíhá oficiálně prostřednictvím webu státní správy. Dále již delší dobu nejsou zpracovávány zprávy hodnotící podíl uhelných elektráren na znečištění ovzduší.

VÝROBNY ČEZ, a. s., v ČR: Hodnoty emisí vyprodukovaných při výrobě elektřiny za rok 2022

Hodnoty jaderného odpadu za rok 2022

1) Palivo

2) Pevné a zpevněné radioaktivní odpady

SÚRAO - Správa úložišť radioaktivních odpadů