Podíl zdrojů elektřiny použitých pro výrobu elektřiny v roce 2022

(dle §23, odst.2, písm. k), bod 1 energetického zákona 458/2000 Sb.)

V celkové skladbě vlastních zdrojů použitých pro výrobu elektřiny zaujímají největší podíl jaderné elektrárny. Druhou dominantní část tvoří elektřina vyrobená v uhelných elektrárnách. Elektřina z vlastních obnovitelných zdrojů (OZE) výrobce ČEZ, a. s., tvoří téměř 3 % celkové vyrobené elektřiny.

Jednotlivé druhy výroben a jejich podíly na celkovém „palivovém“ mixu výrobce ČEZ, a. s.

Uhelné elektrárny 26,69 %
Jaderné elektrárny 66,06 %
Plynové elektrárny 4,43 %
Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů 2,82 %
Celkem 100 %
Labeling elektřiny 2022